Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality leden

Změny v EET

Finanční správa přijímá při nabytí nemovitostí cenu bez DPH i u nabyvatele

Přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2018

Statistiky a průzkumy

Změny ve výpočtech exekučních srážek ze mzdy

Ceny půdy patrně přibrzdí novela občanského zákoníku

Změny v EET

Ústavní soud 15. 12. 2017 rozhodl o zrušení 3. a 4. fáze. Náběh 3. vlny EET se ruší
k 1. 3. 2018 a 4. vlny EET k 1. 6. 2018. Další fáze budou případně spuštěny až po novém projednání zákona. Tedy  minimálně o rok se vše posune pro ty, kteří dosud nemusí mít  EET.

Dále se dle rozhodnutí soudu k 28. 2. 2018 ruší povinnost evidovat platby kartou připsané
na běžný účet. K 28. 2. 2018 se ruší povinnost uvádět na účtence DIČ a k 31. 12. 2018
se ruší výjimky z EET
(nutno je upravit zákonem).

Zdroj: www.ucto2000.cz/

Přiznané tržby v EET za rok dosáhly 1,3 bil. Kč. Zapojilo se do něj přes 161 tis. poplatníků,
v systému se evidovalo 3,6 mld. účtenek. Za rok 2017 přinese EET do státního rozpočtu
4,3 mld. Kč. Celkový pozitivní efekt EET na DPH může vzrůst až na 5 mld. Kč. V roce 2020 očekává MF přínos pro veřejné rozpočty až 18 mld. Kč.

 

Finanční správa přijímá při nabytí nemovitostí cenu bez DPH i u nabyvatele

U daně z nabytí nemovitých věcí budu akceptována cena sjednaná bez DPH i u poplatníka nabyvatele. Dosud jej akceptovala jen u převodce. Důvodem je přizpůsobení správní praxe finanční správy u poplatníka převodce tak, aby odpovídala aktuální soudní judikatuře.

 

Přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2018

Minimální měsíční mzda

měsíční

12 200Kč

hodinová

73,20 Kč

Maximální vyměřovací základ pro pojistné

od něho se uplatňuje solidární daň 7 %, ale již se neplatí sociální pojištění

1 438 992 Kč

Základní náhrada za použití auta

 

4 Kč/km

Cena PHM

benzín 95

30,50 Kč/l

benzín 98

32,80 Kč/l

nafta

29,80 Kč/l

Cestovní náhrady

5-12 hod.

78 – 93 Kč

12-18 hod.

119 – 143 Kč

nad 18 hod.

186 – 223 Kč

 

Pro rok 2018 jsou ve mzdách nové formuláře: Prohlášení k dani, potvrzení zaměstnavatele, potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, dále pak přiznání k dani z příjmů fyzických osob
a roční zúčtování za rok 2017.

 

Statistiky a průzkumy

  • Kupní síla ČR je 56,8 % průměru Evropy

Kupní síla obyvatel České republiky roste a nyní je nejvyšší za posledních 10 let. V roce 2017 dosáhly disponibilní příjmy v České republice 82 mld. eur. Nejnižší index mají okresy Bruntál, Jeseník, Děčín, Teplice a Chomutov. Naopak nejvyšší úroveň kupní síly je v Praze (131,3 % průměru ČR).

Zdroj: Cianews

 

  • Nespolehliví plátci DPH

V ČR je aktuálně evidováno 10 488 nespolehlivých plátců DPH. V listopadu 2017 se jejich počet zvýšil o 50, což je nejméně za poslední dva roky. Ke konci listopadu bylo v databázích evidováno 387 nespolehlivých osob, z nichž 95 % bylo v minulosti na seznamu nespolehlivých plátců DPH.

 

  • Inflace v listopadu meziročně zvolnila tempo růstu

Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v říjnu.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb zůstaly na úrovni měsíce října.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 2,4 %.

Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/

Inflace za celý rok 2017 ještě není vyhlášena, informace o ní budou dostupné až v půlce
ledna 2018 a bude možné je získat např. na stránkách Českého statistického úřadu.

 

  • Stát v roce 2017 hospodařil s 2. nejlepším výsledkem od roku 1997, schodek dosáhl 6,2 mld. Kč

Saldo hospodaření státního rozpočtu je oproti schválenému deficitu nižší o 53,8 mld. Kč

Na výrazně lepším než původně plánovaném výsledku se podílely zejména daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které byly proti rozpočtu vyšší o 41,1 mld. Kč.
Na tomto výsledku se podílel jak efektivnější výběr daní tak pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v podnikatelském i veřejném sektoru. Efektivní řízení finančních toků souvisejících s obsluhou státního dluhu vedlo k úsporám oproti původně plánovaným výdajům ve výši 6,2 mld. Kč. Nedočerpání kapitálových výdajů o 22,2 mld. Kč ve vztahu ke schválenému rozpočtu souviselo s pomalejším náběhem financování společných programů EU a ČR z nového programového období.

Proti výsledku roku 2016, kdy byl vykázán přebytek ve výši 61,8 mld. Kč, došlo ke zhoršení hospodaření o 67,9 mld. Kč a to především vlivem poklesu prostředků přijatých z EU
a finančních mechanismů (FM) o 81,9 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu
v předchozích letech.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

 

Změny ve výpočtech exekučních srážek ze mzdy

S účinností od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy
při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami
bez omezení.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena:

·       ze životního minima jednotlivce a činí 3 410 Kč,

·       z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

Pro rok 2018 se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, a zvyšuje se částka na bydlení ze stávající výše 5 822 Kč
na 5 928 Kč.

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí součet částky životního minima
a shora uvedených nákladů na bydlení: 3 410 + 5 928 = 9 338 Kč.

Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z částky 9 338 Kč, tj. 6 225,33 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí
¼ z částky 6 225,33 Kč, tj. 1 556,33 Kč (dále jen „dílčí nezabavitelná částka“).

 

Ceny půdy patrně přibrzdí novela občanského zákoníku

Novela občanského zákoníku znovuzavádí předkupní právo pro spoluvlastníky, jež
se neaplikuje pouze při převodu na osobu blízkou. Novela ovlivní cenu pozemků
ve spoluvlastnictví, prodej podílu na pozemku se stane časově a administrativně náročnějším.

Předchozí zákon dával majiteli povinnost informovat spoluvlastníky v případě prodeje, pokud se však do dvou měsíců nevyjádřili, jejich předkupní právo zaniklo.

Nyní prodejce musí nabídnout pozemek širokému spektru zájemců a v momentě podepsání kupní smlouvy se musí obrátit na spoluvlastníky a nabídnout jim stejné podmínky. Když ti jej budou akceptovat, původní smlouvy zanikne.

Zdroj: archiv.ihned.cz

 

Datum aktuality: 
Pondělí, 12. Únor 2018

Hlavní menu