Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky listopad

Sdružení budou moci i nadále pokračovat

Lékařské prohlídky

Příprava na sjednocení Home Creditu, Monety a Air Bank

Změny v placení záloh na pojistné na důchodové pojištění

Sdružení nadále budou moci pokračovat, ale bude agenda náročnější

S velkou úlevou sdělujeme, že je způsob, jakým se společnosti (v dřívější terminologii sdružení bez právní subjektivity) vypořádají s DPH i po 1. 1. 2019. Původně hororový scénář, který měl vzniknout vypuštěním speciální úpravy v zákonu o DPH týkající se právě těchto společností, se nekoná a nebude se tedy jednat o jejich faktickou likvidaci. Pro účetní bude výrazně pracnější zpracovat jejich DPH, budou muset přeúčtovávat poměrné části společně vystavených dokladů na jednoho ze společníka mezi ostatní společníky a to tak, aby toto přeúčtování neovlivnilo vykazovaný daňový základ pro daň z příjmu. Na tuto účetní problematiku připravujeme v prosinci samostatný seminář. Zevrubně tato problematika bude prezentována po vlastníky firem na semináři 28.11.2018.

Lékařské prohlídky – nesmíme zapomínat na periodické, mimořádné a výstupní

V loňském listopadu vstoupila v platnost novela zákona o specifických zdravotních službách, jedná se o novelu s č. 202/2017 Sb., která nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Současně na to navazovala i vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách.

Tento zákon upravuje vstupní, periodickou, mimořádnou a výstupní prohlídku, cílem tohoto dopisu je především osvětlit mimořádnou lékařskou prohlídku.

Vstupní lékařská prohlídka musí být zajištěna již před uzavřením pracovněprávního vztahu. Vstupní prohlídku si hradí osoba ucházející se o zaměstnání, v momentě, kdy zaměstnavatel s touto osobou uzavře pracovněprávní vztah, uhradí této osobě náklady na vstupní prohlídku. Co se týká vstupní lékařské prohlídky, v rámci níž se posuzuje způsobilost osoby k práci v noci, tak dle zákoníku práce hradí tuto prohlídku zaměstnavatel vždy.

Periodická prohlídka se provádí zásadně v pracovní době a považuje se za výkon práce. Periodické prohlídky se provádí v těchto intervalech dle zařazení do jednotlivých kategorií:

 • v kategorii 1. -jednou za 6 let, po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky
 • v kategorii 2. a při výkonu práce se specifickou náročností nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky
 • v kategorii 2. rizikové a kategorii 3. jednou za 2 roky a v kategorii 4. jednou za 1 rok.

Výstupní prohlídka se navrhuje vždy pokud:

 • zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii 2. rizikové, 3. nebo 4.
 • u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 • zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, kdy se předpokládá zhoršování zdravotního stavu
 • před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Mimořádnou lékařskou prohlídku podrobněji popisuje vyhláška o pracovně lékařských službách v ustanovení § 12, který říká, že tato prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně jeho zdravotní způsobilosti k vykonávané práci nebo dojde-li ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

Tato prohlídka se provádí, pokud:

 • ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • v daném období to vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek
 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek - zvýšení míry rizika u rizikového faktoru
 • bylo opakovaně zjištěno překročení limitních hodnot
 • byla při prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu jeho zdravotní způsobilosti
 • byl přerušen výkon práce
 1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů (s výjimkou prací v první kategorii)
 2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví
 3. z jiných důvodu na dobu delší než 6 měsíců.

Tato prohlídka může být také provedena na základě žádosti předložené zaměstnavatelem, ať už z vlastního podnětu či z podnětu zaměstnance, či na základě informace sdělené ošetřujícím lékařem, při podezření na změnu zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Zdroj: www.podnikatel.cz

 

Příprava sjednocení Air Bank, Home Creditu a Monety

Skupina PPF podnikatele Kellnera spustila proces ke sjednocení Air Bank, českého a slovenského Home Creditu s Monetou Money Bank. Vznikla by tak dvojka ve spotřebitelských půjčkách a trojka ve velikosti bankovní sítě pod značkou Air Bank. Hodnota zamýšlené transakce je skoro 20 miliard korun. Její uzavření se předpokládá 1. července 2019, je ale podmíněna dokončením due dilligence (hloubkovou kontrolou) a získáním souhlasu příslušných regulátorů.

Zdroj: www.zpravy.aktualne.cz

 

Změny v placení záloh na pojistné na důchodové pojištění

Od 1. 1. 2019 budou účinné změny zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, týkající se u OSVČ placení záloh na důchodové a nemocenské pojištění dané novelou č. 259/2017 Sb.. Týkají se především splatnosti záloh a vyúčtování pojistného jak na důchodové pojištění, tak na nemocenské pojištění. Uvádíme pouze některé z nich:

 • Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Dluh na záloze za kalendářní měsíc, který bude uhrazen do konce následujícího měsíce, není penalizován. Za prosinec 2018 není povinnost zaplatit zálohu a všechny částky zaplacené v lednu 2019 jako zálohy se již budou považovat za zálohu na leden 2019.
 • Zálohu za prosinec může OSVČ zaplatit dobrovolně a to v období mezi 20. a 31. 12., jestliže nedluží zálohy. Dluh na zálohách za rok 2018 zaniká dnem 31. 12 2018 (od 1. 1. 2019 se dluh na zálohách za měsíce roku 2018 již nemůže penalizovat, ale nelze jej ani doplatit).
 • OSVČ si již nebude určovat výši měsíčního vyměřovacího základu. Částka zaplacená nad minimální výši zálohy, bude přeplatkem. Nevyžádaný přeplatek na zálohách za kalendářní rok bude uveden na přehledu jako zaplacená záloha v tomto roce.

Změny v placení pojistného na nemocenské pojištění od 2019

 • Minimální pojistné na NP za leden 2019 a následující měsíce bude 138 a placením nižšího pojistného by mohlo dojít k zániku nemocenského pojištění. Pojistné na NP za kalendářní měsíc je splatné od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Za prosinec 2018 se pojistné na NP platí od 1. 1. do 21. 1. 2019. Pojistné za leden 2019 se platí také v lednu od 1. do 31. ledna, tedy v lednu 2019 by mělo být pojistné zaplaceno dvěma platbami (minimální výše platby za prosinec 2018 musí činit aspoň 115 Kč a druhé platby za leden 2019 aspoň 138 Kč) nebo jednou platbou ve výši aspoň 253 Kč (115 Kč + 138 Kč), zaplacenou nejpozději do 21. 1. 2019.

Zdroj: www.du.cz

 

Datum aktuality: 
Úterý, 6. Listopad 2018

Hlavní menu