Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

NOZ 2014

Změny v souvislosti s rekodifikací občanského práva od roku 2014

 

89/2012 Sb. – nový občanský zákoník
(NOZ)

¢Významná rekodifikace občanského a  obch.práva
¢Je již téměř vyloučeno odložení jeho účinnosti
¢Promítne se do řady dalších zákonů, které musí být v souladu s tímto novelizovány
¢nebudeme rozlišovat občanskoprávní

   a obchodně právní vztahy, i když

   pro podnikatele budou speciální vztahy.

   Budou nadále rozdíly, ale budou vycházet z jednoho základního předpisu. Pouze korporace jsou vyjmuty z obč.zákoníku a mají speciální právní úpravu

 
¢NOZ – prvních 14§ - obecnější,zásadní, musí se aplikovat na všechny vztahy!!!
Bez ohledu na to, zda jsou dle NOZ
¢§2 – ustanovení k výkladu nového civilního práva  - přes tento § lze obecně využít principů dobré víry, nikdo se nesmí dovolávat slov proti smyslu zákona  - tzn. vyšší princip – duch zákona je tu nad literu
¢§7 – prezulpce poctivosti a dobré víry, ten, kdo jedná prioritně v dobré víře a chce-li se tvrdit to jinak (že není v dobré víře), musí to vyvrátit - bude se mnohem více chránit dobrá víra 3.osob – třeba i nemovitost půjde nabýt od nevlastníka.  Když bude nabyto v dobré víře, stává se vlastníkem osoba, která předmět koupila. Bude se toto týkat i zástav.
¢Vznik smlouvy – kde se nevyžaduje písemná forma smlouva a oba účastníci budou tvrdit, že smlouvu uzavřeli, pak se to nemůže vyvracet.
 
 
¢Hlavní zásady NOZ
¢§2 – obecně uznané zásady dobrých mravů
¢§3 – nikdo nesmí utrpět nedůvodnou újmu pro nedostatek věku, rozumu nebo závislost svého postavení
¢§4 – má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat – to vyvolává nebezpečí ohledně srozumitelnosti a popisnosti ve smlouvách
¢§5 – kdo vystupuje jako odborník, musí nést i příslušnou zodpovědnost, pokud jedná bez odborné péče, jde to k jeho tíži.
¢§6,7 – předpoklad jednání poctivě a v dobré víře
¢§8 –zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany
 
¢Formy uzavření smluv
¢Můžeme si zvolit jakoukoliv formu, (ústně, mailem,..), ledaže zákon stanoví přesnou formou.
¢Na rozdíl od SOZ v NOZ je zvláštní požadavek písemné formy minimální. Řada smluv bude stačit v ústní podobě. Např. postačí ústně či kývnutím uzavřít smlouvu. Již v minulosti za 1.republiky byla řada právních ujednání ústní.
 
¢Co vše nově půjde sjednat ústně?
¢Smlouva o smlouvě budoucí i na nemovitost, ale převod nemovitosti pak už musí být pouze písemně
¢Cese – postoupení pohledávky běžným mailem i telefonem -tzn. s nikým se nevybavovat!!! Můžou si to protistrany nahrávat. Je třeba poučit spolupracovníky.
¢Převzetí dluhu! Přistoupení k dluhu, převzetí záruky za dluh
¢Nájem prostoru sloužícího k podnikání
¢Koupě či pacht závodu!
¢Je i aspekt transparence – vyžádat si vždy zaslání mailem, poštou, chodit ve dvou,..V nekorektním světě to bude velmi problematické!!! Nemůžu si dát zásadu či vývěsku, že vše budu dělat jen písemně.
 
 
 
 
¢Co vše nově půjde sjednat ústně?
¢Smluvní pokuta §2048-2052 – třeba i telefonicky. Počítá se i s nepeněžní pokutou. Bude možné uplatnit moderační právo soudu – tedy soud může nepřiměřeně vysokou pokutu snížit. Ale nemůže říct, že  je pokuta neplatná, jen může snížit její výši.
¢§1995 (2) – prominutí dluhu, bohužel, když věřitel vydá kvitanci či dlužní úpis na to, co nebylo splněno – tím promine dluh!!! Chybně kvitovaná platba se tímto odpouští!
 
