Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky září

Daňové dopady darů a reklam

Omezování dostupnosti hypoték

Zdanění příjmů z Airbnb a Uber ověřuje nyní finanční správa

Daňové dopady darů a reklam

 

Podnikatelské subjekty jsou často oslovovány neziskovými subjekty na poskytnutí finančních prostředků pro svou činnost. Je třeba ale důkladně zvážit, jakou formou bude jejich činnost podpořena. Nejčastější jsou formy daru a reklamy. Z pohledu daní každá z těchto forem má svá pravidla, kterých je nutno se držet.

 

Poskytnutí daru v peněžní či nepeněžní podobě je dobrovolnou záležitostí a proti tomu nemůže chtít dárce získat od obdarovaného nějaký prospěch. Tím se zásadně odlišuje od reklamy. Dar sice není daňově uznatelným nákladem, ale při zpracování daňového přiznání lze dar odečíst ze základu daně při splnění podmínek v §15 odst. 1 u fyzických osob (dar do 15% daňového základu, min. 1000 Kč v úhrnu všechny dary) nebo v §20 odst. 8 u právnických osob (dar do 10% daňového základu, jednotlivě min. 2000 Kč).

 

Druhou možností je poskytnutí prostředků na reklamu. Pokud někdo za reklamu zaplatí, proti této úhradě získává nárok na zajištění příslušné reklamy příjemcem. Náklad na reklamu je u firmy přímým výdajem (nákladem) za podmínky naplnění ustanovení § 24 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, tj. jedná se o náklad na udržení, zajištění a dosažení příjmů v prokázané výši. Správci daně často požadují z titulu průkaznosti těchto nákladů doložení, že skutečně byla reklama poskytnuta (často se prokazuje fotografií z akce, kopii vstupenky či plakátu, pokud na nich logo firmy má být umístěno, atd.).

 

Ve své podstatě pro ziskovou firmu je dar na stejné úrovni jako reklama a to bez toho, že by se muselo prokazovat skutečné splnění reklamy. Pouze se musí naplnit podmínka účelu poskytnutí daru pro určité činnosti - v případě řádu v oblasti např. na kulturu, na vzdělávání, na ekologii…

 

Z titulu příjemce také je taktéž úplně odlišný daňový dopad přijetí darů od reklam. Dary mohou být u příjemce, který je veřejně prospěšným poplatníkem osvobozeny od daně z příjmů dle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1. a nevstupují do stanovení obratu pro účely DPH (do 1 mil. Kč). Naopak příjmy z reklam jsou vždy zdanitelným plněním, do nákladů proti těmto reklamám lze uplatnit pouze příslušný podíl nákladů, které přímo souvisí s jejich poskytnutím (poměrná část nákladů reklamní plochy z celkové plochy na tisk plakátů či vstupenek, poměr nákladů na výlep plakátů, náklady na umístění reklamního poutače, poměr nákladů na moderátora dle času, ve kterém hlásí reklamy, náklady na fundraisora - mzdové náklady osoby, která „shání peníze na reklamu“), tyto zpravidla bývají velmi malé. Tedy jak z titulu daně z příjmů, tak z titulu DPH mohou být vyšší příjmy za reklamu pro spolek velmi zatěžující formou získání finančních prostředků.

 

Upozorňuji na nevhodnost smluv titulovaných jako sponzorské dary, kde obdarovaný se zavazuje umístit reklamní poutače dárce na určité akci. Z tohoto není jasné, zda se jedná o reklamu či o dar a z tohoto plynou pak i negativní daňové důsledky. Proto je nutné dbát na správnou smlouvu, ze které je jasně patrné, zda jde o dar či o poskytnutí služby, například formou reklamy.

 

Omezování dostupnosti hypoték

Ceny nemovitostí v ČR v prvním čtvrtletí 2018 vzrostly meziročně o 10% a patří k nejrychleji rostoucím cenám v Evropské unii a to zejména ve velkých městech, zejména v Praze a Brně. Stávají se tedy čím dál hůře dosažitelné na zajištění vlastního bydlení. Přitom se u nás dostavuje nejméně bytů v rámci Evropské unie. Nárůst cen domů a bytů výrazně rychlejší než mezd, ale na vlně ekonomického růstu, kdy domácnosti se tolik nebojí zadlužovat, znamená i nárůst podílu rizikovějších hypoték. Česká národní banka již delší dobu varuje, že často jsou hypotéky nad udržitelnou míru rizika a lidé se mohou dostat do vážných problémů při oslabení ekonomiky. Upozornění nepostačují a tak ČNB připravila limity. Banky by měly od října 2018 půjčovat na nejvýš 80% hodnoty nemovitosti s tím, že zbylých 20% musí dodat klienti z vlastních zdrojů, ne z dalších půjček. Splátka hypotéky nesmí u nových žadatelů stát více než 45% čistého příjmu domácnosti a celková půjčená částka nesmí přesáhnout devítinásobek průměrného ročního čistého příjmu. Jen pět procent ze všech hypoték bankou poskytnutých, bude moci jít přes tento limit. Tato opatření zřejmě povedou ke snížení dostupnost nových hypoték.

