Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky říjen

Refinancování hypoték

Evidence skutečných majitelů

Plánované změny v DPH

Refinancování hypoték se ztíží

Jak určitě víte, od 1. října se zpřísnily podmínky pro nové žadatele o hypoteční úvěry. Banky by měly od října 2018 půjčovat na nejvýš 80% hodnoty nemovitosti s tím, že zbylých 20% musí dodat klienti z vlastních zdrojů, ne z dalších půjček. Splátka hypotéky nesmí u nových žadatelů překročit 45% čistého příjmu domácnosti a celková půjčená částka nesmí přesáhnout devítinásobek průměrného ročního čistého příjmu. Jen pět procent ze všech hypoték bankou poskytnutých, bude moci jít přes tento limit. Tato opatření zřejmě povedou ke snížení dostupnost nových hypoték.  ČNB však Hospodářským novinám sdělila, že tyto limity se budou týkat všech, tedy že se vztahují na všechny úvěry včetně refinancovaných. Toto sdělení je však v rozporu s tím, co ještě před několika měsíci tvrdil Jiří Rusnok, guvernér ČNB, který řekl, že kdo hypotéku již má, tak jí tak bude mít i nadále a nemělo by to ani bránit případnému refinancování u jiné hypoteční banky. Problém je, že samotné banky o tomto novém pravidle nevědí. ČNB svůj postoj argumentuje tím, že refinancování samy banky považují za nové úvěry. Uplatnění těchto pravidel na refinancování může do jisté míry omezit také konkurenci mezi bankami - banky se tak zaměří nejspíše na klienty, kteří nemají problém příjmové limity splnit, o tyto lidi se budou přetahovat tak, že budou nabízet nižší úrokové sazby.

Zdroj: Hospodářské noviny

 

Evidence skutečných majitelů

1. ledna nabyla účinnosti část třetí zákona č. 368/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Touto novelou se zřizuje Evidence údajů o skutečném majiteli; právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku jsou podle tohoto zákona povinny uvést do neveřejné části veřejného rejstříku aktuální údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Tuto evidenci, která je upravena v ustanovení § 118b až § 118j zákona č. 368/2016 Sb., vede v elektronické podobě rejstříkový soud a zákon výslovně stanovuje, že není veřejným rejstříkem.

Podle ustanovení § 4, odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Lze tedy říci, že touto osobou je ten, kdo již nemá ve vlastnické struktuře nikoho dalšího nad sebou, kdo řídí zásadním způsobem činnost právnické osoby, případně ten, kdo vlastní významný podíl na entitě nebo je příjemcem jejich výnosů.

Pro určení skutečného majitele zákon č. 253/2008 Sb. nabízí při splnění výše uvedených podmínek několik vodítek. U obchodní korporace je skutečným majitelem fyzická osoba:

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než
25 %,

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobou uvedenou v bodě 1,

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení v obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

K 1. lednu 2018 rovněž nabyla účinnosti část dvanáctá zákona č. 368/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na základě novelizovaného ustanovení § 122, kdy zadavatelé veřejných zakázek musí v zadávacím řízení zkoumat skutečného majitele právnické osoby u dodavatele - a to vše před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku. Není-li zadavatel schopen zjistit údaje o skutečném vlastníkovi, má právo požadovat předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo sdělení identifikačních údajů všech skutečných majitelů a žádat o předložení dokladů.

Zdroj: www.pravniprostor.cz

 

Prodeje zboží stále narůstají přes e-shopy, oblíbená je platba na odběrném místě

Oblast e-commerce v posledních deseti letech výrazně rostla. Podle Tomáše Bravermana z Heureky činil v roce 2007 obrat e-shopů 21 miliard Kč, loni se vyšplhal již na 115 miliard korun. Oproti roku 2007 se rovněž více než zdesetinásobil počet online obchodů na stávajících 40 100.Výraznými změnami prošly i platební metody. Až do roku 2012 držela nadpoloviční podíl dobírka. V roce 2007 se přes dobírku platilo 85 procent plateb, v roce 2012 to bylo ještě 65 procent, loni už jen 34 procent, konstatoval Braverman.Dobírka je nicméně stále ještě nejvyužívanějším způsobem placení při nakupování na internetu. Druhou nejoblíbenější metodou je platba na odběrném místě (28 procent) a necelá pětina zákazníků využívá online platbu kartou.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Plánované změny v DPH

Stát hodlá zavést nová pravidla v DPH, která v úterý 2. října schválili ministři financí všech zemí EU po dlouhém pětiletém jednání. Nyní každý členský stát bude moci u Evropské komise o takzvanou reverse chargé požádat - při splnění podmínek se do tří měsíců dočká schválení. Obrátí se pak systém placení DPH.

Podle současné praxe odběratel při koupi zboží nebo služby zaplatí dodavateli kupní cenu včetně daně a následně její vrácení požaduje po státu. Nově odběratel pošle dodavateli jen cenu za produkt a daň zaplatí státu přímo. To má zabránit miliardovým karuselovým podvodům. Jejich pachatelé využívají toho, že zatímco dodavatel nikdy státu DPH nezaplatí, odběratel si mezitím nechá daň od finančního úřadu vrátit.

Až doposud byl režim přímé platby DPH státu povolen u některých vybraných odvětví, např. ve stavebnictví či u obchodníků s kovy. Nově bude rozhodovat výše transakce bez ohledu na obor - týkat se to bude všech tuzemských transakcí nad 17 500,- EUR (v přepočtu asi 450 000,- Kč). Podle odhadů by tímto mohl stát získat zhruba pět miliard korun ročně.

Náš stát po EU dlouhodobě požadoval, abychom mohli zavést přenesení daňové povinnosti u plateb v hodnotě nad 10 000,- EUR (tedy zhruba nad 250 000,- Kč), nakonec je částka přibližně dvojnásobná.

Zdroj: Hospodářské noviny

 

Datum aktuality: 
Pondělí, 8. Říjen 2018

Hlavní menu