¢Důkazy smluvních ujednání
¢Jako důkaz ujednání -  svědecká výpověď, nahrávky

    třeba i tajně pořízené, neboť judikatura už dnes uvádí,

    že obchodní jednání není soukromé, tedy můžu si to nahrávat bez souhlasu a je to jako důkaz použitelné. I mailová korespondence bude důkazním prostředkem.

¢V drsnějších obchodech platí, že se nesmí chodit v jednom, preventivně si nahrávat jednání. V NOZ to bude ještě důležitější, ústní slovo bude mít daleko větší váhu než dosud. Např. i prodej závodu půjde sjednat ústně – nejlépe, když se nahraje to jednání, i kdyby 10 svědků tvrdilo opak, nahrávka bude silnější důkaz
 
¢Ústní sjednání výhrady vlastnického práva dle §2134 lze, ale neprosadí se vůči věřitelům kupujícího
¢nadále nebude nutná písemná forma k výhradě vlastnictví, ale aby se prosadila vůči věřitelům kupujícího, bude muset být s ověřenými podpisy nebo sepsaná u notáře!!!!!!
¢Často se s tím švindlovalo, zamezuje

    se tomu tím, že budou ověřené podpisy na ujednání. Pokud se toto ujednání exekutorovi nedoloží, zabaví majetek, i kdyby byla pravda, že je výhrada vlastnictví, protože to nebylo patřičně sepsáno

¢Bude se týkat i smluv o dílo a to jednotlivě
 
¢Je ústní ujednání závazné u smluv uzavřených písemnou formou?
¢Není možné zafixovat pouze písemnou formu dodatků tam, kde povinně není určena písemná forma smlouvy!!!
¢ Když i přes ujednání písemné formy kývneme ústně, tak i to platí a má právní účinnost. Bude to platit i tam, kde pak oprávněný zaměstnanec prohřeší proti tomuto ustanovení a zákazníkovi něco ústně slíbí, pak se nelze domáhat neplatnosti z důvodu, že to nebylo písemně sjednáno.
¢není-li dodržená forma určená smluvními stranami, lze namítnout relativní neplatnost před tím, než strany dle této smlouvy začnou plnit. Ani soud nemůže vnucovat neplatnost. Když se  začne plnit, už ani relativní neplatnost neprojde.
 
¢Zhojení smlouvy při nedodržení předepsané formy
¢§582(1) – není-li právní jednání v zákonem předepsané formě, je neplatné, ledaže to strany dodatečně zhojí. Klidně i 3 roky poté!!  Účinky se prosadí, jako by to bylo od počátku.
 
¢§1757 -písemné potvrzení obsahu smlouvy
¢Po uzavření smlouvy v jiné než písemné formě mohou si smluví strany obsah smlouvy

    v písemné formě potvrdit

¢Jedna strana pak pošle potvrzovací dopis na základě smluvního ujednání. Pokud ale tento potvrzovací dopis v dobré víře zkreslí, musí druhá strana zkreslené údaje co nejdříve vyvrátit, protože jinak platí to, co je v tomto potvrzovacím dopise a stává se to nevyvratitelnou domněnkou!!!
¢Nelze to pak vyvrátit ani nahrávkou? Ne, pokud to není významná odchylka
¢Je strašně důležité potvrzovací dopisy číst a okamžitě je vyvracet, hádat se…

       Pak už se to nikdy nemůže změnit!!!

¢Potvrzovací dopis- nutno jej číst a případně vyvracet
¢Smlouva uzavřená při podnikání jedné ze stran a potvrzení učiní 2.strana – lze to použít proti podnikateli (horší pozice podnikatele), proti podnikateli lze postupovat takto potvrzovacím dopisem – ten může přijít na jakoukoliv provozovnu. Je třeba mít nastaven systém, aby se to co nejdříve dostalo na centrálu! Vůbec nesmí hodit do koše! Tím by začalo platit to, co je uvedeno v potvrzení!
¢Nelze automaticky říci, že se má hned vše vyvracet.
¢Je potřeba vytvořit příslušný mechanismus s tím, že lhůta na vyvracení není dána – přistoupí se k obecné lhůtě bez zbytečného odkladu – dle současné judikatury se bere lhůta jednoho týdne
 
¢Rozhodčí doložky ve smlouvách
¢Je zpravidla nevhodné podpisovat doložky s rozhodčím soudem.
¢Nemusí to být vždy odborníci a můžou být podjatí!! Nemusí jim jít o spravedlnost. Bohužel rozhodnutí jejich je platné.
 
