Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality srpen

Promíjení některých pokut za kontrolní hlášení, Registr smluv – webové stránky, Elektronická evidence tržeb a náš seminář 15.9.2016 od 14.00, EET a neziskové organizace, Nabídka pokladen pro EET, Povinné zveřejnění účetních závěrek ve veřejných rejstřících, Změny v daňových zákonech od 1.1.2017

Promíjení některých pokut za kontrolní hlášení

Novela celního zákona vyšla v pátek dne 29.7.2016 ve Sbírce zákonů pod č. 242/2016 Sb. Ve stejný den byl vyhlášen i doprovodný zákon č. 243/2016 Sb. – součástí je i novela zákona o DPH. A co se změnilo? V ospravedlnitelných případech bude možné prominout některé pokuty za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení, a to konkrétně pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč. Pokuta ve výši 1 tis. Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bude plátci jednou za kalendářní rok automaticky prominuta. Finanční správa přislíbila vydat v nejbližší době metodický pokyn, který by měl sjednotit pravidla a podmínky, za kterých bude možné pokuty prominout. Součástí novely je rovněž prodloužení lhůty pro reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení, a to z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů.

Zdroj: Finanční správa

 

Registr smluv – webové stránky

1.7.2016 vstoupil v účinnost Zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V případě, že subjekty splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1.7.2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tuto lhůtu lze v úvodu beze zbytku využít, jelikož ustanovení zákona, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna právě jejich uveřejněním, nabývají účinnosti až 1.7.2017. Vzhledem k častým dotazům ze strany obcí a příspěvkových organizací se povinnost zveřejňování netýká smluv, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Dále byla spuštěna webová stránka týkající se registru smluv, ve které najdeme i uveřejněné smlouvy - https://smlouvy.gov.cz/ nebo www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx

 

Elektronická evidence tržeb a náš seminář 15.9.2016 od 14.00

Dle ministerstva financí by mělo být v srpnu zřízeno kontaktní místo, které by od září mělo přidělovat autorizační údaje k evidování tržeb. Stále se vede živá diskuse nad tím, že by se evidence nevztahovala na podnikatele s malým obratem. Rozhodnutí o dalším vývoji EET by mělo padnout do konce srpna a s nejnovějšími informacemi Vás seznámíme na našem semináři 15.9. 2016 od 14hod na hotelu Studánka u Rychnova n .Kn., kam přizveme i firmy, které Vám představí své produkty, abyste mohli začít plánovat realizaci a kalkulovat s jakými náklady bude u Vás EET spojeno. Budeme rádi, když se včas přihlásíte u ing. Vídeňské.

 

EET a neziskové organizace

I neziskové organizace budou mít povinnost evidovat tržby. (Pozn. příspěvkové organizace a územní samosprávné celky tuto povinnost nemají). Evidenční povinnost neziskovkám bude vznikat ale pouze v případě vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní činnosti organizace. Základem u neziskovek bude rozhodnout, co je touto vedlejší podnikatelskou činností, což v řadě případů nemusí být jednoduché a důležitou roli bude hrát skutečnost, zda na příslušné činnosti je nutné živnostenské oprávnění. Podnikatelem je podle § 420 občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud činnost nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností poplatník evidovat nebude. Vyloučeny budou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnsoti veřejně prospěšných poplatníků. Toto kritérium bude nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. K celému tomuto okruhu bude vydána finanční správou metodická příručka. Nebude tedy vůbec jednoduché jednoznačně určit, na které tržby se EET bude u neziskovek vztahovat.

 

Nabídka pokladen pro EET

Společnost IndiGO group s.r.o., se kterou úzce spolupracujeme, aktualizovala svou webovou stránku http://indigoumi.cz/index.php/firmy/eet, která je věnována elektronické evidenci tržeb a dalším informacím. Nabízí zde konkrétní produkty, které je možné zakoupit a budou pro EET dostačující.

 

Povinné zveřejnění účetních závěrek ve veřejných rejstřících

V této době jsou podaná veškerá daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob a k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 a tudíž zbývá poslední povinnost. Na základě zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se musí do sbírky listin, která je součástí veřejného rejstříku:

- řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, a u auditovaných společností i výroční zprávy a zprávy auditora o ověření účetní závěrky,

- zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Upozorňuji, že i řada z s.r.o. a a.s., kterým zpracováváme účetnictví, tuto povinnost neplní a jsou za ni zodpovědni statutáři. Pokud potřebujete, pošleme Vám vzory těchto smluv či pomůžeme s přípravou v rámci víceprací účtovaných dle ceníků.

Všem našim klientům, kterým vedeme účetnictví, uložení účetních závěrek na rejstřík zajistíme. Co se týče ostatních dokumentů, které je nutné do sbírky listin zaslat, je nutné, aby si je statutární zástupci společnosti zajistili. Povinnost zveřejnění mají obchodní korporace, SVJ, příspěvkové organizace a neziskovky. Neuveřejnění může být sankciováno se strany krajských soudů i finančních úřadů.

 

Změny v daňových zákonech od 1.1.2017

Přehoupli jsme se do druhé poloviny roku a naši politici opět mění daňové zákony. Vláda schválila zásadní změny daňových zákonů od Ministerstva financí, které s účinností od 1. ledna 2017 přinášejí některá zjednodušení daňového systému či nová opatření pružně reagující na nové projevy daňových úniků. Schválený daňový balíček také zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě, a to na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016. O připravovaných změnách Vám budeme podrobněji informovat v dalších měsících.

Datum aktuality: 
Pátek, 12. Srpen 2016

Hlavní menu