Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v oblasti daní a účetnictví v roce 2013

Vážení,
dovolte mi, abych Vás na začátku nového roku 2013 seznámila s novinkami v oblasti daní a účetnictví, které pro nás připravili naši zákonodárci. Změn je opravdu mnoho, proto Vám přiblížím ty nejdůležitější z nich.

Změny v oblasti DPH
K 1.1.2013 byly schváleny 2 novely ohledně DPH. Jedná se o sazbovou novelu a technickou novelu.

Sazbová novela zvyšuje sazby DPH o 1 %, základní sazba je tak stanovena na 21 % a snížená sazba na 15 %. Dále tato novela omezuje výjimky v uplatnění snížené sazby, kdy ze snížené sazby na základní sazbu mají přejít dětské pleny a některé zdravotnické prostředky.

Druhá novela je nazývána technickou a přináší cca 200 novinek. Pro informaci uvádím ty nejpodstatnější z nich.

V oblasti registrace k DPH nastává změna v tom, že se osoba povinná k dani stane plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl překročen obrat (o měsíc dříve než před novelou). Příklad pro ujasnění: Pokud překročíte obrat v červenci 2013, přihlášku k dani podáte do 15. srpna 2013 a plátci se stanete od 1. září 2013 (před novelou by to bylo od 1. října). Je-li překročen obrat v listopadu 2012, platí pravidla jako před novelou, což znamená, že se plátcem stanete k 1. dni třetího měsíce (od 1. února 2013). V případě, kdy FÚ zjistí, že nebyla podána přihláška včas, zaregistruje subjekt zpětně k tomuto datu, vyměří pokuty za všechna nepodaná přiznání a doměří daň.

V režimu dobrovolného plátcovství nastává změna v tom, že už nelze určit, ke kterému datu se chcete stát plátci. Plátcem se stanete dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o dobrovolném plátcovství.

Důležitým pojmem se stává identifikovaná osoba. Touto osobou se stanete, pokud máte povinnost přiznávat DPH při pořízení zboží a přijetí služeb u přeshraničních transakcí, kdy přihlášku musíte podat do 15 dnů od rozhodné skutečnosti a odvedete daň jen z příslušného obchodu. Při uskutečňování tuzemských plnění ale nadále zůstanete v postavení osoby osvobozené od uplatňování daně, a to vzhledem k nepřekročení limitu obratu.

Povinnost přiznávat daň ze záloh po novele platí pro všechny plátce bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci.

V rámci boje proti daňovým únikům bude zaveden institut nespolehlivého plátce. Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě DPH, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem a bude zařazen do registru nespolehlivých plátců. Za závažné porušení vztahující se ke správě DPH lze považovat takové porušení zákonem stanovené povinnosti, které svou intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH. Proti rozhodnutí správce daně o tom, že plátce je nespolehlivý plátce se lze do 15 dnů odvolat. Je-li plátce zařazen do seznamu nespolehlivých plátců, bude v něm veden jeden rok a až po uplynutí této doby může zažádat o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem daně.

V souvislosti s registrem nespolehlivých plátců je zavedeno ručení za nezaplacenou daň, což znamená, že příjemce zdanitelného plnění ručí automaticky za případnou

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud bude v okamžiku jeho uskutečnění poskytovatel zdanitelného plnění veden v seznamu nespolehlivých plátců. Z tohoto důvodu je tedy vhodné přesvědčit se před každou platbou, že poskytovatel není veden v tomto seznamu. Pokud by příjemce plnění zjistil, že poskytovatel je veden v seznamu nespolehlivých plátců, měl by odvést daň za poskytovatele, v případě, že tak neučiní, plně ručí za to, že poskytovatel tuto daň neodvede.

Další novinkou v rámci boje proti daňovým únikům je povinné zveřejňování bankovních účtů. V průběhu ledna a února 2013 by měli současní plátci nahlásit na FÚ čísla všech účtů, které používají pro svoji ekonomickou činnost ke zveřejnění (pokud svou povinnost nesplní, bude se mít za to, že určili ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně vede na základě jejich registrační povinnosti). Pro nové plátce toto bude zavedeno v rámci přihlášky k registraci. 

Nastává také změna ve zdaňovacím období. Pro nově registrované plátce bude základním zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

Změna ve fungování FÚ
Od ledna 2013 bude pouze 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze. Součástí nově vzniklých FÚ budou tzv. územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde měly sídlo „zanikající“ finanční úřady. V případě FÚ Rychnov nad Kněžnou již proto nelze hovořit o FÚ, ale o územním pracovišti Rychnov nad Kněžnou Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.¨

Změna čísel bankovních účtu FÚ
V souvislosti s výše uvedenou změnou ve fungování úřadů se také mění čísla bankovních účtů jednotlivých úřadů s platností od ledna 2013. Při platbě daní je proto nutno dávat pozor, zda platíte na správný účet. 
Čísla účtu mají tři části. První část je předčíslí, které je určeno pro vybírání konkrétního druhu daně. Tato předčíslí se nemění. Druhou částí je matriková část, která určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Pro finanční úřad pro Královéhradecký kraj je číslo matrikové části 77626511. Poslední část je kód banky, který je pro všechny účty stejný 0710. Číslo bankovního účtu finančního úřadu pro Královéhradecký kraj je: předčíslí – 77626511/0710.

Umístění spisů daňových subjektů
Spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude umístněn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu. Výjimka bude v případě daně z nemovitostí, kde uložení daného spisu se řídí několika pravidly, které jsou poměrně složité. Pokud subjekt chce zjistit, kde je spis uložen může tak učinit na základě § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., podle kterého příslušný orgán finanční správy na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis nebo jeho příslušná část.

Doufám, že se mi ve zkratce podařilo Vám přiblížit to nejpodstatnější z nastalých změn. Není jich málo a musíme jen doufat, že jejich zavedení proběhne hladce a bez závažnějších komplikací.

Do nového roku Vám přeji mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů. Těším se na spolupráci v roce 2013. Za celý tým naší firmy

Ing. Daniela Burianová
auditor a daňový poradce

 

Datum aktuality: 
Sobota, 1. Prosinec 2012

Hlavní menu