¢neplatnosti v obchodních smlouvách – platí obecně pro NOZ i původní OZ
¢Překvapivé klausule ve všeobecných obchodních podmínkách §1753 NOZ – ustanovení, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, nepřijala-li je výslovně a jsou překvapivá. Překvapivost bývá několika typů :
¢Typová – dávám do zástavy auto v rámci uzavření smlouvy
¢Obsahová – zaskočen tím, že jak je problém řešen – výrazná smluvní pokuta či plnění
¢Klamné ujištění–něco je tvrzeno a ve smlouvě to pak není
 
¢Elektronický podpis
¢Kde bude zaručený elektronický podpis – nejvyšší stupeň certifikace – je postaven na roveň úředně ověřeného podpisu!!!
 
¢
Smlouvy s doložkami uzavřené adhezním způsobem dle §1800 NOZ
¢doložky, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi či, která jsou pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná a která způsobí slabší straně újmu, jsou platné, jen když nepůsobí slabší straně újmu nebo když druhá strana prokáže, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen
¢nelze jen uvést čísla paragrafů! Smlouvy musí být skutečně srozumitelné!! Může být napadnutelné. Když se osoba podepíše nevěda, co se činí, pak tuto smlouvu lze napadnout.
¢ I podnikatelé z toho mají strach a uvědomují si toto riziko a přeformulovávají se smlouvy.  Dochází k přeformulacím smluv ve stylu formulářů u  firem a bank

 

¢neplatnosti v obchodních smlouvách
¢Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách §1813-1815 NOZ – významná nerovnováha práv a povinností stran v neprospěch spotřebitele
¢Zjevná a nedůvodná nerovnováha ve vzájemných právech a povinnostech vůči slabší straně §433 (1)NOZ – zneužití kvality odborníka či hospodářského postavení - využívá se síla, že se slabší stranou se dohodnou nevyvážené nerovné podmínky
¢Jak poznám slabší stranu? Zákon nevymezuje kritéria, bude záležet na posouzení soudu
 
¢Nová kategorie vah

 § 551-554 – zdánlivé právní jednání

¢znamená, že to právní jednání vůbec není! Zdánlivé právní jednání vůbec není právním jednáním, ani nevznikne, je absolutně právně neplatné. Nepřihlíží se k tomuto jednání. Budou možné 4 případy:
¢Kdy vůbec není žádná vůle (ze spánku)
¢Není vážnost vůle (z legrace)
¢Neurčitost
¢Nesrozumitelnost

Zdánlivost lze zhojit dodatečným vyjasněním a pak se na toto právní jednání hledí od počátku jako by bylo od samého začátku v pořádku.

 

 
¢Kogentní a dispozitivní úpravy
¢aplikuji dle SOZ, pokud je smlouva dle SOZ, kde bylo mnohem více kogentních ustanovení
¢tam, kde jsou pochybnosti dle SOZ, měl by se aplikovat NOZ, který umožňuje více dispozitivních úprav – možnosti odchýlit se od obecných ustanovení NOZ
¢Nejlépe poznáme ze slov „zakazuje se“, „nepřihlíží se“ k případnému odchýlení od zákonného ustanovení

 

¢Nedostatky v rekodifikaci
¢Budou velké problémy a bude se měnit legislativa „za pochodu“! Přímo v NOZ těch chyb přímo tolik není, ten má logiku, v něm budou třeba pouze dílčí změny, ale velké problémy jsou v zákonu o obch.korporacích, mnohá ustanovení nedávají smysl, budou závažné novely.
¢ Jsou i velké výkladové rozdíly – neblahá situace. Ani špičkoví odborníci si nejsou jisti tím, jak to řešit.
¢Nejhorší je „NEVÍM“
 
