Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dary odčitatelné z daní

Od roku 2014 se u fyzických osob zvýšila hranice pro odpočet darů ze základu daně z příjmů z 10% na 15%, minimální hranice je shodná jako v minulých letech - v úhrnu 2% ze základu daně anebo alespoň 1 000 Kč. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.

Od roku 2014 se u fyzických osob zvýšila hranice pro odpočet darů ze základu daně z příjmů z 10% na 15%, minimální hranice je shodná jako v minulých letech - v úhrnu 2% ze základu daně anebo alespoň 1 000 Kč. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. U fyzických osob lze uplatnit do odpočtu hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období. Další podmínky pro uplatnění darů fyzickými osobami jsou v §15 odst.1 zákona č. 586/1991 Sb. o daních z příjmů. U právnických osob je odpočet darů upraven v §20 odst.8 zákona o daních z příjmů. Horní hranice od roku 2014 je zvýšena obecně na 10% ze základu daně, minimální hranice zůstala v úrovni 2000 Kč za jednotlivé dary. Podmínky odpočtu pro tyto osoby jsou v tomto ustanovení upraveny samostatně, ale jsou obdobné jako u fyzických osob. Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce, ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

Datum aktuality: 
Pondělí, 19. Květen 2014

Hlavní menu