Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality leden 2016

Přehled významných změn pro rok 2016

1. Změny v účetnictví a účetních výkazech: Novela zákona o účetnictví zavádí tzv. kategorizaci účetních jednotek. Na základě hodnoty aktiv, obratu a průměrného počtu zaměstnanců se firmy rozdělují do čtyřech skupin: mikro, malé, střední a velké. Mikro a malé podniky budou sestavovat pouze zkrácenou rozvahu, nebudou muset zveřejňovat výkaz zisků a ztrát, pokud nebudou mít povinný audit.

2. Zvýšení daňového zvýhodnění pro druhé dítě na 17.004 Kč za rok a pro třetí dítě na 20.604 Kč za rok.

3. Navýšení minimálních záloh na zdravotní pojištění OSVČ na 1.823 Kč již u úhrady za leden 2016 a na sociální pojištění OSVČ na 1.972 Kč.

4. Minimální mzda se zvyšuje na 9.900 Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu. Současně se zvyšují minimální zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, např. ředitel musí mít minimálně 19.800 Kč měsíčně. Kvalifikovanější zaměstnanci v 6. skupině by měli mít minimálně 16.200 Kč měsíčně.

5. Cestovné od 1.1.2016 – sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty podle § 176 odst. 1 zákoníku práce

       • 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (nesmí použít podnikatelé-fyz.os.)

       • 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

       • 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy motorovým vozidlem:

       • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč,

       • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,80 Kč (navýšeno o 0,10 Kč)

Cena za 1 litr pohonné hmoty:

       • 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

       • 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

       • 29,50 Kč u motorové nafty.

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016, kterou se mění příslušné sazby.

6. Změny v dohodách o provedení práce: Nově odměny z dohod o provedení práce podléhají všem exekučním srážkám. Zaměstnavatel bude muset nejlépe formou dotazníku vyplněného zaměstnancem, zda proti zaměstnanci nejsou vedeny výkony rozhodnutí, i kdyby se jednalo o dohodu na jeden den! Nově bude možné pracovní poměr u dohody o provedení práce jednostranně ukončit. Proto budeme žádat u všech, kterým zpracováváme mzdy, abychom u všech druhů pracovních poměrů v personální složce měli vyplněn vstupní dotazník.

7. Soutěžení o veřejné zakázky v novém režimu: Zákon je s velkým množstvím změn, zároveň se administrativní zátěž z něj vyplývající. Umožní celou řadu nástrojů pro hodnocení kvality nabídek a nabídnuté ceny, která již nebude muset být v mnoha případech jako nejnižší. Bude se moci vyloučit nespolehlivý dodavatel, který předchozí zakázku nedokončil a znovu se hlásí do dalšího výběrového řízení.

8. Finanční úřady nebudou kontrolovat plnění podmínek poskytnutí dotace a výběrových řízení, ale bude to poskytovatel dotace.

9. Nezabavitelná částka: Pro rok 2016 činí nezabavitelná částka dlužníka 6.178,67 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1.544,67. Částka, na kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9.268 Kč.

K DPH a kontrolnímu hlášení od roku 2016

Kontrolní hlášení k DPH budeme poprvé podávat za měsíc leden do 25. února 2016 a není zde žádná tolerance prodlení, ihned je aplikována sankce 1 000 Kč za každé opožděné podání. Právnické osoby je podávají každý měsíc a fyzické osoby dle toho jakými jsou plátci DPH (čtvrtletní, měsíční).

Veškerá podaná tvrzení v oblasti DPH musí být jedině elektronicky od 1.1.2016

Podání, které je třeba učinit elektronicky a které nebude mít předem stanovený formát a strukturu, bude neúčinné. Z tohoto důvodu Vám byly rozesílány plné moci na zastoupení naší kanceláří k jejich podání včetně kontrolního hlášení. Způsoby elektronického podání datové zprávy budou možné pouze ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a to buď podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, odeslaná prostřednictvím datové schránky, s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, dodatečně potvrzená za podmínek uvedených v daňovém řádu. V naší kanceláři za Vás budeme činit podání s uznávaným elektronickým podpisem.

Prodej pozemků se v řadě případů výrazně prodraží a to o 21% DPH

Velmi obecně lze říci, že prodej pozemků, na kterých bude moci být v budoucnu realizována výstavba, je od roku 2016 zatížen DPH 21%. Není již jen přímá vazba na prodej stavebního pozemku, záběr je daleko širší a to i na pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí (např. prodej pole, které dle územního plánu budou vhodné k zástavbě, se budou prodávat v základní sazbě DPH). Osvobozené jsou pozemky s cizí sítí (nevzniká zde funkční celek), pozemky „prázdné“ - např. pole, louky, které netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a nejsou stavebními pozemky.

Datum aktuality: 
Středa, 6. Leden 2016

Hlavní menu