¢pro účely NOZ se rozumí :
¢a) jměním majetek a závazky,
¢b) obchodním závodem podnik,
¢c) pobočkou obchodního závodu organizační složka,
¢d) pachtem obchodního závodu nájem podniku,
¢e) právní osobností způsobilost mít práva a povinnosti,
¢f) právním jednáním právní úkon,
¢g) svéprávností způsobilost k právním úkonům,
¢h) újmou škoda
¢i) zápůjčkou půjčka
 
¢Z obchodního a občanského zákoníku vše do NOZ
¢Nově – vše jen v NOZ
¢Odstraněné duplicity, zejména:
¢ - promlčecí lhůta 3 a 4 roky – nově obecně 3 roky dle §629 , ale lze si ji sjednat ve lhůtě 1-15 let
¢záruční doba 24 měsíců jen pro občany – rozšířena i na obchod, pokud se nedohodnou jinak
¢příkazní smlouvy ve starém obč. a mandátní smlouvy v obch.zákoníku – nově smlouva o příkazu §2430 a dále
¢ochrana kupujícího při koupi od nevlastníka
 
¢Kdo je podnikatelem dle NOZ?
¢Dnes – osoba zapsaná v obch.rejstříku nebo s jiným oprávněním – je to formální znak, ne to, že se věnuje činnosti.
¢Dle NOZ podstatné – věnuje se určité činnosti (není podstatné oprávnění) – posun k materiálnímu pojetí podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele to může být i ten, kdo nesplňuje znaky podnikatele, ale věnuje se svému povolání (lékaři, advokáti,..podnikající dle jiných předpisů). Pronajímatel je také podnikatel? Dle §420 (1)  NE, živnostenským nebo obdobným způsobem nezajišťuje svou činnost, tedy nebude podnikatelem ani pro účely civilního práva.
¢Dostanou se tam ale i svobodné podnikání (autorské honoráře, prostitutky, nájemní vrazi,..) – i ti, co nemohou mít oprávnění.
¢Jak protistrana pozná, že je ve vztahu s podnikatelem? Je tu presulpce podnikatele
 
 
¢§1724 – závazky
¢Závazek = právní pouto, z kterého vzniká věřiteli pohledávka a dlužníkovi dluh! Závazek je vztah, ale nevzniká „závazek“, ale „dluh“ – přejmenování závazku na dluh! Závazkem se rozumí vztah, dluhem se rozumí částka k úhradě, i věřitel má pohledávku ze závazku (po novu), tj. ze závazkového vztahu
¢Dohoda se nazývá smlouvou! Pojem dohoda už se nebude běžně užívat, ale když se použije, nic se neděje. Smlouva je právní důvod vzniku závazku.
¢§1902 – „dohoda“ je něco, co mění závazkový vztah – to není smlouva, ale naopak dohoda = modifikace konkrétní smlouvy!!!
¢Zajišťování pohledávky se přejmenuje na „zajišťování dluhu“, vedle toho je kategorie „utvrzení“ – definice – např. zástavní právo, ručení, zajišťovací převod
 
¢Promlčení  - §609-654 a
 právo na náhradu škody
 
¢3 roky obecně,
¢Pokud lze sjednat, pak na lhůtu 1-15 let
¢Začíná běžet, když se osoba oprávněná dozvěděla o běhu promlčecí lhůty –  má vědomí o právu –
¢3 roky je subjektivní lhůta (pokud není stanoveno jinak) od dozvědění se toho oprávněným, že právo má, ale nejpozději se promlčí do 10 let od splatnosti – toto už je objektivní promlčecí lhůta (ledaže není stanovena jiná promlčecí doba)
¢Dokud se nepromlčí pohledávka, nepromlčí se její zajištění (pozor ale na ručení)
¢§636 – právo na náhradu škody se také bude promlčovat v 3 letech od dozvědění, ale objektivní 10-ti letá se bude počítat od porušení povinnosti (např. ekologické škody).
 
