Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mzdová oblast od roku 2012

Vážení,

dovolte mi popřát Vám za celou kancelář klidný a příjemný advent a prosím Vás, abyste si našli chvilku a seznámili se s částí nejdůležitějších změn od roku 2012 v oblasti DPH a mezd.

V dalším měsíci Vás uvedeme další část. Zároveň s těmito změnami si Vám dovoluji zaslat nový ceník našich prací od 1.4.2012, který se mění pouze u dohod o provedení práce z titulu podstatně vyšší náročnosti na zpracování všech souvisejících dokumentů, než byly doposud a za absolvování kontrol a následných prací.

               S pozdravem a poděkováním za spolupráci

Ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Mzdová oblast od roku 2012

 • dohoda o provedení práce - limit počtu hodin u téhož zaměstnavatele se zvyšuje z původních 150 na 300 v kalendářním roce
 • k DPP musí nově zaměstnavatel vydat při skončení potvrzení o zaměstnání
 • z DPP bude povinnost platit zdravotní a sociální pojištění při výdělku vyšším než 10.000,--
 • dle § 11 odst. 1 písm. a) má pojištěnec právo na výběr zdravotní pojišťovnu pouze k 1.lednu následujícího kalendářního roku, pokud své rozhodnutí oznámí příslušné zdravotní pojišťovně alespoň 6 měsíců předem
 • v § 35 ZP , který upravuje zkušební dobu, dojde ke změně, která umožní prodloužení zkušební doby u vedoucích pracovníků až na 6 měsíců po sobě jdoucích
 • příplatek za práci v noci náleží zaměstnanci odpracuje-li během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích alespoň jednou týdně
 • doba trvání pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky, k jeho opakování může dojít nejvýše dvakrát, přičemž za opakování se považuje i prodloužení pracovního poměru
 • od ledna 2012 se zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě z 11.604,-- na 13.404,-- ročně (měsíčně 1.117,--) Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52.200,-- na 60.300,-- (maximální vyše měsíčního daňového bonusu ze 4.350,-- na 5.025,--)
 • výše slevy na poplatníka se vrací na hodnotu, platnou v roce 2010, tedy 24.840,-- ročně, resp. 2.070,-- měsíčně
 • rozšiřuje se okruh pojištěných osob, nově do této skupiny patří mimo jiných i společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným , komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah pro ni vykonávají práci, za kterou jsou touto společností odměňování
 • odstupné - z původního trojnásobku průměrného měsíčního výdělku bude uplatňován tzv. věrnostní princip (pracovní poměr trval méně než rok, náleží odstupnéve výši nejméně jednohonásobku, alespoň 1 rok a méně než 2 roky - odstupné ve výši dvojnásobku, alespoň 2 roky - odstupné ve výši trojnásobku)
 • zaměstnavatel musí předat / zaslat na účet / mzdu zaměstnanci tak, aby ji měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu
 • od ledna 2012 je plánováno zvýšení minimální mzdy a to z 8.000,-- na 8.400,-- až 8.500,-- (prozatím není schváleno)

Zpracovala: Dagmar Müllerová

 

Změny v DPH 2012- 1.část

Změna sazeb: Pro rok 2012 bude sazba DPH místo 10% na 14%, základní sazba zůstává 20%, pro rok 2013 je schváleno sjednocení sazeb na 17,5%, ale je možná a pravděpodobná ještě úprava a to zvýšení

Stavební práce v DPH od 2012 ve zvláštním režimu - od 1.1.2012 dojde k uplatnění zvláštního režimu u stavebních a montážních prací definovaných ve statistickém číselníku CZ CPA 41 až 43. Dotkne se to většiny stavebních a montážních prací pro plátce DPH , zahrnujících i opravy vodoinstalatérů, topenářů a truhlářů. Dodavatel vystaví fakturu bez DPH s určitými náležitostmi, které mimo běžné budou obsahovat větu o tom, že se jedná o plnění ve zvláštním režimu dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., u kterého má povinnost přiznat a odvést DPH příjemce. Pokud budou na tyto práce přijaty zálohy do 31.12.2011, z těchto záloh DPH ještě odvede dodavatel  a pouze u rozdílu mezi celkovým plněním a zaplacenými zálohami do 31.12.2011, daňovou povinnost bude platit odběratel. Při fakturaci neplátcům DPH nadále bude dodavatel účtovat práce s DPH a DPH bude odvádět.

Zpracovala: Ing. Daniela Burianová

 

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 1. Prosinec 2011

Hlavní menu