Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky duben

Zkontrolujte si údaje o svých evidovaných tržbách v EET, Rozšíření možností prominutí pokut u kontrolního hlášení, První úvěry s nulovým úrokem od ČMZRB z programu, Využívejte odborné praxe studentů škol s odpočtem z daní a šancí potenciálně do budoucna si získat zaměstnance, Rekreace, příspěvky na kulturu a sport zaměstnanců = zážitkové prémie, které jsou i daňově zvýhodněné oproti vyplaceným prémiím v penězích

Zkontrolujte si údaje o svých evidovaných tržbách v EET na portálu www.daneelektronicky.cz

Všichni, kdo mají zákonnou povinnost EET, by si měli zkontrolovat, že souhlasí údaje, které jsou evidovány v centrální evidenci EET vedenou MF ČR, na údaje ve svých účetnictvích. Na portálu www.daneelektronicky.cz je záložka na EET, kde po zadání přihlašovacích údajů je možné ověřit tržby za jednotlivá střediska. Údaje by měly souhlasit, případné rozdíly doporučujeme dohledat a zjistit důvod, proč nebyly nahlášeny dříve, aby se jistil, že vše řádně funguje a nebyl překvapen, až když by to začal řešit správce daně. Rádi Vám s tím pomůžeme, bude-li třeba.

Rozšíření možností prominutí pokut u kontrolního hlášení

Dne 6.3.2017 nabyl účinnosti dodatek č. 1 k pokynu Generálního finančního ředitelství D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Tímto dodatkem se rozšiřuje výčet ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty: - Možnost prominout pokutu (10, 30 nebo 50 tis. Kč), pokud plátce jinak bezchybně plní své povinnosti související s kontrolním hlášením. V roce 2017 maximálně jednu pokutu. - Možnost prominout pokutu (50 tis. Kč), když se plátce s reakcí na výzvu k nepodání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní a pokud mu povinnost podat z e zákona skutečně nevznikla. - Možnost prominout pokutu (30 tis. Kč), když plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu. Pouze u od počátku bezchybně podaných KH.

První úvěry s nulovým úrokem od ČMZRB z programu Podnikání a inovace

Malé a střední firmy dostanou možnost půjčit si na nákup strojů nebo budov s nulovým úrokem. Nové investiční úvěry bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, která na ně získala 8,8 miliardy korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Splácení jistiny bude možné odložit až o tři a půl roku. Úvěry budou moci pokrýt maximálně 45 procent způsobilých investičních výdajů a musí projekt financovat dále ještě banky nebo leasingové společnosti spolupracující s ČMZRB. ČMZRB dále může poskytnout i potřebné zajištění úvěrů.

Využívejte odborné praxe studentů škol s odpočtem z daní a šancí potenciálně do budoucna si získat zaměstnance

Rádi bychom Vám připomněli možnost odpočtu na podporu odborného vzdělávání u daně z příjmu. Zákon umožňuje uplatnit slevu ze základu daně na výdaje vynaložené v souvislosti s přijetím žáka nebo studenta v rámci jeho odborné praxe do pracovního procesu. Odpočet se rovná součtu odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka v rámci odborného vzdělávání s tím, že odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka se rovná součinu 200,- Kč a počtu hodin, které žák stráví odbornou praxí ve firmě. Stát se tak snaží prohloubit spolupráci škol a zaměstnavatelů především v oblasti sdílení výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti poplatníka. Vzít studenta na praxi se podle tohoto ustanovení stává výhodným. Je třeba se školským zařízením sepsat smlouvu o praxi studenta a vést jeho docházku k doložení počtu odpracovaných hodin.

Rekreace, příspěvky na kulturu a sport zaměstnanců = zážitkové prémie, které jsou i daňově zvýhodněné oproti vyplaceným prémiím v penězích

Stále více firem využívá k motivaci a systému odměňování svých zaměstnanců formy poskytnutí „zážitkových“ prémií, které si budou pamatovat lépe, než vyšší výplatu. Jsou dokonce i státem podporovány - jsou daňově výhodnější, než když zaměstnanec dostane tyto prémie v penězích, neboť nejsou zatíženy odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ze strany zaměstnavatelů jde o částky plynoucí z příjmů již zdaněných (fondy) nebo jde o daňově neuznatelné náklady, ale zase daňová výhoda je na straně zaměstnanců, kteří mají tyto příjmy osvobozeny od daně. Podmínkou je, aby skutečně tyto benefity získávali zaměstnanci nepeněžně a tedy doklady musí znít vždy na firmu. U dovolených máme limit 20.000 Kč, do kterého zaměstnavatel může takto poskytnout benefit, ale i tato faktura musí být vystavena na firmu. Pokud je v hodnotě vyšší, není problém, jen to musí zaměstnanec svému zaměstnavateli doplatit. Cestovní kanceláře jsou již na toto zvyklé, nebojte se je o toto požádat. Nově se připravuje i možnost využívat zdravotnické zařízení nehrazeného ze zdravotního pojištění formou zaměstnaneckého benefitu, ze kterého se neplatí odvody z mezd, je osvobozeno od daně z příjmů. V rámci novely zákona o daních z příjmů má být výslovně uvedeno, že se může jednat o pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Jak uvádí důvodová zpráva, může jít např. o nákup léků s doplatkem nebo vitamínových prostředků. V rámci projednávání byla doplněna další forma benefitu, a to příspěvek na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti, pokud nejde o knihy s reklamou přesahující 50 % plochy.

Datum aktuality: 
Úterý, 18. Duben 2017

Hlavní menu