Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality červenec

Informace o příjmech žáků a studentů z praktického vyučování, o příspěvku zaměstnanců na rekreaci a o poskytování ochranných nápojů v horkých provozech

Nejprve zmíníme podrobnosti v oblasti příjmů žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Výhodou pro podniky je uplatnění odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělání. Odpočet činí součin 200 Kč a počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci praktického vyučování, odborné praxe, vzdělávací činnosti v rámci akreditovaného studijního programu vysoké školy. Od roku 2014 obsahuje zákon o daních z příjmů ustanovení dle § 6 odst. 9 písm. 1), osvobozující příjem žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Pouze příjmy studentů vysokých škol nemohou být osvobozeny od daně jako příjem žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy.

Další novinkou je příspěvek zaměstnancům na rekreaci. Příspěvek může být od zaměstnavatele až ve výši 20 000 Kč s tím, že faktura musí být vystavena na zaměstnavatele, on ji musí zaplatit a od zaměstnance vybrat rozdíl mezi hodnotou faktury a příspěvkem, který se zaměstnanci rozhodl poskytnout. Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů jako nepeněžní plnění, pak je tento příspěvek osvobozen u zaměstnance od daně z příjmů v úhrnu nejvýše do částky 20 000,- Kč za kalendářní rok. Jedná se o příspěvek, který je použit v oblasti zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. Obdobně lze nakládat i s příspěvkem na tábory dětí, na sport a na kulturní představení. Po daňové stránce je tato varianta výhodnější, než vyplatit zaměstnanci prémii. Tento příspěvek je sice pro firmu daňově neuznatelným nákladem, ale firma ušetří na odvodech z mezd jak za sebe, tak i za zaměstnance.

Důležitou informací, o níž je třeba se zmínit je poskytování ochranných nápojů v horkých provozech. Zaměstnanci mají nárok, dle platných právních předpisů na to, aby pracovali v takových pracovních podmínkách, které nebudou mít nepříznivý vliv na jejich zdraví. Součástí vhodných pracovních podmínek je i zajištění vhodného pitného režimu na pracovišti. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by nedostatečný pitný režim vést k celkovému poklesu jak duševní, tak i fyzické výkonnosti organismu. Zajistit dodávky pitné vody je povinností zaměstnavatele dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Může to být i nealkoholické pivo. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70% ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou pracovní směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Za ochranný nápoj lze považovat přírodní minerální vodu slabě mineralizovanou, pramenitou vodu nebo vodu splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod. Povinnost poskytnout ochranný nápoj počíná u prací, při nichž je energetický výdej vyšší než 106 W.m2 a teplota přesahuje 26 stupňů. Např. se jedná o ruční svařování, soustružení, strojové vrtání, práci dělníka v ocelárně, valcíře hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků, obecně pracovníci v horkých provozech. Další podrobnosti naleznete ve výše uvedeném nařízení vlády.

Datum aktuality: 
Středa, 22. Červenec 2015

Hlavní menu