Zdroj: Týdeník Echo

 

Menší šetrnost lidí díky optimismu vyplývajícímu z nízké nezaměstnanosti

V červnu 2018 míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,9 %, míra nezaměstnanosti žen 2,9 %. V naší republice je nyní nabízeno přes 300 tisíc volných míst.

Lidé v posledním období utrácejí rychleji, než o kolik rostou jejich příjmy.

Důvěra lidí v budoucí pozitivní vývoj ekonomiky je dlouhodobě vysoká. Vede to mimo jiné k tomu, že obyvatelé méně šetří.

Domácnosti zvýšily svou investiční aktivitu, ale odkládají menší část příjmů ve formě úspor.

 

Zdroj: www.czco.cz

 

Zdanění příjmů z Airbnb a Uber ověřuje nyní finanční správa

V minulých dnech začala finanční správa hromadně obesílat řidiče Uberu a pronajímatele Airbnb bytů s výzvami k doplacení daní. Pokud se takoví lidé finančním úřadům sami nepřihlásí, bývá na ně stát obvykle krátký. Velká řada z nich se proto placení daní vyhýbá.

Uber i Airbnb dlouhodobě odmítaly sdělit státu totožnost svých uživatelů. V případě alternativní taxislužby se tento problém vyřešil dohodou se společností, která Česku data o svých řidičích již předala. Airbnb ovšem podobné ujednání se státem stále odmítá. Finanční správa přesto hlásí, že se k datům dostala i bez pomoci služby na zprostředkovávání krátkodobých pronájmů.

Úkolem finanční správy je vyhledávat osoby podezřelé z včasného neplnění svých daňových povinností, proto byly kontroly zahájeny. Při kontrolách jsou k dispozici informace o příjmech poplatníků, kteří podnikají skrze tyto platformy. V případě, že se mezi těmito příjmy a částkami uvedenými v daňových přiznáních objevují rozdíly, pak jsou tito poplatníci obvykle osloveni písemnou výzvou k podání řádného nebo dodatečného přiznání.

Prostřednictvím Airbnb jsou vesměs poskytovány ubytovací služby, které mají krátkodobý charakter v řádech dnů, týdnů nebo měsíců a slouží k rekreačním účelům. Ubytovanému jsou při ní poskytovány služby jako úklid, výměna ložního prádla nebo poskytování snídaně. Drobné opravy za něj rovněž dělá pronajímatel na rozdíl od situace, kdy jde o nájem.

 

Člověk se pak musí zamyslet nad tím, zda takovou činnost dělá pravidelně a se ziskem, protože pak je ubytovací služba podnikáním. Kvůli tomu se musí občan zaregistrovat k dani na finančním úřadě, a to do 15 dnů ode dne, kdy začne pobírat příjmy z této ubytovací služby. Poplatník musí zdanit příjmy včetně takzvaných servisních poplatků, které hradí Uberu či Airbnb. V praxi to znamená, že v přiznání nezmiňuje celkové částky, které mu některá z těchto platforem na účet zaslala. Musí je ještě navýšit o ten zmíněný servisní poplatek. Ten lze ovšem naopak uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

 

Pak musí také posoudit, jaká je jeho pozice ve vztahu k DPH. Relativně složité to je u těchto platforem, poněvadž nemají na území České republiky své sídlo. Poté ten, kdo přes ně nabízí své služby obvykle platí Uberu nebo Airbnb zmíněný servisní poplatek à z toho je povinen odvést DPH. Kvůli platbě DPH se musí zaregistrovat jako takzvaná identifikovaná osoba do 15 dnů od uhrazení servisního poplatku. DPH pak odvádí každý měsíc, který následuje po uhrazení tohoto poplatku. Vedle toho si navíc musí kontrolovat svůj obrat. V případě, že by ze všech svých podnikatelských činností za posledních 12 kalendářních měsíců překročil v obratu milion korun, musel by se ještě registrovat jako plátce DPH.

 

Správce daně může uložit pokutu za nesplnění registrační povinnosti. Daň je splatná vždy v termínu podání daňového přiznání. U DPH jsou úroky z prodlení shodné.

 

Upozorňuji, že finanční úřady mají stažené databáze příjemců a jejich příjmů za Airbnb, Uber a doměřují z nich případné zatajené příjmy jak na DPH, tak na dani z příjmů.

 

 

Datum aktuality: 
Čtvrtek, 6. Září 2018

Hlavní menu