Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Co musí s.r.o. zvládnout v roce 2014?

V rámci rekodifikace soukromého práva od roku 2014 v souladu se zákonem č.90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) musí do 30.6.2014 obchodní společnosti a družstva upravit své zakladatelské dokumenty.

U s.r.o. se to týká  společenských smluv a jejich úpravy se provádí formou notářského zápisu. V případě, že člen valné hromady bude chtít  zplnomocnit jinou osobu k svému zastupování na valné hromadě schvalující změnu společenské smlouvy, musí mu tuto plnou moc udělit formou notářského zápisu. Od roku 2014 platí, že pokud k právnímu jednání je vyžadovaná forma notářského zápisu, pak i plná moc zmocněnému zástupci k tomuto jednání musí být udělena ve stejné formě.

Do 30.6.2014 bude dále nutné upravit i dosavadní smlouvy o výkonu funkce jednatele, které také schvaluje valná hromada, aby nebyl výkon funkce dále bezplatný. V rámci smlouvy by měly být vymezeny všechny složky odměn, které mu náleží nebo mu mohou náležet, včetně věcných plnění, penzijního, životního připojištění, musí být uveden systém stanovení výše odměny nebo způsob jejího výpočtu a její podoby a určena pravidla pro výplatu zvláštních odměn a případného podílu na zisku pro člena orgánu.

Na zřízených internetových stránkách je s.r.o. povinna uveřejnit údaje, které se povinně musí uvádět na obchodních listinách popř. další údaje stanovené ZOK.

Smlouvy uzavřené mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí v případech, kdy je taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.

Nově o výplatě podílu na zisku rozhoduje statutární orgán –  u s.r.o. jednatelé. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené u s.r.o. valnou hromadou. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky,pokud společenská smlouva neurčí jinak. Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky valnou hromadou, pokud společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady neurozhodnou jinak.

Od nového roku je i možné si vyplácet zálohy na podíly na zisku při splnění dalších podmínek.

Ing. Daniela Burianová
auditor, daňový poradce a jednatel společnosti
ESOP  účetní a daňová kancelář s.r.o.
tel. 602437654
e-mail: burianova@esop-rk.cz

Datum aktuality: 
Středa, 15. Leden 2014

Hlavní menu