Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality červen

Přečtěte si důležité informace o kontrolním hlášení, DPH na pozemcích a povinnosti zveřejňování účetní závěrky.

Upozorňujeme Vás na to, že od roku bude každý plátce DPH povinen zasílat kromě přiznání k DPH ještě kontrolní hlášení, a to vždy v elektronické formě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Příslušnou právní úpravu máme již schválenou v § 101c - § 101i zákona č. 235/2004 Sb., o DPH s účinností od 1.1.2016, podrobnější informace jsou již nyní dostupné na www.financnisprava.cz. Toto hlášení bude obsahovat soupisy přijatých a vystavených daňových dokladů a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb a mělo by být efektivním prostředkem k odhalení daňových úniků a podvodů. Bude vycházet z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH a kterými nyní při kontrolách dokládají soupisy dokladů vykázaných v přiznání k DPH. Rozsah údajů k jednotlivým dokladům, které se budou uvádět v kontrolním hlášení, by měly odpovídat údajům, které se nyní vykazují ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti. Tento výpis z evidence se od roku 2016 samostatně již nebude podávat, neboť příslušné doklady budou součástí kontrolního hlášení. Hlášení se u fyzických osob budou podávat ve shodě se zdaňovacím obdobím DPH, ovšem pro všechny právnické osoby bude povinné měsíční podávání, i když budou čtvrtletní plátci DPH. Jsou stanoveny poměrně vysoké sankce za nesplnění povinností v souvislosti s tímto hlášením, například 1 000 Kč, pokud jej plátce DPH dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně, či 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě až poté, co jej správce daně vyzval.

Za nutné považujeme upozornit Vás na to, že od 1.1.2016 nabude účinnosti nová definice stavební parcely, kvůli které bude zavedeno DPH v sazbě 21% na pozemky, na jejichž hranici jsou zavedeny inženýrské sítě, které tak reálně podraží až o pětinu. Vedle těchto pozemků, se změny dotknou i pozemků, které tvoří jeden funkční celek se stavbou (například zahrady). Zatímco dosud se daň z přidané hodnoty vyměřovala jen na parcely, na kterých je stavba postavena, nově se bude zkoumat, jak velká plocha převáděného pozemku slouží primárně hlavní stavbě. Pokud se tedy chystáte koupit pozemek, je nejvyšší čas pro jeho výběr. Jen podpis smlouvy k osvobození od DPH určitě stačit nebude. DPH při prodeji pozemků zaplatí ten prodávající, který nestihne do konce roku 2015 předat nemovitost nabyvateli (kupujícímu); obdržet kupní cenu na účet od nabyvatele (kupujícího); převzít vyrozumění katastru o zápisu změny vlastnického práva ve prospěch nabyvatele (kupujícího) v katastru. Rozhodující pro placení DPH bude ta událost z uvedených tří, která nastane dříve. Ti, kteří chtějí platit ještě cenu bez DPH, musí stihnout aspoň jedno před koncem roku 2015.

Dle serveru financninoviny.cz téměř dvě třetiny českých firem ignorují zákon o účetnictví tím, že neukládají svou účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku. Nejhorší přístup k této povinnosti mají firmy v Praze a firmy s tržbami do deseti milionu korun. Firmy často opomínají skutečnost, že za nesplnění této povinnosti můžou dostat pořádkovou pokutu až ve výši 100.000,- Kč. Navíc, pokud neplní zapsaná osoba rejstříkové povinnosti opakovaně, může být zahájeno řízení o zrušení zapsané osoby likvidací. Pokud jste našimi klienty, kterým vedeme účetnictví a jste zapsání v Obchodním rejstříku, pak vězte, že my tuto povinnost plníme za Vás a Vaše účetní závěrky zasíláme na obchodní rejstřík vždy do 31.7. daného roku. Pokud jste klienty, poskytujeme Vám poradenství či provádíme audit můžete si to, zda máte vše zveřejněno, zkontrolovat na stránkách www.justice.cz v sekci sbírka listin.

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 18. Červen 2015

Hlavní menu