Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky prosinec

Evidence skutečných majitelů

Změny v placení záloh na sociální pojištění

Evidence skutečných majitelů prakticky

U obchodní korporace je skutečným majitelem fyzická osoba:
 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobou uvedenou v bodě 1,
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení v obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.
U spolků, obecně prospěšných společností, společenství vlastníků jednotek, církví a náboženských společností se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:
 1. která disponuje více než 25 % hlasovacích práv;
 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků; nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle pravidel ve výše uvedených bodech.

Zjednodušeně řečeno lze říci, že skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Podle přechodných ustanovení mají právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku údaje o skutečném vlastníkovi oznámit rejstříkovému soudu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely, zatímco ostatní právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících mají údaje o skutečném vlastníkovi oznámit ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti. Do konce tohoto období je tento zápisu možno provést bez jakéhokoli poplatku, po uplynutí lhůty je poplatek stanoven na 1.000,- Kč.
 
Zápis skutečného majitele do evidence se provádí na základě návrhu právnické osoby, přičemž elektronický formulář je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti - www.issm.justice.cz. Údaje, které se mají o skutečném majiteli zapsat, plynou přímo z § 118f zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zapisují se zjm. informace identifikující skutečného majitele, jako např. jeho jméno, datum narození či státní příslušnost. Dále je třeba zapsat údaje, které specifikují, na čem je pozice skutečného majitele založena. Zápisem skutečného majitele do evidence skutečných majitelů se rozumí zápis až oné konkrétní fyzické osoby či konkrétních fyzických osob figurujících na konci případné vlastnické struktury, nikoli zápis vlastnické struktury jako takové.
 
Zapsané údaje mají odpovídat skutečnosti, proto je třeba návrh na zápis změn podat vždy bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, to však není třeba řešit, pokud je změna údajů vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru. To v praxi znamená, že pokud si např. osoba změní jméno, dojde ke změně v základním registru, která se automaticky promítne i do evidence skutečných majitelů.
 
Formulář uvedený na výše zmíněných stránkách se vyplňuje přímo na webovém rozhraní. Následně je možné jej stáhnout a buď zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě, nebo jej lze vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě. Po vyplnění a uložení tohoto formuláře uživatel získá tzv. jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli. Pozor tento identifikátor se Vám zobrazí v okamžiku uložení formuláře a je nutné si jej někam poznamenat, abyste ho v budoucnosti mohli využít k úpravám v zápise. Tento jedinečný identifikátor umožňuje navrácení se do formuláře, který není ještě odeslán do rejstříkového soudu.
 
Poté, co je proveden zápis skutečného majitele, může při zápisu získaný identifikátor posloužit ve dvou situacích:
 1. může zapsaná osoby díky tomuto identifikátoru získat aktuální výpis skutečného majitele přímo z webové aplikace evidence skutečných majitelů,
 2. může posloužit pro snazší tvorbu návrhu na změnu zápisu. Při vyplnění spárovaného identifikátoru v rámci formuláře pro návrh na změnu zápisu skutečného majitele se totiž před vyplní zapsané neveřejné údaje. Uživatel tak ve formuláři pohodlně určí, které údaje chce změnit.
A kdo vlastně bude moci nahlížet do této evidence?
Vy, jako zapsaná osoba, dále ten kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením vyjmenovaným trestným činům, ale pouze v rozsahu, v jakém to stanovuje směrnice EU. Dále to bude celkem široce vymezený okruh státních orgánů - soudy pro účely soudního řízení, správci daně ro účely výkonu jejich správy, zpravodajské služby, Nejvyšší kontrolní úřad či ČNB při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu. Je však připravena novelizace této směrnice č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněž a financování terorismu - v rámci této novely bude mít v budoucnosti přístup k údajům z této evidence také obecná veřejnost.
 

Změny v placení záloh na sociální pojištění

Od 1. 1. 2019 budou účinné změny zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, týkající se u OSVČ placení záloh na důchodové a nemocenské pojištění dané novelou č. 259/2017 Sb.. Týkají se především splatnosti záloh a vyúčtování pojistného jak na důchodové pojištění, tak na nemocenské pojištění.
 
Důchodové pojištění
Záloha za kalendářní měsíc bude splatná od 1. do posledního dne konkrétního měsíce (např. záloha za leden 2019 bude splatná v období od 1. 1. do 31. 1. 2019).
 
Za prosinec 2018 není povinnost zaplatit zálohu - všechny platby zaplacené v lednu 2019 se budou považovat za zálohu na leden 2019 (zálohu za prosinec 2018 může OSVČ zaplatit dobrovolně v období od 21. do 31. prosince 2018), tzn., že v rámci přehledu za rok 2018 se budou vyúčtovávat zálohy za 11 měsíců (pokud tedy neuhradíte zálohu za prosinec 2018 dobrovolně).
 
Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájila svoji činnost, je záloha splatná ode dne zahájení činnosti do konce následujícího měsíce (např. zahájila-li činnost 10. března 2019, záloha za březen je splatná do 30. dubna 2019).
 
Nemocenské pojištění
 
Od ledna 2019 se zvyšuje minimální měsíční základ z 5 000,- Kč na 6 000,- Kč - minimální pojistné tedy za leden 2019 bude činit 138,- Kč.
 
Záloha za kalendářní měsíc bude stejně jako u důchodového pojištění splatná od 1. do posledního dne konkrétního měsíce (např. záloha za leden 2019 bude splatná v obdob od 1. 1. do 31. 1. 2019).
 
Záloha za prosinec 2018 bude splatná v období od 1. ledna do pondělí 21. ledna 2019 a z leden 2019 bude splatná v období od 1. do 31. ledna 2019 (zde je tedy rozdíl oproti důchodovému pojištění, které se za prosinec 2018 bude hradit pouze dobrovolně). V rámci úhrady zálohy na nemocenské pojištění se tedy nabízejí dvě možnosti platby:
 1. pojistné bude zaplaceno dvěma platbami (jedna za prosinec 2018 - 115,- Kč a druhá za leden 2019 - 138,- Kč)
 2. pojistné bude zaplaceno jednou platbou ve výši 253,- Kč - v tomto případě musí být platba připsána na účtu ČSSZ nejpozději do 21. ledna 2019.
Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájí svoji činnost, je záloha splatná ode dne zahájení činnosti do konce následujícího měsíce (např. zahájila-li činnost 10. března 2019, záloha za březen je splatná do 30. dubna 2019).
Datum aktuality: 
Pátek, 7. Prosinec 2018

Hlavní menu