¢Další ustanovení k promlčení
¢uznáním závazku se začne rozbíhat nová objektivní promlčecí desetiletá lhůta.
¢Stavění promlčecí lhůty: v §645 až 651 – po dobu překážek se zastaví její běh. Např. v §647 – jakmile se dohodnou, že uzavřou „dohoda o mimosoudním jednání“ třeba i ústně – po dobu jednání neběží. Jakmile jsou ukončena jednání – buď se dohodnou, nebo se rozhodnou, že se nebude v jednání pokračovat opět třeba i ústně, zase se rozběhne lhůta. Doložení jednání začátek je ve chvíli, kdy zkusí jednat, konec ale musí být jasný! Bude obtížnější stanovení promlčecí lhůty, bude se to různě dokazovat. Bude třeba o tom vést evidenci.
 
¢přechod mezi starým a novým právem
¢§3028 odst.3 NOZ – k řešení kontinuity z předchozích smluv,
¢zákl.pravidlo „staré“ právní poměry, které vznikly před účinností NOZ se dále budou řídit starým právem (až na pár výjimek!! – dále popsány)
¢i dodatky, náhrada škody, smluvní pokuta z porušení smluv, úroky,.. – dle starého práva
¢Budou platit smlouvy dle původního OZ i pokud je doba trvání smluv třeba i 30 let. Původní právní úprava se bude dále prosazovat. Komfortní pravidlo, usnadní nám život, nebudeme muset hned vše měnit.
¢Bude třeba v případě sporů dle SOZ to řešit se staršími právníky, kteří ho ještě budou umět
 
 
 
¢„překlopení“ do nového práva
¢Dle §3028(3) NOZ – lze si sjednat vždy i u starších smluv. Tato dohoda lze udělat kdykoliv, třeba i teď např. ustanovením: „jakmile začne platit NOZ, bude se tato smlouva řídit NOZ“.
¢Toto ale lze sjednat třeba i za 2 roky z důvodu, abychom nemuseli stále mít v patrnosti ustanovení starého Obč.Z.
¢Výklad data přechodu smlouvy na NOZ:
— je ke dni, kdy se na tom dohodnou smluvní strany, pokud si neurčí strany smluvně jinak
 
¢Dohodu o přechodu na NOZ je třeba řádně uvážit, protože je nevratná!
¢Když něco nebude vyhovovat, už bude smůla, nebude cesta zpět do starého Obč.Z.
¢ Rozhodnutí navíc musí být kompletní, když budu chtít přejít na NOZ, musí se kompletně vše „překlopit“ – automaticky se vše prosadí z NOZ a možná i části smluv pak budou nepoužitelné, protože by nevyhověli novému právu.
¢Rada je nespěchat s překlopením!!! Třeba i v horizontu 5-10 let, není žádný tlak okamžitého převodu na nové právo. Nemůže k tomu nic nutit. Klidně lze jet v režimu mandátních smluv, i když v NOZ nejsou (jen smlouvy příkazní).
¢Může být i v rámci veř.zakázek dohodnuto kdykoliv, že se přechází na NOZ.
 
 
¢komplikace ve smlouvách „po staru“ , které je třeba vnímat
¢ Starý právní vztah vzniklý před 1.1.2014  jeho změny v obsahu po 1.1.2014 – klasická „novace“ nebo narovnání sporů formou dohody o narovnání s náhradou sporných otázek (např. změna ceny, splatnosti, rozšíření služeb, úroky, škody,…).
¢ I když dohoda o narovnání nahrazuje původní závazky novými, stejně tyto dohody a dodatky k původ.smlouvám budou „postaru“,, pokud si to smluvní strany nedohodnou jinak.
 
¢Nabídka jako projev vůle a záruka
¢Pozor na akceptaci smluv – pokud navenek lze poznat, že se někdo navenek začne chovat tak, jako by nabídku akceptoval (objednává materiál, chystá výrobu,..) – bere se za to, že ji akceptuje
¢§1733 - každá reklama, výloha, katalog je automaticky nabídkou Tato nabídka je vyvratitelná tím, že bude uvedeno, že to není nabídka smlouvy. Pokud to podnikatel neudělá a když mu přijdou objednávky, už to bude akceptací smlouvy. Naštěstí zákon takto chápe nabídky jen do vyčerpání zásob.
¢§2113,2114 – i nabídka záruky v reklamě je závazná
 
