Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality listopad

Kontrolní hlášení k DPH, Ceny obvyklé, Veřejně přístupné údaje o hospodaření státu a samospráv

Kontrolní hlášení k DPH

Čím více se blíží rok 2016, tím více se podnikatelé začínají bát nového kontrolního hlášení, které s tímto rokem přichází. Naše daňová a účetní kancelář bude tato hlášení také zpracovávat. Všem našim klientům – plátcům DPH budeme muset nejdéle do poloviny ledna předat návrhy nových plných mocí k zastupování rozšířené právě o toto kontrolní hlášení a dodatky ke smlouvám rozšiřující naše služby o tento nový výkaz. Bohužel s ním bude přicházet další časová a administrativní zátěž pro účetní a s tím související zvýšení ceny služeb o tyto úkony. Dále bude od nás požadavek, aby i právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci, DPH donášely doklady ke zpracování každý měsíc, z důvodu měsíčního zasílání kontrolního hlášení, kde musí být tyto doklady zaneseny. Za zaslání tohoto výkazu po 25.dni následujícího měsíce po období, za který se sestavuje, bude pokuta 1000,- Kč, která bude správcem daně automaticky vyměřena. Proto budeme apelovat na všechny plátce DPH, aby nosili podklady včas, abychom byli schopni řádně dostát této povinnosti. Blíže bude seminář pro účetní týkající se DPH a sestavení kontrolního hlášení pořádán naší kanceláří dne 8.12.2015 pro podnikatelské subjekty a 9.12.2015 pro obce a neziskové subjekty. Bližší informace o seminářích jsou na našich stránkách www.esop-rk.cz

Ceny obvyklé

Správci daně při kontrolách řeší často nastavení cen obvyklých mezi spřízněnými osobami, mezi které patří i zaměstnanci a může se tato oblast stát předmětem daňových doměrků. Proto podotýkáme, že cenu obvyklou upravuje zákon o daních z příjmů v §23 odst. 7. Tento paragraf říká, že liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; to platí i v případě, kdy je cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Spojenými osobami jsou osoby kapitálově spojené a jinak spojené.

Veřejně přístupné údaje o hospodaření státu a samospráv

Ministerstvo financí ČR zřídilo specializovaný informační portál, kde jsou informace z oblasti státní správy a samosprávy. Na tomto portálu www.monitor.statnipokladna.cz je možné získat údaje z Centrálního systému účetních informací (CSÚIS), tedy například účetní závěrky jednotlivých obcí, měst, krajů a příspěvkových organizací a to ve struktuře účetních výkazů, jak jsou jimi čtvrtletně zasílány do CSÚIS. Údaje z účetních závěrek je možné zde získat za období roku 2010 až do současnosti. Navíc jsou zde přehledně i v časové ose a graficky uvedeny finanční ukazatele, struktura příjmů, výdajů, meziroční vývoj rozpočtu u vybraných subjektů. Portál je přehledný a po zadání názvu příslušného subjektu je možné se dostat k jeho konkrétním údajům. Pro podnikatelskou sféru obdobný portál je zřízen na www.justice.cz v sekci „veřejný rejstřík“, kde jsou veřejně dostupné k jednotlivým podnikatelským subjektům v oddíle sbírky listin účetní závěrky obchodních korporací a do budoucna i dalších subjektů, které jsou vedeny ve veřejném rejstříku. O nich bude pojednáno příště.

Intrastat

V rámci růstu obratu se zahraničím chceme upozornit, že pro přeshraniční dodávky zboží kromě vykázání plnění v DPH od určitých objemů dodávek jsou podnikatelé povinni vést i statistický systém Intrastat, jinak hrozí poměrně značné sankce. Intrastat sleduje pohyb zboží mezi členskými státy EU (mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU), pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR. Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR může vzniknout jen osobám registrovaným nebo identifikovaným v ČR k DPH. Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující asimilačního prahu pro vykazování údajů do Intrastatu, který činí osm milionů korun. Limit 8 milionů korun si podnikatel (zpravodajská jednotka) musí sám počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování.

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 5. Listopad 2015

Hlavní menu