Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aktuality srpen

Odmítnutí zaměstnance poskytnout důkazy k odpočtům a ke slevám s ohledem na GDPR

Změna SSL certifikátu EET

Povinnost vedení docházek

Odpovědnost jednatele a dalších členů statutárních orgánů

 

 

Odmítnutí zaměstnance poskytnout důkazy k odpočtům a ke slevám s ohledem na GDPR

Pokud by poplatník odmítl plátci daně poskytnout důkaz o uplatňovaných slevách na dani, nezdanitelných částech základu daně a daňovém zvýhodnění, považuje plátce daně tyto položky za neprokázané podle § 38l zákona o daních z příjmů. Tzn. slevy na dani, nezdanitelné části základu daně, případně daňové zvýhodnění poplatníkovi neposkytne, poplatník je však může uplatnit prostřednictvím daňového přiznání.

Podle § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád“), daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět
v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních. Podle § 20 odst. 1 daňového řádu daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně. Tzn. plátce daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je daňovým subjektem, který má důkazní břemeno vůči správci daně.

Zdroj: www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-s...

 

Změna SSL certifikátu EET

Finanční správa 10. 9. 2018 změní SSL certifikát příjmové strany systému EET. Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno HTTPS spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Pro bezproblémovou evidenci tržeb doporučujeme poplatníkům, aby se u svého dodavatele pokladního zařízení nebo pokladního software ujistili, že jejich zařízení novému SSL certifikátu důvěřuje. U operačních systému XP, kde
je ukončena podpora ze strany Microsoft, nebo tam, kde je zastavena automatická aktualizace, není tato certifikační autorita uvedena a může dojít k problémům při fiskalizaci účtenek. Je vhodné provést kontrolu nainstalování certifikační autority (DIGICERT GLOBAL ROOT G2) v úložišti kořenových certifikátu (například programem CERTMGR.MSC), případně si ji stáhnout a nainstalovat. Nový DigiCert certifikát má certifikační cestu:

·       root CA: DigiCert Global Root G2

·       intermediate CA: GeoTrust TLS RSA CA G1

Nový intermediate CA certifikát GeoTrust TLS RSA CA G1 zasílá centrální systém EET společně s novým SSL certifikátem v rámci ustanovení HTTPS session.

 

Povinnost vedení docházek

V souladu s § 96 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je povinnost  docházky - vedení evidence zaměstnancem, která obsahuje odpracované pracovní doby, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas
(ve zdravotnictví), noční práce, doby v době pracovní pohotovosti (doby výkonu práce) a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel (doby „čekání
na práci“). Dále se zde uvádí dovolená, návštěva lékaře, neplacené volno, přestávky,…

Tato docházka je důležitá pro zaměstnavatele, která je podkladem pro stanovení mzdy
či platu, ale také pro kontrolu dodržování zákoníku práce z titulu rozvrhování směn, dodržování přestávek, nepřetržitého odpočinu či práce přesčas. Není stanovena forma této docházky, může být vedena elektronicky (např. elektronickým čipem, otiskem prstů)
či v listinné podobě (např. formou docházkových knih, docházkového lístku), ale musí splnit požadavky minimálního rozsahu údajů daného zákoníkem práce a v případech, kdy na mzdy jsou dotace, pak i dotačního titulu. Odpovědnost za vedení docházek má zaměstnavatel a tak by měl poskytnout zaměstnancům podklady a metodickou pomoc k zajištění správné evidence.

Pokud vznikne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad, pak se stravenka neposkytuje
a je úplně jedno, jestli si zaměstnanec cestovné uplatnil či ne. Navíc dle §346c zákoníku práce zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu
z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Tedy zaměstnanec by si měl vždy uplatnit stravné, pokud splní nárok
na jeho poskytnutí a nemá nárok na stravenku.

Jsme v letních měsících a v řadě firem nyní pomáhají studenti. Upozorňuji, že podle zákona
je mladistvá osoba ten, kdo dovršil 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházku (nejčastěji a nejvýhodněji mohou pracovat na dohodu o provedení práce). Do věku 18-ti let nesmí překročit osm hodin denně,
a pokud jsou ve věku 15-16 let, příslušnou dohodu by měl podepsat i zákonný zástupce dítěte (zpravidla rodič). Veďte i u dohod o provedení práce docházky.

 

Odpovědnost jednatele a dalších členů statutárních orgánů

Pokud čen orgánu dostojí zákonem o korporacích vymezeným pravidlům podnikatelského úsudku, pak by neměl být postihován za případné důsledky svého rozhodnutí, i kdyby jím řízená se tímto dostala do výrazných nesnází. Tyto pravidla nám vymezuje v § 51 občanský zákoník jako péči řádného hospodáře a v § 159 zákon o korporacích tak, že pečlivě
a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Odpovědnost tedy není přímo
za výsledek, ale za způsob, jakým bylo rozhodnutí přijaté. Nelze tedy se vyvinit tím, že jsem o něčem nevěděl, neznal jsem to, protože pokud něco neznám a nevím, musím si získat tyto informace či si přizvat odborníka, který mi s danou problematikou pomůže.

 

Datum aktuality: 
Neděle, 5. Srpen 2018

Hlavní menu