Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky duben

Novinky duben

Zákaz bezplatného poskytování igelitových tašek

Již od 1. ledna 2018 platí zákaz bezplatného poskytování igelitových tašek. Tento zákaz vešel v platnost na základě zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Vychází ze směrnice EU
č. 2015/720, která ukládá obchodníkům povinnost prodávat plastové tašky minimálně za náhradu nákladů na jejich pořízení. Toto zpoplatnění platí u lehkých plastových tašek v rozmezí 15 až 50 mikronů a musí být patrno z vystaveného dokladu. V případě poskytnutí plastových tašek zdarma se obchodníci dopouští správního deliktu s hrozbou pokuty až 0,5mil.Kč. Jsou zde jen drobné výjimky, kdy mohou být tašky bezplatně poskytnuty.

 

Novela o EET

Dne 13. února 2019 prošla sněmovnou v prvním čtení novela o EET. Tato novelizace bude především upravovat náběh 3. a 4. fáze, ale v rámci novelizace tohoto zákona bude docházet i k úpravám jiných ustanovení. Součástí novely je návrh řešení evidence pro nejmenší podnikatele, kteří jsou poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nejsou plátci DPH, mají max. 2 zaměstnance a výše jejich hotovostních příjmů v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč. Tito podnikatelé budou mít možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu, v němž bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu. Novelizace bude procházet dalším čtením ve sněmovně, ale nyní se nepředpokládá, že by začala platit další fáze dříve než v roce 2020.

 

ČNB zachovala úrokové sazby

Bankovní rada ČNB dne 28. března 2019 rozhodla ponechat v nezměněné výši úrokové sazby tak, jak byly zvýšeny s účinností od 2. listopadu 2018 a tak dvoutýdenní repo sazba nadále činí 1,75 %, lombardní sazba 2,75 % a diskontní sazba 0,75 % Od dvoutýdenní repo sazby je odvozována výše úroků z prodlení.

 

Daňový balíček 2019

Daň z příjmů

U této daně balíček zapracovává změny předpisů EU u velkých společností omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením, např. omezením daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů, ale toto ustanovení je platné pro zdaňovací období započaté 1. dubna 2019 (ve většině případů bude toto ustanovení platit až pro rok 2020).

 

Jak již jsme Vás dříve informovali, díky této novele se vrací zpět maximální limit, při kterém je ještě možné uplatnit paušál, na hodnotu, která byla v roce 2017, tedy 2 miliony Kč, výše tohoto limitu bude platná již pro rok 2019.

 

Při výplatě příjmů do zahraničí, ze kterého je obecně vybírána srážková daň (a to i v případě, že je tento příjem ve skutečnosti od daně osvobozen či nepodléhá zdanění v ČR), bude plátce daně povinen podat finančnímu úřadu oznámení na tiskopisu vydaném MF ČR, pokud souhrnná hodnota příjmů přesáhne v měsíci 100 000,- Kč nebo pokud příjem plyne z dohody o provedení práce do výše 10 000,- Kč.

 

Počínaje zúčtováním mezd za květen 2019 dojde ke změně hranice příjmů pro srážkovou daň. Částka 2 500 Kč bude nahrazena částkou zakládající účast na nemocenském pojištění, tato rozhodná částka pro rok 2019 činí 3 000 Kč.

 

Daň z přidané hodnoty

Rozsah změn v oblasti DPH je značně rozsáhlý - jedná se o 269 bodů změn a 16 přechodných ustanovení.

 

Ve schválené novelizaci zákona o DPH je ustanoven §15, který nastavuje pravidla pro uplatňování DPH u plnění, která jsou zcela nebo částečně hrazena prostřednictvím poukazů. Generální finanční ředitelství k této problematice připravuje výklad. Tato novelizace zná dva typy poukazů - jednoúčelový a víceúčelový a u každého typu bude jiný postup. Výklad by měl být i v oblasti plateb stravenkami.

 

Schválené změny mění také podmínky pro snížení DPH na základě opravných daňových dokladů – často stále nazývaných dobropisy. Podle současné úpravy lze opravu základu daně a výše daně považovat za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a odběratel obdržel opravný daňový doklad. Po této novelizaci je oprava základu daně považována za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Plátce daně je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit takové úsilí, aby doklad odběratel obdržel do 15 dnů. V daňovém přiznání se oprava základu daně uvede za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí k tomu, aby se doklad dostal k příjemci plnění, tj. nebude se muset čekat až na potvrzení dobropisu odběratelem a prokazovat převzetí dobropisu protistranou.

 

Datum aktuality: 
Neděle, 7. Duben 2019

Hlavní menu