Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novela zákona, která se týká sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou a změnu výše minimální mzdy, která je platná od 1.8.2013.

Vážení,

dovolte nám, abychom Vás v době dovolených upozornily na novelu zákona, která se týká sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou a změnu výše minimální mzdy, která je platná od 1.8.2013.

Změny v opakovaných pracovních poměrech od 1.8.2013

Novela zákona při sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou platná od 1.8.2013 umožňuje odchylný postup od standardního tzv. pravidla “ 3 krát 3 a dost“.

Základní pravidlo zakotvené v § 39 odst. 2 zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2012 přikazuje, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou, může být uplatňována nejvýše dvakrát. Z tohoto pravidla jsou podle dosavadní právní úpravy připuštěny pouze 2 výjimky, a to:

1) podle odst. 3, kdy uvedeným pravidlem není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, jestliže se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu (např. §92 odst.2 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů)

2) podle odst. 5, jde-li o pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce jiného zaměstnavatele (agenturní zaměstnávání)

Poslední novela zákoníku práce nově stanoví výjimku další, která je odůvodněná vážnými provozními důvody u zaměstnavatele nebo důvody spočívajícími ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat. Nejde však o prosté obnovení dřívější výjimky, která v zákoníku práce platila do roku 2011, neboť novela stanoví další výjimky pro její využití a v tomto směru je také přísnější. Nestačí totiž pouhá existence uvedených důvodů, nýbrž zároveň musí být prokázáno, že na základně těchto důvodů nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou. Navíc se stanoví, že podle odst. 2 (tedy standardního pravidla pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou) se nepostupuje pouze za podmínky, že jiný (odlišný) postup zaměstnavatele bude těmto důvodům přiměřený.

Dále zákon požaduje, aby odlišný postup zaměstnavatele byl sjednán v písemné dohodě s odborovou organizací, nebo, a to pouze v případě, že u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, stanoven vnitřním předpisem zaměstnavatele, přičemž jak dohoda, tak i vnitřní předpis musí obsahovat stanovené náležitosti, jimiž jsou:

1) bližší vymezení důvodu ( vážných provozních důvodů nebo důvodů zvláštní povahy práce)

2) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou ( odlišné od pravidla uvedeného v § 39 odst. 2 Zákoníku práce)

3) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat

4) doba, na kterou se dohoda uzavírá ( vnitřní předpis vydává)

Nová právní úprava tedy na jedné straně umožní zaměstnavatelům pružněji než dosud reagovat na své zvláštní provozní potřeby, na druhé straně však vyžaduje, aby výjimky při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, byly vždy řádně a předem podloženy objektivními důvody a byly tak vpravdě výjimkami nezbytnými.

Nová výše minimální mzdy

Dne 16.7.2013 vláda schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Nařízením vlády se zvyšuje základní měsíční sazba minimální mzdy ze současných 8000 Kč na 8500 Kč a základní hodinová sazba ze 48,10 Kč na 50,60 Kč.

Nařízení vlády nabylo účinnosti 1.8.2013.

Těšíme se na viděnou v Městském Podorlickém pivovaru s.r.o. v pátek 13.9.2013 od 13 hodin. Pozvánka je dále přiložena.

 

S přáním příjemného prožití horkých letních dnů pro Vás připravily

 

Ing. Daniela Burianová a Dagmar Müllerová
za Vaši účetní a daňovou kancelář

 

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 1. Srpen 2013

Hlavní menu