Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality březen

Obchodní činnost podléhá EET, Dopady změn při uplatňování výdajů procentem z příjmů, Snížení sazby DPH u novin a časopisů, Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti, Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti (dřívější sdružení) bez právní subjektivity

Obchodní činnost podléhá EET

V návaznosti na to, že velká část podnikatelů, kteří mají v rámci svých živnostenských oprávnění obchodní činnost, si ještě nevyzvedla autentizační údaje pro elektronickou evidenci tržeb, je finanční správa připravena toto řešit. Prosíme vás tedy o kontrolu svých živnostenských oprávnění na www.rzp.cz a v případě, že máte uvedenu obchodní činnost, vyzvedněte si autentizační údaje či pozastavte tyto činnosti, pokud je nevykonáváte. Pokud toto neprovedete, vystavujete se vysoké pravděpodobnosti kontroly za účelem zjištění důvodů, proč jste si autentizační údaje dosud nevyzvedli. Doporučujeme si autentizační údaje vyzvednout i v případě, že veškeré platby probíhají přes bankovní účet. Dopředu není jistota, že nebude žádná platba probíhat v hotovosti. Pokud podnikatel nemá tyto činnosti jako hlavní činnost, ale minoritní, mohou být jeho tržby z EET vyloučeny v případě, že platby z této činnosti tvoří maximálně 49% z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175.000,- Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel. Má-li podnikatel v jedné provozovně více minoritních činností, potom se pro posouzení platby za tyto činnosti sčítají. V případě veřejně prospěšných poplatníků nejsou evidovanými tržbami tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, ale také za určitých podmínek. Těmi jsou: příjmy z této činnosti nesmí být vyšší než 175.000,- Kč nebo tyto příjmy činí méně než 5% z celkových příjmů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Tento poplatník nesmí prodávat zboží na komisi pro jinou osobu, která by EET podléhala.

Dopady změn při uplatňování výdajů procentem z příjmů

Se zavedením nového daňového balíčku, který má vejít v účinnost 1.4.2017, přichází změny v oblasti uplatňování výdajů procentem z příjmů. Za rok 2016 platí ještě tato ustanovení:

• 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního hospodářství a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000,- Kč

• 60% z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000,- Kč

• 30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000,- Kč

• 40% z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800.000,- Kč

Pokud poplatník uplatní tyto paušály a součet základů daně, kde tento paušál použije je více než 50% celkového základu daně, odpadá mu následně možnost využít daňového zvýhodnění na děti a slevy na manžela či manželku.

S novým balíčkem (zřejmě od 1.4.2017) ale přichází změny ve snížení stropů o 50%. Paušál od roku 2018 se bude moci využít pouze u příjmů do 1.000.000,- Kč. S tím se tedy odvíjí i maximální částka pro výdaje:

• u 80% paušálů půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800.000,- Kč

• u 60% paušálů půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600.000,- Kč

• u 40% paušálů půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400.000,- Kč

• u 30% paušálů půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300.000,- Kč

Vrátí se ale možnost využití daňového zvýhodnění na dítě a slevy na manžela či manželku. Pro rok 2017 bude platit přechodné ustanovení, dle kterého si poplatník bude moci vybrat, zda využije novou či stávající úpravu.

Snížení sazby DPH u novin a časopisů

Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %. Přestože byl zákon č. 33/2017 Sb. schválen s účinnosti od 1. 1. 2017, nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. 3. 2017. V rámci novelizovaného znění zákona o DPH jsou noviny a časopisy přeřazeny z přílohy č. 3 do přílohy č. 3a, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při dodání novin a časopisů od 1. 3. 2017 uplatní druhá snížená sazba daně, pokud se nebude jednat o reklamní a propagační tiskoviny.

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti

V současné době je zaměstnanec v případě dočasné pracovní neschopnosti zabezpečen od 4. do 14. kalendářního dne náhradou mzdy od svého zaměstnavatele. Od 15. dne dostává nemocenskou ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu, a to bez ohledu na délku trvání dočasné pracovní neschopnosti. Vláda se shodla na variantě, podle které by měl pacient po 31. dni pracovní neschopnosti dostávat 66%, od 61. dne nemoci pak 72%. Toto zvýšení nemocenské by mohlo platit už od začátku roku 2018, pokud bude přijat pozměňovací návrh ministryně Marksové.

Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti (dřívější sdružení) bez právní subjektivity

Ruší se celá zvláštní úprava v oblasti DPH pro společnosti v souvislosti s daňovým balíčkem s předpokládanou účinností od 1.4.2017. Důvodem této změny je uvést český zákon o DPH do souladu s evropskou směrnicí o DPH. Nově se bude každý společník z pohledu DPH posuzovat samostatně. Podle této nové úpravy se: • pro účely obratu a následné podání přihlášky k registraci sleduje obrat za každého společníka samostatně, • každý společník vede v evidenci pro účely DPH (§ 100 zákona o DPH) veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti, • každý společník v daňovém přiznání (§ 101 zákona o DPH), v souhrnném hlášení (§ 102 zákona o DPH) a v kontrolním hlášení (§ 101c zákona o DPH) uvádí údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti, • při vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahuje ustanovení § 27 a násl. zákona o DPH, každý plátce je povinen vystavit daňový doklad při dodání zboží a poskytnutí služby ve smyslu § 28 zákona o DPH, a to s náležitostmi stanovenými v § 29 zákona o DPH (vlastnictví daňového dokladu s předepsanými náležitostmi je v některých případech důležité při uplatnění nároku na odpočet daně podle § 72 a násl. zákona o DPH), • pro účely zrušení registrace, v důsledku zrušení § 106c zákona DPH, postupuje tak, jako každý jiný plátce (§ 106b zákona o DPH). Absence těchto úprav v mnoha případech zřejmě povede k ukončení společností neboť nebudou schopné pokračovat ve společné činnosti díky společným nákupům. Společnosti budou moci podle dosavadní úpravy postupovat až do konce roku 2018.

Datum aktuality: 
Pondělí, 13. Březen 2017

Hlavní menu