Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky červenec

Elektronická evidence tržeb („EET“) – na koho dopadne?, Ministerstvo financí akceptovalo návrhy na zjednodušení EET, Když Váš dodavatel neodvede DPH, Vy jako odběratel za ni často ručíte, Průměrná podniková mzda za 2016 se předpokládá 27 414, Zákonem roku 2015 je Registr smluv

Elektronická evidence tržeb („EET“) – na koho dopadne?

Povinnost evidovat tržby se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, bez ohledu na jejich obrat a bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoli. Vyňaty z evidenční povinnosti jsou tržby vybraných subjektů, mezi které patří stát, územně samosprávní celky, příspěvkové organizace atd., banky, spořitelní a úvěrová družstva, pojišťovny a zajišťovny atd. Dále jsou vyňaty tržby, jejichž evidence by byla technicky obtížná či nemožná s ohledem na charakter činnosti – např. tržby na palubě letadel, z prodeje zboží v prodejním automatu, z provozování veřejných toalet apod. či příjmy, které nejsou předmětem podnikání nebo jsou příjmy ojedinělými. Vyňaty jsou také tržby nově registrovaných poplatníků daně z příjmů a to do přidělení DIČ a do 10 dnů po přidělení DIČ. V třetím čtvrtletí tedy bude muset řada z Vás podnikatelů či zástupců spolků řešit přidělení kódů s finančním úřadem pro své provozovny a pokladny. Asociace malých a středních podnikatelů se snaží oddálit zavedení EET o měsíc v první vlně u ubytovacích a stravovacích zařízení až na 1.1.2017, ale dnes již zákonem daný termín je od 1.12.2016. Na maloobchody a velkoobchody je termín spuštění od 1.3.2017.

Ministerstvo financí akceptovalo návrhy na zjednodušení EET

Ministerstvo financí vychází vstříc požadavkům podnikatelů a po dohodě s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se radikálně zjednodušuje režim EET pro e-shopy. Stejně tak již nemusí mít obavu ti obchodníci, u kterých dojde k výpadku prodeje například z důvodu selhání přístroje. Prodeje nakumulované v době nepoužívání EET budou moci po opětovném uvedení zařízení do provozu nahrát najednou, tedy jednou tržbou, nikoliv po jednotlivých dokladech. Další podmínky, které zjednoduší malým firmám jejich prodeje přes EET, jsou ještě rozjednány.

Když Váš dodavatel neodvede DPH, Vy jako odběratel za ni často ručíte

Finanční úřady se stále více snaží využít institut ručení příjemce plnění za daň nezaplacenou dodavatelem a rozhodnout o příjemci plnění jako ručiteli. Máme několik důvodů pro uplatnění tohoto ručení uvedených v § 109 ZDPH a správce daně Vám musí prokázat existenci těchto důvodů. Tyto důvody zde uvádíme ve výčtu: 1. příjemce plnění věděl nebo mohl vědět, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude z nějakého důvodu zaplacena (nebezpečná je formulace „mohl vědět“ - je nutno znát svého dodavatele, dbát v rámci svých možností na bezproblémovost svých obchodních partnerů a podívat se do insolvenčního restříku, zda nemá finanční potíže) 2. úplata za zdanitelné plnění je bez ekonomického důvodu odlišná od obvyklé ceny – tedy v případě nákupu za nízké ceny by Vám již mělo být podezřelé, proč jsou tak nízké a uvědomovat si riziko ručení za DPH, kterou by neodvedl dodavatel. 3. úplata je zaplacena bezhotovostním převodem na účet vedený mimo tuzemsko, 4. úplata nad 540000 Kč je zaplacena bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn 5. pokud o dodavateli plnění bylo na internetových stránkách GFŘ zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem (viz § 106a ZDPH) a to bez ohledu na placenou částku. Pokud budete pořizovat zboží či služby, u kterých hrozí riziko ručení za neodvedené DPH dodavatelem, spojte se námi a poradíme Vám, jak zaplatit DPH přímo na účet finančního úřadu a dodavateli pouze cenu bez DPH, abyste se vyhnuli riziku, že Vás příslušná dodávka bude stát ještě v budoucnu o jedno DPH více. S dodavatelem si to snažte přímo takto smluvně ošetřit.

Průměrná podniková mzda za 2016 se předpokládá 27 414

Automobilové odvětví jede stabilním tempem a táhne celý průmysl. Ostatní producenti přešlapují na místě, pokračuje ale pokles stavebnictví a vyhlídky na změnu jsou zatím spíše jen přáním stavebních firem. Nálada spotřebitelů je neměnná, roste ale důvěra v ekonomiku v podnikatelském sektoru. Nové vedení ČNB potvrzuje trend udržení slabé koruny minimálně do poloviny příštího roku, opatrně se ale již připouští i delší horizont. Růst mezd za 2016 se odhaduje na 3,9% a kvalitní pracovníci se budou hledat jen těžce. V našem regionu mzdy u vybraných řemeslných profesí stouply meziročně až o 30% a zároveň došlo i k nárustu dalších zaměstnaneckých benefitů (půjček, příspěvků na sport a kulturu, atd.).

Zákonem roku 2015 je Registr smluv

Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování o tom, že v anketě Zákon roku 2015 o nejlepší legislativní počin v loňském roce zvítězila transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv). S výrazným náskokem tak předstihl novelu zákona o účetnictví, kterou zvolilo 15 % podnikatelů, či novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, pro níž hlasovalo 12 % podnikatelů. Řada dodavatelů si ale asi ještě neuvědomuje, že pokud bude uzavírat smlouvu s veřejnoprávním subjektem (patří mezi i obce, školy, ústavy sociální péče, městská s.r.o.) s předpokládaným plněním nad 50000 Kč, bude tato smlouva veřejně všem dostupná a tím budou vše známé jednotkové ceny dodávaného zboží a služeb. Od 1.7.2016 je povinnost tyto smlouvy zveřejňovat, ale v současné době ještě neplatí sankce v podobě neúčinnosti těchto smluv, pokud nebudou před svým plněním zveřejněny. Ve veřejnoprávních subjektech v současné době zpravidla nejsou pracovníci ani řádně proškoleni na ukládání smluv do centrálního registru smluv a postupně se tak tento systém zavádí do života.

Datum aktuality: 
Středa, 13. Červenec 2016

Hlavní menu