Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky prosinec

Přehled záloh na pojistné pro rok 2018

Drobná výjimka v EET, ale jinak od 1. 3. 2018 většina podnikatelů bude evidovat

Zvýšení limitu minimální mzdy u DPČ

Nemocní dostanou v roce 2018 víc peněz a to hlavně dlouhodobí marodi

Důchody 2018: Vyšší valorizace a pětistovka navíc

Vyplácení rodičovského příspěvku bude od ledna 2018 flexibilnější

Daňové opravné položky k pohledávkám dle §8a a §8c zákona o rezervách

 

Přehled záloh na pojistné pro rok 2018

Zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění:

• od ledna 2018 bude 1.647,-Kč (splatné do 8. 2. 2018 = do 8. dne následujícího měsíce)

Zvýšení minimální zálohy na sociální pojištění:

• u hlavní činnosti pro rok 2018 bude 2.189,-Kč (splatné do 20. dne následujícího měsíce)

• u vedlejší činnosti 876,-Kč (splatné do 20. dne následujícího měsíce)

Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2018 bude 71.950,-Kč. V případě, že příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů nepřesáhnou tuto hranici, případné zaplacené zálohy se vrátí. Na rozdíl od zdravotní pojištění se sociální pojištění zvýší až po podání vyúčtování přehledu za rok 2017, do doby podání přehledu se nemění.

Nemocenské nadále zůstává případě minimálních záloh 115,-Kč.

 

Drobná výjimka v EET, ale jinak od 1. 3. 2018 většina podnikatelů bude evidovat

V EET je další výjimka formou nařízení vlády 376/2017 Sb. a to dle §3 na prodej sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli v období od 14. do 24. prosince v letech 2017 až 2019 v provozovně, kde v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby. Bohužel není pravděpodobné, že na většinu podnikatelů nedopadne od 1. 3. 2018 EET, výjimku budou mít pouze živnosti, které budou až do roku 2018.

 

Zvýšení limitu minimální mzdy u DPČ

Již v pololetí jsme upozorňovali, že s účinností od 29. 7. 2017 dle zákona č. 206/2017 Sb., uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, nesmí vykonávat práci na základě dohody o provedení práce, ale pouze v rámci pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti s příjmem 5.500,-Kč (1/2 minimální mzdy) a tento limit se díky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 zvedne na 6.100,-Kč za měsíc.

 

Nemocní dostanou v roce 2018 víc peněz a to hlavně dlouhodobí marodi

Během prvních 2 týdnů, s výjimkou prvních 3 dnů, dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz vám poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Nemocenské vyplácí stát až od 15. dne. Nemocenské se odvozuje zjednodušeně řečeno z průměrného denního výdělku za posledních 12 kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém vznikla pracovní neschopnost nebo karanténa. Zjištěný průměrný hodinový výdělek se ale nezapočítává celý, upravuje se (snižuje se) podle příslušných hodinových redukčních hranic (RH) tak, že:
• do výše I. RH (v r. 2017 je to 164,85 Kč a v r. 2018 to bude 175 Kč) se z něho započte 90 %,

• z částky přesahující I. RH do výše II. RH (v r. 2017 to je 247,10 Kč a v r. 2018 to bude 262,33 Kč) se započte 60 %,

• z částky přesahující II. RH do výše III. RH (v r. 2017 to je 494,20 Kč a v r. 2018 to bude 524,65 Kč) se započte 30 %,

• nad III. RH se nezapočítává nic. Z takto redukovaného průměrného hodinového výdělku se náhrada platu stanoví jako 60 % za každou neodpracovanou hodinu s výjimkou prvních 3 směn (maximálně 24 neodpracovaných hodin), za které náhrada nepřísluší.

Náhrada mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Příklad výpočtu náhrady mzdy:

Zaměstnanec, jehož průměrný hodinový výdělek činí 290,- Kč, byl uznán práce neschopným na 2 týdny od úterý 2. 1. 2018 do pondělí 15. 1. 2018 včetně, jelikož práce schopným uznán bude tento den na stanovené kontrole k následujícímu dni 16. 1. 2018. Za prvé 3 dny pracovní neschopnosti (2., 3. a 4. ledna) mu náhrada mzdy nenáleží. Náhrada mzdy se poskytuje za pracovní dny, nebude tedy náležet ani za sobotu a neděli 6. a 7. ledna a sobotu a neděli 13. a 14. ledna. Náhrada mzdy bude náležet za 7 pracovních dnů (4. ledna a 8. – 12. ledna a 15. ledna). Počet hodin pracovní neschopnosti je 56 (7 × 8).

• Do první redukční hranice 175 Kč se mu započte 90 %, tedy 157,50 Kč,

• z částky mezi první a druhou redukční hranicí, tedy od 175 Kč do 262,33 Kč, se mu započte 60 %, tedy 60 % z částky 87,33 Kč (262,33 Kč – 175 Kč) čili 52,398 Kč,

• z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí, tedy od 262,33 Kč do 524,65 Kč, se mu započte 30 %, tedy 30 % z částky 27,67 Kč (290 Kč – 262,33 Kč) čili 8,301 Kč.

