Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality červen

Ministersvo vnitra matriky rušit nebude

Jednatel společnosti s ručením omezeným osobou povinnou k dani

 

V posledních týdnech se poměrně často diskutuje otázka, zda činnosti jednatele společnosti s ručením omezeným podléhají dani z přidané hodnoty či nikoli. Jednatel, který vykonává funkci jako zástupce společnosti s ručeným omezeným, je samostatnou ekonomickou činností z hlediska DPH.

 

Jednatel vykonává svou funkci jako zástupce společnosti a tedy jedná jejím jménem na její účet a odpovědnost, nese zároveň vlastní hospodářské riziko. Nedostatečně odborný výkon funkce jednatele je spojen s povinností nahradit společnosti škodu za závazky společnosti vlastním majetkem.  Pokud jednatel vykonává svou funkci úplatně, je třeba na ni nahlížet jako na samostatnou ekonomickou činnost ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice a nevylučovat ji
ze systému DPH.

 

Na závěr nemá vliv ani skutečnost, že pro účely daně z příjmů se příjem jednatele považuje
za příjem ze závislé činnosti. V případě daně z příjmů se jedná o právní fikci, kterou nelze přenášet do daně z přidané hodnoty, neboť pojmy stanovené pro daň z přidané hodnoty jsou autonomní pojmy unijního práva, které musejí být vykládány jednotlivě. Český ZDPH vyjímá ekonomickou činnost zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou zdaňovány jako příjmy
ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu.

 

Praktická aplikace

 

Do doby, než bude současné znění ZDPH opraveno a uvedeno do souladu se směrnicí, nemůže správce daně dodatečně vyměřit daň z úplaty za činnost jednatele s. r. o., pokud byla tato činnost vykazována v souladu s platným zněním § 5 odst. 2 ZDPH jako činnost, která
je zdaňována jako příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů. Nová definice ekonomických činností, je obsažena již v návrhu novely ZDPH, který by měl vstoupit v účinnost k 1. 1. 2019. Návrh zatím prošel připomínkovým řízením a po stabilizaci vnitropolitické situace bude předložen k projednání ve vládě a parlamentu.

 

Daňové subjekty se mohou také dovolávat přímé účinnosti směrnice a mohou pohlížet
na činnost jednatele společnosti s ručením omezeným jako na činnost, která má být podle směrnice ekonomickou činností. Za těchto okolností by správce daně neměl zpochybňovat uplatnění DPH na činnosti jednatele a uplatnění nároku.

 

Ministerstvo vnitra matriky rušit nebude

 

Ministerstvo vnitra po jednáních se zástupci obcí upraví návrh optimalizace matričních úřadů. Nově budou matriky placené za jednotlivé zápisy do matriční knihy. O zachování matriky si obce rozhodnou samy. 

Nový návrh počítá se zachováním současné sítě matričních úřadů, dojde ovšem ke změně způsobu jejich financování. Od roku 2019 dostanou obce příspěvek na výkon státní správy v této oblasti nikoliv za počet obyvatel ve správním obvodu, ale formou paušální částky za jednotlivé prvozápisy (zápis do knih manželství, narození nebo úmrtí). Ty se budou odvíjet od finanční náročnosti daného úkonu.

Částky na jednotlivé typy prvozápisů by se dle nového návrhu měly pohybovat v rozmezí 600 – 800 Kč za zápis narození, 1700 – 2000 Kč za zápis úmrtí a 3500 – 4000 Kč za zápis uzavření manželství nebo partnerství.

Ministerstvo vnitra všechny dotčené obce seznámí s novým návrhem a představí daný model financování matriční agendy. Obce se poté dobrovolně rozhodnou, zda chtějí za nových podmínek ve výkonu matriční agendy pokračovat. Diskuse po jednotlivých krajích budou nadále pokračovat. Na konci června by mělo být jasno, jaké obce se matriky za nových podmínek vzdají.

 

 

 

MMR: Novela zákona na ochranu klientů cestovních kanceláří míří k prezidentovi

 

Klienti cestovních kanceláří budou ještě více chráněni. Novelu zákona o podnikání
v cestovním ruchu, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo schváleno Parlamentem. K zajištění ochrany klientů bude sloužit nový garanční fond, do kterého budou cestovní kanceláře odvádět část tržby zájezdu.

Novela počítá s ročním příspěvkem cestovních kanceláří v maximální výši 0,1 % ročních tržeb. Novela zákona také zavádí pojem „spojené cestovní služby“. Jde o přímou reakci na online prodeje některých kombinací cestovních služeb. V tomto případě sice nepůjde o tak širokou ochranu jako v případě klasických zájezdů, nicméně zákazník bude mít nárok na informace a za určitých podmínek i na navrácení zaplacených částek a přepravu zpět do místa odjezdu.

Česká republika schválenou novelou plní směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci
ve všech členských státech EU a EHP bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.

 

 

 

 

Datum aktuality: 
Pátek, 1. Červen 2018

Hlavní menu