Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Daňové novinky pro rok 2012

Vážení,

v začátku nového roku Vám přeji jeho úspěšný start a ve stručnosti Vám zasílám pokračování nejdůležitějších daňových novinek pro rok 2012.

Změny v daních z nemovitostí 2012

Do 31.1.2012 musí podat dílčí přiznání všichni, kteří mají užívají podnikání ostatní plochy či zastavěné plochy a nádvoří, u kterých se zvyšuje sazba daně . Vychází se z údajů v katastru nemovitostí. Uplatní se pravidlo, že stavby zpevněných ploch pozemků jsou vyjmuty z předmětu daně ze staveb  a zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti anebo v souvislosti s ní jsou zdaněny speciální, nově zavedenou sazbou daně z pozemků ve výši: 1 Kč/m 2 slouží-li pro zemědělské podnikání (zemědělská prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství) a 5 Kč/m 2 slouží-li k nezemědělskému podnikání Musí se jednat o pozemek, na němž se nachází stavba.

Změny v daních z příjmů 2012

 • Sazby daně zpříjmů zůstávají beze změn. Mění se sleva na poplatníka - zvyšuje se o 1200 Kč ročně na celkem 24840 Kč ročně, výše měsíční slevy se zvýšuje o 100 Kč.
 • zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč ročně na celkem 13.404Kč ročně, měsíčně o 150 Kč na jedno dítě. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje na 60.300 Kč.
 • novela zákona o nemocenském pojištění odstraňuje daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob, ale ztěchto odměn se musí nově navíc platit sociální pojištění

Změny v DPH 2012- 2.část

 • Ještě knovému režimu ve stavebnictví mezi plátci DPH: Poskytovatel plnění, který (po 31. 12. 2011) přijme zálohu na stavební práce, u nichž je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti, ke dni přijetí zálohy daň neodvádí, není ani povinen při přijetí zálohy vystavit daňový doklad. Tento bude vystavovat až při uskutečnění zdanitelného plnění. Při vyúčtování stavebních prací, na které byla přijata záloha do konce roku 2011 bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti jen z rozdílu z celkového základu daně za zdanitelné plnění a záloh přijatých do konce roku 2011
 • U vyúčtování stavebních prací poskytnutých neplátci DPH: Zálohy přijaté v r.2011 budou ještě zdaněny 10% ke dni zaplacení u podv.účetnictví a při vyúčtování v r.2012 se vyúčtuje DPH 14% pouze zdoplatku a ze záloh přijatých až vroce 2012.
 • od 2012 je zvláštní režim u stavebních a montážních prací (včetně řemesel - vodoinstalatéři, topenáři, tesaři,..) dle číselníku CZ CPA 41 až 43 - zašleme e-mailem na požádání.
 • Pokud bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis) na plnění, kde byla sazba DPH 10% vdobě prodeje, pak i u této opravy ceny se použije původní sazba DPH 10%.
 • Nárok na odpočet u reverse charge- okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat, vzniká mu k tomuto dni také nárok na odpočet daně. Pokud budou vyúčtovány stavební práce sDUZP 31.1.2012 bez DPH, pak příjemce musí odvést daň a zároveň si ji může vynárokovat sdatem 31.1.2012, u tohoto režimu se nečeká na odpočet až na přijetí daňového dokladu.
 • Vyúčtované staveb.práce pro neekonomickou činnost pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy nebo pokud si fyzická osoba-plátce DPH zadá opravy na svém rodinném domě - pro tyto účely se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH) a neuplatní režim přenesení daňové povinnosti. Stavební práce se jim vyúčtují stejně jako neplátci DPH. Z hlediska jistoty u poskytovatele plnění jde-li o správnost zdanění lze doporučit, aby příjemce plnění písemně prohlásil, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně resp. příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
 • Ještě vzhledem kaktuálnosti upozorňuji na možnost získat zpět DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení i v konkurzu(§44 oprava výše daně) od 1.dubna 2011. Plátce, který odvedl DPH u pohledávky vzniklou před více než 6-ti měsíci před rozhodnutím soudu o úpadku odběratele, je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky v případě, že odběratel je v insolvenčním řízení a soud rozhodl o způsobu řešení úpadu, pohledávka byla včas přihlášena u soudu, pohledávka není vůči spojené osobě, osobě blízké, účastníkovi sdružení a věřitel doručil dlužníkovi opravný daňový doklad dle §46 odst.1 Tento doklad Vám pomůžeme vystavit.
 • Zároveň od dubna 2011 máme vzákoně o DPH ručení odběratele za DPH, které měl odvést dodavatel a to v §109 odst.2 . Ručení může být aplikováno, pokud:
 • odběratel v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo měl a mohl vědět, že DPH nebude úmyslně zaplacena nebo dodavatel se dostane nebo dostal do postavení, kdy nemůže daň zaplatit nebo dojde ke zkrácení daně či vylákání daňové výhody, nebo když úplata za služby je za cenu zjevně odchylnou cenu od obvyklé ceny. Novinkou je ručení vpřípadě úhrady českému dodavateli na účet vedený mimo tuzemsko (třeba u rakouské či německé banky).

               S pozdravem a poděkováním za spolupráci

 Ing. Daniela Burianová

 

Datum aktuality: 
Neděle, 1. Leden 2012

Hlavní menu