Redukovaný průměrný hodinový výdělek tak činí celkem 218,199,- Kč (157,50 Kč + 52,398 Kč + 8,301 Kč). Náhrada mzdy za 1 hodinu činí 130,9194,-Kč (218,199 × 0,6). Náhrada mzdy za 56 pracovních hodin činí 7331,4864 Kč čili po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 7.332,-Kč. Pro srovnání uvádíme, že podle parametrů pro rok 2017 má zaměstnanec při stejné hodinové výši mzdy 290 Kč a stejné délce pracovní neschopnosti (56 pracovních hodin) nárok na 7.076,-Kč.

Kalkulačku náhrady mzdy pro rok 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svém webu.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/nemocni-dostanou-v-roce-2018-vic-penez-hlavn...

 

Důchody 2018: Vyšší valorizace a pětistovka navíc

Příští rok se kvůli valorizaci zvýší penze o 4 %. U průměrného důchodu to znamená navýšení o 475,-Kč. Informace je možné odvodit po zveřejnění údajů o červnové inflaci Českým statistickým úřadem, která byla poslední neznámou pro stanovení celkové valorizace. Základní výměra důchodu, která je u všech peněz stejná, k 1. lednu 2018 vzroste o 150,-Kč na 2.700,-Kč z původních 2.550,-Kč platných pro letošní rok. Procentní výměra, která zjednodušeně řečeno závisí na získané době pojištění a vašich příjmech (přesněji na výši osobního vyměřovacího základu, který zahrnuje i příjmy z minulosti přepočtené na současnou úroveň), se zvýší o 3,5 %.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/duchody-2018-vyssi-valorizace-a-petistovka-n...

 

Vyplácení rodičovského příspěvku bude od ledna 2018 flexibilnější

Rodičovský příspěvek čekají od ledna změny. Třeba lidé s vyššími příjmy ho budou moci vyčerpat už během půl roku, strop měsíční dávky stoupne, zůstane ale provázaný s dřívější výší příjmů. Rodiče dvojčat a vícerčat pak místo 220tisíc, které je možné celkově vyčerpat až do věku 4 let dítěte, budou dostávat o polovinu víc (330tisíc). Úřad práce v těchto dnech posílá dotčeným dopis.

Zdroj: www.ucetni-portal.cz

 

Daňové opravné položky k pohledávkám dle §8a a §8c zákona o rezervách

Považujeme za důležité Vás informovat o tom, že u podnikatelů v podvojném účetnictví díky tomu, že se musí zdanit výkony bez ohledu na zaplacení, pak na pohledávky vzniklé v rámci těchto výkonů lze vytvářet do daňově uznatelných nákladů opravné položky za určitých podmínek. Níže je uveden přehled možné tvorby těchto daňových opravných položek do nákladů.

Rozvahová hodnota pohledávky
v okamžiku vzniku

Pohledávka vzniklá
v roce 2013

Pohledávka splatná od 1. 1. 2014

 

do 30 000 Kč (§ 8c)

po 12 měsících – 100%

po 12 měsících – 100%

 

pohledávka nabytá postoupením dle § 8a nad 200 000 Kč (nezahájeno řízení)

Nelze

nelze

 

pohledávka nabytá postoupením dle § 8a nad 200 000 Kč (zahájeno řízení)

po 6 měsících – 20%
po 12 měsících – 33%
po 18 měsících – 50%
po 24 měsících – 66%
po 30 měsících – 80%
po 36 měsících – 100%

po 18 měsících – 50%

po 30 měsících – 100%

 
 
 
 
 
 

ostatní pohledávky dle § 8a do 200 000 Kč (nezahájeno řízení)

po 6 měsících – 20%

po 18 měsících – 50%

po 30 měsících – 100%

 

ostatní pohledávky dle § 8a do 200 000 Kč (zahájeno řízení)

po 6 měsících – 20%
po 12 měsících – 33%
po 18 měsících – 50%
po 24 měsících – 66%
po 30 měsících – 80%
po 36 měsících – 100%

po 18 měsících – 50%

po 30 měsících – 100%

 

ostatní pohledávky dle § 8a nad 200 000 Kč (nezahájeno řízení)

nelze

po 18 měsících – 50%

po 30 měsících – 100%

 

ostatní pohledávky dle § 8a nad 200 000 Kč (zahájeno řízení)

po 6 měsících – 20%
po 12 měsících – 33%
po 18 měsících – 50%
po 24 měsících – 66%
po 30 měsících – 80%
po 36 měsících – 100%

po 18 měsících – 50%

po 30 měsících – 100%

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datum aktuality: 
Pondělí, 18. Prosinec 2017

Hlavní menu