Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nově upravená splatnost pohledávek od 1.7.2013

Nově upravená splatnost pohledávek od 1.7.2013 a spolky zřejmě nahradí současná občanská sdružení

 

Vážení,

       dovolte mi, abych Vás seznámila s nově upravenou splatností pohledávek a ještě jednou Vás pozvala do Městského Podorlického pivovaru s.r.o., kde se v pátek 13.9.2013 od 13 hod uskuteční společné setkání klientů a partnerů naší firmy. Klienty, kteří se zúčastní našeho setkání bych chtěla upozornit, že se setkání bude konat ve venkovních prostorách tohoto pivovaru.  Po školení a rautu budou následovat tradiční tématické soutěže, tentokrát hodné pivovaru:

  1. Odstřel konkurence
  2. Spanilá jízda
  3. Hod pivaře
  4. Časovka
  5. Pivní akademie
  6. Kvíz pivní stezky

Jedná se samozřejmě o pohárové disciplíny a vítěz v mužské kategorii získává pohár  pro Nejlepšího pivaře a  v ženské kategorii pro Milovnici piva.

 

Nově upravená splatnost pohledávek od 1.7.2013

 

       Od 16.3.2013 se uplatňují pravidla splatnosti faktur dle směrnice 2011/7/EU, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato nová směrnice jako novinku zavádí maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů.

      Na výše uvedenou eurounijní úpravu boje s  opožděnými platbami reaguje novela obchodního zákoníku č. 179/2013 Sb. účinná od 1.7.2013 (automatická třicetidenní doba splatnosti i bez výzvy a bez úpravy ve smlouvě, v případě  veřejnoprávních korporacích smluvní doba splatnosti maximálně šedesátidenní – do 30.6.2013 řešeno § 369a OBCHZ + níže uvedené omezení maximální doby splatnosti) a také změna nařízení vlády upravujícího výši úroků z prodlení (místo dnešní REPO + 7 % zvýšení na REPO + 8 %). Součástí novely je i právo věřitele uplatnit vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády ve výši 1 200 Kč.

 

Spolky zřejmě nahradí současná občanská sdružení

           

       Občanská sdružení zaniknou a stanou se z nich automaticky spolky v případě, že od 1.1.2014 skutečně začne platit nový občanský zákoník. Tyto spolky pak budou mít právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo.

         Pro vznik nových spolků bude postačovat dohoda na obsahu stanov obsahující název a sídlo spolku, jeho účel, práva a povinnosti členů vůči spolku a určení statutárního orgánu. Ostatní ustanovení stanov  včetně rozhodnutí, zda bude veden seznam členů spolku, budou záležet na zakládacích členech.

Spolek bude samosprávný a dobrovolný svazek, jeden ze základních typů korporace v oblasti neziskového sektoru určený pro uspokojování a ochranu zájmů, k jejichž naplňování je založen. Pro vznik spolku budou třeba alespoň tři osoby vedené společným zájmem. Spolek bude moci kromě své hlavní činnosti vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost k podpoře hlavní činnosti nebo za účelem hospodárného využití spolkového majetku. Spolek vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku.

         Od 1.4.2013 nabyl účinnosti zákon č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, který umožňuje občanským sdružením transformovat se na obecně prospěšné společnosti. Po vyhodnocení možné transformace se pro občanská sdružení zpravidla jeví jako nevhodné tento zákon použít a proto řada sdružení již odstoupila od záměru transformace na o.p.s.

        Zájmová sdružení právnických osob i nadále zůstanou a získají právo změnit svou právní formu na spolek i nadále zůstanou a získají právo změnit svou právní formu na spolek.

 

                                                                                                                                                                                                                      Ing. Daniela Burianová

                                                                                                                                                                                                                      auditor a daňový poradce

 

 

 

 

 

 

 

Datum aktuality: 
Neděle, 1. Září 2013

Hlavní menu