Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky květen

První novela nového občanského zákoníku, Otcovská dovolená od příštího roku, Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny, Úhrada daně z nemovitostí - základní termín 31.5.2017

První novela nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník je v účinnosti 3 roky a přichází již první jeho novela. Novela je zákonem č. 460/2016 Sb. a ve Sbírce zákonů byl zveřejněn 30.12.2016. Uvedené změny jsou účinné od 28.2.2017. Níže uvádíme výběr dle nás nejdůležitějších paragrafů, kterých se novela týká. Ostatní změny jsou ve většině případů pouze terminologické.

• §35 - pracovněprávní vztah s nezletilým - nově bude možné sjednat pracovní poměr po dosažení věku patnácti let a to ještě před ukončením školní docházky, avšak den nástupu do práce nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky. Taková změna se jeví jako velmi praktická, když zjednodušeně řečeno absolventi základních škol si budou moci dohodnout letní brigádu ještě před ukončením školního roku a práci začnou vykonávat ukončením školní docházky, tedy zahájením prázdnin.

• §59 - prodloužení nejdelší možné doby omezení svéprávnosti ze tří na pět let - k takovému kroku zákonodárce přistoupil, protože posuzování je velmi náročné a v některých případech je již na počátku zjevné, že v tak krátké době jako jsou tři roky, nemůže dojít ke zlepšení, proto prodloužení doby k možnému omezení svéprávnosti. Nadále však samozřejmě v zákoně zůstává možnost rozhodnutí soudu změnit, pokud by došlo ke změně ve zdravotním stavu.

• §441 – doplnění věty na konec odstavce 2: „vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem“ - změna je na základě v praxi neudržitelného výkladu, že pokud je pro právní jednání vyžadována zvláštní forma, musí být plná moc v této formě (pro sepis notářského zápisu tak byla nutná plná moc rovněž ve formě notářského zápisu).

• §709 – doplnění věty na konec odstavce 3: „nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev“ – pouze výkladová změna, z původního znění vznikaly pochybnosti, zda se druhý manžel stal oprávněným jen z majetkové hodnoty podílu či zda mohl vstupovat také jako společník a např. hlasovat na valné hromadě za svého manžela i bez plné moci a domáhat se práv jako společník

• §2254 – změna ve výši jistoty u nájmu bytu - novelou dochází ke změně ve výši jistoty u nájmu bytu a domu, kdy doposud jistota nesměla být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného, nově tak bude do trojnásobku měsíčního nájemného.

 

Otcovská dovolená od příštího roku

Senátoři schválili novou dávku ze systému nemocenského pojištění. V prvních šesti týdnech po porodu si otcové budou moci vzít týden volna v práci, otcovská má trvat sedm dnů. Stát jim během tohoto týdne vyplatí dávku, která se počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, tedy takzvaná mateřská. Nárok na ni budou mít zaměstnanci a také podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Otec měl už nyní nárok na rodičovskou dovolenou, pokud o ni zaměstnavatele v prvních třech letech věku dítěte požádá. I podle dosavadních pravidel může otec čerpat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek - dosud však vždy pouze místo matky dítěte, nikoliv tedy oba současně.

 

Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny

S účinností od 1. května 2016 bylo novelou (zákon č. 125/2016 Sb.) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), mimo jiné doplněno ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, a to v tom smyslu, že ostatními příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů jsou také příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“). Dle přechodných ustanovení pro rok 2016 bylo možné využít předchozí způsob zdaňování jako příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů) nebo ostatní příjmů (§ 10 zákona o daních z příjmů). Které subjekty musí nebo nemusí mít licenci, vymezuje § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Ale dle názoru Generálního finančního ředitelství, který vychází ze stanoviska zaslaného ERÚ, není pro posouzení toho, zda je licence k provozování výrobny elektřiny vyžadována, jediným kritériem instalovaný výkon, ale zcela zásadní je způsob provozování výrobny elektřiny. V případě provozování výrobny elektřiny jako podnikání dle energetického zákona, je pak licence vyžadována bez ohledu na instalovaný výkon. Tedy pokud fyzická osoba provozuje výrobnu elektřiny, elektřinu vyrábí (nikoliv pouze pro vlastní spotřebu), dodává vyrobenou elektřinu do elektrizační sítě a inkasuje za to příjem, jedná se dle Generálního finančního ředitelství o podnikání dle energetického zákona, ke kterému je dle tohoto zákona licence ERÚ vyžadována. Příjmy z provozu takové výrobny elektřiny je tak nutné i po výše uvedené novele zákona o daních z příjmů považovat za příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.

 

Úhrada daně z nemovitostí - základní termín 31.5.2017

Dnem 31. května 2017 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí (první splátky daně) na zdaňovací období roku 2017. Poplatníkům daně z nemovitých věcí budou zasílány daňové složenky k placení této daně. Uhrazení daně prostřednictvím daňové složenky je zdarma. Složenka je doručována fyzickým osobám – poplatníkům daně z nemovitých věcí tak, aby ji obdrželi nejpozději do 19. května 2017. Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Má-li poplatník nemovité věci, které se nacházejí na území dvou nebo více krajů, obdrží složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady v jedné obálce. Pro většinu občanů bude nejpohodlnějším způsobem zaplacení daně bezhotovostní převod částky na bankovní účet. V hotovosti lze daňovou povinnost zaplatit pouze na pokladnách územních pracovišť. Poplatníkům využívajícím úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. SIPO) nebude zaslána složenka pro placení daně. Daň z nemovitých věcí bude předepsána k úhradě prostřednictvím SIPO v měsíci květnu. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka. Namísto složenky obdrží e-mailovou zprávu s kompletní informací pro placení daně v příloze. K bezhotovostní platbě daně prostřednictvím internetového bankovnictví lze využít QR kód umístěný v přiložené informaci.

Datum aktuality: 
Středa, 10. Květen 2017

Hlavní menu