Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality červen

Aktualizovaná metodika k EET, Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti, Banky budou poskytovat investiční úvěry s nulovými sazbami úroků v rámci programu, Expanze Ženy zakládají více živností než muži

Aktualizovaná metodika k EET

Finanční správa vydala aktualizovanou metodiku k EET pro neziskové organizace. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost na 300 000 Kč. Do tohoto limitu jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají. Tato výjimka se ale skutečně týká pouze neziskových organizací. Podnikatelské subjekty ji nemají. U nich nadále zůstává jediná výjimka pro případ, kdy posuzovaný objem plateb (v Kč) z menšinové - minoritní činnosti podléhající EET nepřevýší částku 175 000 Kč a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně. Pak lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve fázi, ve které bude poplatník povinen evidovat tržby z hlavní činnosti.

Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti

Celý daňový balíček sněmovního tisku 873 ke všem daním, který měl být původně účinný od 1.1.2017 a pak od 1.4.2017 na konec bude účinný s nejvyšší pravděpodobností od 1. července 2017. Generální finanční ředitelství již nyní připravuje informaci, která má obsahovat výklad ke správné aplikaci rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti, kterou tento balíček obsahuje. Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH je aplikován pouze na zdanitelná plnění mezi českými plátci DPH, pokud je místo plnění v ČR. Nově má být použit i na tato plnění:

Obstarání dodání investičního zlata jinému plátci v ČR - Pokud se výrobce investičního zlata nebo osoba přeměňující zlato na investiční zlato rozhodne uplatnit daň, povinně použije režim přenosu daňové povinnosti. Pak se může zprostředkovatel rozhodnout pro uplatnění daně u obstarání dodání zlata jinému plátci. V takovém případě musí použít režim přenosu.

Dodání nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji - Jde o nucený prodej na základě rozhodnutí soudu, kterým má být jakýkoliv prodej nemovité věci dlužníka v důsledku omezené schopnosti dlužníka uhradit své závazky vůči věřitelům, pokud tomuto prodeji předchází rozhodnutí soudu nebo jiný procesní úkon soudu. Zejména jde o prodej při soudním výkonu rozhodnutí, v rámci exekuce nemovité věci prováděné soudním exekutorem nebo v rámci insolvenčního řízení. Dále může jít o nedobrovolnou dražbu, ale i dražbu dobrovolnou prováděnou likvidátorem, insolvenčním správcem nebo na návrh jiné oprávněné osoby (tedy nikoliv na návrh samotného vlastníka nemovité věci).

Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce - Má jít o zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, který práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Podmínkou je, že pracovní síla je poskytnuta pro stavební nebo montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Tento typ zprostředkování zaměstnání může poskytovat pouze agentura práce. Režim přenesení daňové povinnosti se nevztahuje na jiné formy zprostředkování zaměstnání, např. na dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle § 43a zákoníku práce a případnou samostatnou refundaci nákladů spojených s výkonem práce.

Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky - Poskytnutí zboží jako záruky není předmětem daně. Teprve při neplnění závazku dlužníka dochází k dodání zboží v důsledku realizace záruky. Převod práva nakládat se zbožím jako vlastník nastává buď z dlužníka na věřitele, nebo z dlužníka na třetí osobu.

Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem - Samotné dodání zboží s výhradou vlastnického práva prodávajícím kupujícímu není předmětem režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud dodavatel postoupil své právo na realizaci výhrady vlastnictví třetí osobě v situaci, kdy kupující neuhradil kupní cenu, pak ani postoupení této pohledávky není v režimu přenosu daňové povinnosti. Teprve až nabyvatel práva požaduje vydání zboží, pak dodání zboží mezi kupujícím a nabyvatelem podléhá režimu přenosu daňové povinnosti.

Banky budou poskytovat investiční úvěry s nulovými sazbami úroků v rámci programu Expanze

EXPANZE je nový typ produktu, který dává v rámci podpory malých podnikatelům možnost čerpat investiční úvěry za nulových sazeb, navíc s možností několikaletého odkladu splátky jistiny. Banky financují malé podnikatele zpravidla formou provozních úvěrů, kterými kryjí oběžná aktiva, ale poskytování dlouhodobých investičních úvěrů je dosti problematické a vyžaduje dostatečné zajištění a spoluúčast. V programu Expanze banky spolupracují s ČMZRB, která má k dispozici přes 8 miliard korun evropských zdrojů na poskytování investičních úvěrů a tedy dostatek prostředků pro realizaci záruk za úvěry, což je dle našeho názoru vůbec ten nejdůležitější nástroj podpory ČMZRB.

Ženy zakládají více živností než muži

V roce 2016 založilo malou firmu dvojnásobně více žen než mužů. Každoroční analýza AMSP ČR a MPO ukazuje, že se již stává trendem, kdy ženy zakládají více živností než muži. Zatímco počet podnikatelů - mužů celkově od roku 2012 stagnuje a jejich počet je za poslední pětiletku dokonce nižší o 193, počet podnikatelek za stejnou dobu vzrostl o více jak 34 tisíc.

Datum aktuality: 
Pondělí, 5. Červen 2017

Hlavní menu