Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality březen

Jak se povedlo podávání prvního kontrolního hlášení?, Na co nezapomenout v daňovém přiznání DPFO?, Schválení elektronické evidence tržeb, Daňové tipy

Jak se povedlo podávání prvního kontrolního hlášení?

Pro zajímavost uvádíme informace o prvním podávání kontrolního hlášení v ČR. Kontrolní hlášení odevzdalo v termínu do 25.2.2016 245 tisíc z celkových 290 tisíc plátců DPH. Hlášení tedy neodevzdala každá šestá firma, 4% z odevzdaných hlášení bylo podáno chybně. Nyní bude na správci daně vyhodnotit, zda byla nepodaná hlášení nepodána oprávněně (např. nulové přiznání k DPH nezakládá povinnost zasílání kontrolního hlášení) nebo hlášení být zaslána měla. Potěšující zprávou pro opozdilé plátce daně je, že až do počátku platnosti novely zákona o DPH (cca polovina roku), budou promíjeny pokuty 1.000,- Kč v případě pozdního podání kontrolního hlášení (bez zaslané výzvy od správce daně). U všech našich klientů jsme podali kontrolní hlášení do daného termínu.

Na co nezapomenout v daňovém přiznání DPFO?

• Příjmy z pronájmu u fyzických osob – týká se osob, které pronajímají byt či jinou nemovitost. Tyto příjmy podléhají dani z příjmů, ale nepodléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Příjmy lze snížit o výdaje související s příjmem z pronájmu (vč. odpisů) nebo o paušální částku rovnající se 30% z příjmů. Pokud je nemovitost v obchodním majetku zdaňují se příjmy v rámci podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (+ odvod sociálního a zdravotního pojištění).

• Odčitatelná položka na výzkum a vývoj – ti, kteří investují do výzkumu a vývoje (systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití) si mohou 100% výdajů či nákladů na tyto činnosti uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů.

• Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů – dani v ČR podléhají veškeré příjmy z cenných papírů realizované kdekoliv na světě. Pokud nejsou CP v obchodním majetku zahrnuty, je od daně osvobozen hrubý příjem z prodeje CP, v případě, že v úhrnu za rok 2015 nepřesáhl 100 tisíc korun. Dále je osvobozen prodej cenných papírů, které prošly časovým testem: v případě, že doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru, který byl pořízen před 1. 1. 2014, je delší než šest měsíců a doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru, který byl pořízen po 1. 1. 2014, je delší než tři roky, je časový test pro osvobození prodeje od daně z příjmů splněn. Oproti příjmům z prodeje cenných papírů lze uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, což je zejména pořizovací cena cenného papíru a poplatky zprostředkovateli. Z prodeje cenných papírů se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Při prodeji cenných papírů evidovaných v obchodním majetku nelze využít výše uvedená osvobození a příjmy po odečtu výdajů jsou zdaněny jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (+ odvod soc. a zdr. pojištění).

Schválení elektronické evidence tržeb

Na první polovině měsíce února byl poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh zákon a o elektronické evidenci tržeb, který zavádí pro všechny podnikatele povinnost evidovat elektronicky veškeré tržby. Jelikož byl tento zákon schválen později než se původně předpokládalo, mění se také harmonogram zavedení této povinnosti. Níže v tabulce uvádíme aktuální termíny pro jednotlivá odvětví podnikání.

1.11.2016 Ubytovací a stravovací služby

1. 2.2017 Maloobchod a velkoobchod

1. 2.2018 Ostatní činnosti vyjma těch v poslední fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství

1. 5.2018 Vybraná řemesla a výrobní činnosti

Dle aktuálních informací uvádíme výčet toho, co bude muset být zasíláno: DIČ, ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky, BKP (kód generovaný pokladnou), datum a čas transakce, celková částka tržby, režim EET (běžný/zjednodušený). Dále potom by to mohly být základy DPH a částky DPH dle sazeb, informace o platbě poukázkami či vouchery nebo DIČ pověřeného zástupce. Na tištěných účtenkách potom bude povinnost uvést: DIČ, ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky, BKP (kód generovaný pokladnou), datum a čas transakce, celková částka tržby, režim EET (běžný/zjednodušený), FIK (kód zaslaný Finanční správou) a v případě nutnosti DIČ pověřeného zástupce.

Daňové tipy

Cestovní výdaje – jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm Podle zákona o daních z příjmů jsou jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm zaměstnance považovány za osobní spotřebu a nelze náklady uplatnit daňově. Dále je povinnost tento příjem na straně zaměstnance zdanit a zároveň také odvést sociální a zdravotní pojištění. Tipem na vyhnutí se této povinnosti je sjednání pravidelného pracoviště v místě bydliště zaměstnance. Pokud sjednáte v souladu se zákoníkem práce se zaměstnancem pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad v jeho bydlišti, mohou mu být poskytovány cestovní náhrady i při cestě z bydliště do sídla firmy. Sjednání pravidelného pracoviště a místo výkonu práce v bydlišti zaměstnance lze pouze v případě, že druh práce sjednaný v pracovní smlouvě může zaměstnanec vykonávat doma, např. se může jednat o účetní, administrativního pracovníka, programátora, montéra atp.

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 10. Březen 2016

Hlavní menu