Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky únor

Další změny od roku 2017 ve zkratce, Rozpočtová odpovědnost u veřejných institucí - nový zákon, který postihne i všechna města, obce, příspěvkové organizace a právnické osoby jimi zřízené, A na závěr k zamyšlení nad celkovým politickým nastavením našeho státu očima předsedy Nejvyššího správního soudu - úctyhodnou osobností Josefem Baxou

Další změny od roku 2017 ve zkratce

Elektronická evidence tržeb - dnem 1. 3. 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE. V tuto chvíli je důležité si vyzvednou na FÚ autentizační údaje a začít si zkoušet evidovat tržby na zvolených pokladnách či v programech, aby byl od března zajištěn bezproblémový provoz.

Rozšíření možnosti stanovení daně z příjmů paušální částkou - v souvislosti s účinností daňového balíčku (od 1. dubna 2017) bude umožněno stanovení daně z příjmů paušální částkou nově i u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti. Dále bude odstraněna podmínka, kdy tuto samostatnou činnost musí poplatník vykonávat bez zaměstnanců. Rozšířená možnost stanovení daně paušální částkou bude využitelná již pro zdaňovací období roku 2017. Zatím to působí úsměvně, nyní má v ČR sjednánu daň celkem pouze asi 100 podnikatelů!

Plátci zdravotních pojištění musí posílat platby na jiné bankovní účty než doposud - do 10. února 2017 musí zrušit zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a již mají vytvořeny nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci musí zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí. Nezapomeňte si změnit čísla účtů na platby (hlavně u podnikatelů- zdravotní pojištění fyzických osob, aby to automaticky neposílali stále na stejný účet). V rámci mezd to s Vámi již řešily naše kolegyně ze mzdového oddělení a do příkazů k úhradě Vám uvádí již nová čísla účtů. Ke změně dochází díky novele zákona o rozpočtových pravidlech, která byla úspěšně iniciována ze strany Ministerstva financí.

Navýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, který vytváří příspěvkové organizace je od 1.1.2017 díky novele vyhlášky č. 114/2002 Sb., o půl procentního bodu (tedy celkem na 2 % z hrubých mezd na platy) v roce 2017 a letech následujících.

Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní - pro rok 2017 je navrhováno, aby poplatník nebyl povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. člen volební komise).

Zavedení institutu nespolehlivé osoby - cílem tohoto institutu je zamezit účelovému rušení registrace plátců DPH se záměrem „očistit“ se od označení nespolehlivý plátce. Nespolehlivou osobou se tak stane nespolehlivý plátce, pokud dojde ke zrušení jeho registrace k DPH. Je nutné, aby si plátci DPH dostatečně hlídali, od koho nakupují. V případě, kdy nakoupí od osoby, která dlužila na daních či neplnila své povinnosti vůči správci daně a správce daně ji veřejně označil za „nespolehlivého plátce“, odběratel ručí za odvod DPH z faktur vystavených tímto dodavatelem - tedy v případě, kdy z nich neodvede dodavatel, správce daně může vyzvat odběratele, aby DPH z nich zaplatil. Zda je dodavatel nespolehlivým plátcem lze ověřit na portálu www.daneelektronicky.cz a dle sdělení finanční správy jsou dnes tam již tisíce firem vedeny.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti - režim přenesené daňové povinnosti se bude vztahovat na další plnění, z nichž vybíráme např. poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, dodání zboží při postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem, dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji.

Rozpočtová odpovědnost u veřejných institucí - nový zákon, který postihne i všechna města, obce, příspěvkové organizace a právnické osoby jimi zřízené

I prezident již podepsal zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, u kterého se ze strany zaměstnanců veřejných institucí doufalo, že nikdy neprojde, neboť také výrazně zvýší jejich administrativní zátěž. Veřejné instituce jsou povinny na svých internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě obvyklým zveřejnit návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem jeho projednání příslušným orgánem, rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení. Ministerstvo vnitra musí za sektor veřejných institucí zveřejnit informace dle zákona a ty jsou mu povinny instituce poskytnout a to prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu. Územní samosprávný celek je povinen hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Dle přechodných ustanovení je veřejná instituce, která přede dnem nabytí účinnosti zákona neměla povinnost sestavit rozpočet, povinna přiložit k návrhu rozpočtu informace o schváleném rozpočtu na běžný rok, údaje o očekávaných skutečnostech běžného roku a údaje o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok poprvé v roce 2019. Zákon se tak bude týkat státu, veřejných vysokých škol, zdravotních pojišťoven, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací těchto institucí či právnických osoby zřízených těmito institucemi. S tímto přichází i změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚSC zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách (úplné znění návrhu) a na úřední desce (může být v užším rozsahu – údaje o příjmech a výdajích v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby) nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva ÚSC.ÚSC současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Po schválení rozpočtu ho ÚSC zveřejní na internetových stránkách do 30 dnů a zároveň na úřední desce oznámí, kde je zveřejněn a kde je možno do něj nahlédnou (§ 11 odst. 3 a 4). Podobný postup platí i pro zveřejnění střednědobého výhledu (§3 odst 3 a 4).

Daňové předpisy se opět komplikují

Dne 13.1.2017 schválil Parlament změny v daňových předpisech. Komora dlouhodobě kritizuje stav, kdy podstatné a důležité změny jsou schvalovány na poslední chvíli a občané ani podnikatelé nevědí, od kdy budou tyto změny platit. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců, k tomu říká: „Bohužel musíme konstatovat, že tento trend, kdy jsou důležité změny daňových zákonů schvalovány ne již za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté, stále pokračuje a dále se prohlubuje. Příkladem je právě schválená novela zákona o dani z příjmů, která měla původně platit od 1. 1. 2017, ale nakonec byla schválena až nyní, s účinností k 1. 4. 2017.“ Sami zákonodárci uvádějí, že důvodem bylo mimo jiné množství pozměňovacích návrhů, které s předmětem novely vůbec nesouvisí. Důsledkem nestandardní účinnosti přijaté novely bude velká nejasnost ohledně začátku účinnosti přijatých změn. Ke změnám totiž dochází v průběhu zdaňovacích období některých daní, jako např. daně z příjmů. „Občané a podnikatelé jsou pak do poslední chvíle v nejistotě, které změny a od kdy budou platit,“ kritizuje tuto praxi Nesrovnal. „Bez pomoci odborníků pak bude velmi obtížné aplikaci této novely v praxi zvládnout,“ uzavírá Nesrovnal.

A na závěr k zamyšlení nad celkovým politickým nastavením našeho státu očima předsedy Nejvyššího správního soudu - úctyhodnou osobností Josefem Baxou „Vracíme se do časů sociálního inženýrství, svobody pomalu ubývá“

Přibývá právní regulace, všechny předpisy, které přibývají a mění se, tak ukrajují kousek svobody, je to byrokratická setrvačnost, které bychom se měli bránit, říká předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a dodává, že bychom měli více hájit naše individuální práva a být více nároční vůči zákonodárcům i státní správě. Podle Baxy navíc příliš spoléháme na to, že stát se o nás postará. Některé návrhy zákonodárců prý považuje za legislativní marketing, kdy hlavním cílem je, aby se o zákonodárcích mluvilo a získali novinové titulky.

Datum aktuality: 
Úterý, 14. Únor 2017

Hlavní menu