Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality květen

Daňové zvýhodnění pro rok 2016, Elektronická evidence tržeb schválena, Na co vše se můžete ptát svého (budoucího) zaměstnance, Centrální registr smluv

Daňové zvýhodnění pro rok 2016

Dne 25. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle §35c odst. 1 zákona o daních z příjmů. Jedná se o změnu daňového zvýhodnění na druhé dítě z částky 15.804,- Kč na částku 17.004,- Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 17.004,- Kč na částku 20.604,- Kč ročně. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2016. Za předpokladu, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pak se toto zvýšení poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.

Elektronická evidence tržeb schválena

Prezident dne 30. 3. 2016 podepsal návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. V průběhu měsíce dubna by měl být zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů a povinnost evidovat tržby pro první skupinu podniků (z oblasti stravování a ubytování) vznikne k 1. prosinci 2016. Finanční správa k elektronické evidenci tržeb spustila webové stránky http://www.e-trzby.cz , kde naleznete potřebné informace o nově zaváděném systému. Někteří podnikatelé se bojí, že by stát mohl sledovat, co přesně prodávají a co kupují. Ten se proti tomu ohrazuje tím, že finanční úřad vedle určení podnikatele a provozovny bude zajímat jen cena celkem a výše DPH. Říká, že finanční úřad je tu kvůli výběru daní, nikoliv od hromadění pro něj zbytečných údajů. Na obrázku můžete vidět, co vše by se finanční správě zobrazit nemělo.

Na co vše se můžete ptát svého (budoucího) zaměstnance

V zájmu ochrany a respektování osobních práv zaměstnance má zaměstnavatel v pracovněprávních vztazích pouze omezené možnosti od něj získávat informace. Zaměstnavatelé pak řeší, jaké všechny informace mohou od zaměstnanců nebo nejprve od uchazečů o zaměstnání chtít. V případě uchazeče o zaměstnání, tj. před podpisem pracovní smlouvy, může zaměstnavatel vyžadovat pouze informace, které s touto pracovní smlouvou souvisejí, resp. s jejím uzavřením. Pokud je již osoba zaměstnancem, zaměstnavatel můžou informace souviset pouze s výkonem práce nebo pracovním poměrem. Naopak to co považovat jednoznačně nelze je uvedeno v zákoníku práce (např. sexuální orientace, členství v politických stranách, členství v odborových organizacích, informace o původu, informace o náboženství,…). Dále jsou zde informace, které by mohl zaměstnavatel vyžadovat, jelikož souvisejí s povahou práce (těhotenství, trestně právní bezúhonnost, rodinné a majetkové poměry.

Centrální registr smluv

V rámci boje proti korupci máme nový zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Jeho smyslem je zřídit centrální registr smluv pro jednoduchou kontrolu přístupnou pro všechny občany, jaké smlouvy uzavřel veřejnoprávní subjekt, za jaké ceny a za jakých dalších podmínek. Zjednodušeně se tento zákon nazývá „zákon o registru smluv“. V praxi má dojít k povinnosti od 1.7.2016 odesílat smlouvy s plněním nad 50000 Kč na Ministerstvo vnitra, který bude správcem registru smluv a bude mít povinnost bez zbytečného odkladu je zveřejnit s možností přístupu k nim přes internet a zákon podmiňuje účinnost smluv až jejich zveřejněním v registru smluv. Ovšem po přechodné období nebude nezveřejnění smluv znamenat jejich automatickou neúčinnost. Povinnost registrovat smlouvy bude pro stát, státní podniky, kraje, větší obce a jejich příspěvkové organizace. Jsou zde výjimky např. pro malé obce a firmy, v nichž mají většinový podíl, pro VZP, Českou televizi, pro smlouvy s fyzickými osobami nebo na opakované odběry – např. na energii a plyn. Je i pozměňovací návrh na vyjmutí státních podniků, aby nedošlo k odkrytí struktury dodavatelsko-odběratelských vztahů a tak ke snížení jejich konkurenceschopnosti. Tento centrální registr smluv má být jedním z nejdůležitějších nástrojů ke snížení korupce ve veřejných zakázkách a má sloužit k vytvoření rovných příležitostí pro všechny.

Datum aktuality: 
Pondělí, 9. Květen 2016

Hlavní menu