 
¢Postoupení pohledávky po 1.1.2014 ze smluv „po staru“
¢mění se subjekt, vzniká nový právní poměr, věřitel dle starého práva = trvá se na písemné formě této cese ! (jinak NOZ netrvá na písemné formě této cese) I smlouvy, které dosud nešly, půjdou sjednat ústně!
¢Ve smlouvě o postoupení – postupitel nově ručí za dobytnost, pokud se nedomluví jinak! Původně při post.pohledávky se neručilo. U postoupení pohledávek z titulu ručení není jisté, zda budou postaru či NOZ!!! (snad dle SOZ)
¢Doporučuje se tedy vždy upravit podmínky ručení a tak, aby splnila podmínky NOZ!!
 
¢Zápočet pohledávek po 1.1.2014
¢Stejný problém jako u postoupení pohledávek!
¢ U zápočtu pohledávek starých s novými = kolize starého a NOZ!!! Je třeba zápočet udělat tak, aby splnil náležitosti nového i starého práva!!!
¢ Důležité – znát novinky v oblasti započtení  - přísnější podmínky započitatelnosti pohledávek dle §1987 (2) - nesmí být pohledávka nejistá či neurčitá!!, tzn. Oproti SOZ musí být splněn předpoklad jistoty a určitosti
¢ Doporučení (pokud lze uskutečnit): započítávat zvlášť balík starých pohl a závazků a balík nových pohl a závazků, jinak komplikovanější situace – musí zápočet splnit podmínky dle obou OZ.
 
 
¢Postupné úhrady dluhů
¢§1933 – když má dlužník více dluhů, hradí nejprve ty, které jsou nejhůře zajištěné a pokud na to mu nestačí peníze, pak se řídí kritériem stáří – platí od nejstaršího – to platilo i dříve, ale v NOZ je doplněno pravidlo, které má přednost – nejprve se započte plnění na závazek, o něž věřitel dlužníka již upomenul!!!
¢Je třeba si zaznamenávat, co je upomenuto!!! Upomínka je i jen to, když se dlužníkovi zavolá! Striktně vzato, pravidlo o upomínkách bude mít urč.pravidla. Do software bude třeba doplnit, co bylo upomínáno, aby se to dobře řadilo.
 
¢Úhrada dluhu za jiného -  §1936
¢!! Velmi důležité, že když platím za dlužníka, pak abych ty peníze mohla chtít zpět – musím mít to sjednáno (právní nárok na proplacení) – v §1936(2) „kdo plní dluh jiného, aniž za dluh ručí a ani jinak dluh nezajistil, může na věřiteli požadovat před splněním nebo při něm, aby mu postoupil pohledávku.
¢ Když do konce roku 2013 někdo plní za dlužníka – vzniká mu nárok na vrácení bezdůvodného obohacení a je to jeden z důvodů vzniku závazků. Pokud od roku 2014 bude 3.strana plnit za dlužníka, aniž to zajišťuje, je nutné vycházet z toho, že by si měl subrogační postih vyhradit – nemohl by vymáhat bezdůvodné obohacení!!! Je revoluce v bezdůvodním obohacení. Nově platí, že když se plní, aniž se musí, pak nemůžu po nikom nic chtít!! Musím nejprve udělat právní nárok!!!
 
¢§1895-1900 Postoupení smlouvy
¢postupuje se celá smlouva za souhlasu všech – novinka, kterou zavádí NOZ – jedním právním jednáním postupuji celou smlouvu
¢– počítá se s tím, že to udělá vždy jedna ze stran. Hovoří se o postupiteli (ten kdo předává smlouvu), postupníkovi (kdo to získá), postoupená strana (ten, komu se plní),
¢postupují se nejen pohledávky, ale i závazky „konat“. Postoupení smlouvy nebude účinné bez souhlasu postoupené strany dle §1897(1). Ale je možnost„souhlasu postoupené strany předem“ – dopředu je možné odsouhlasit postoupení komukoliv jinému – „blankošek“ = už na počátku se propašuje klausule o postoupení a komukoliv pak může postupitel převést tuto smlouvu. Souhlasila-li postoupená strana předem, pak se ji to jen oznamuje jako u postoupení pohledávky. POZOR! Jsou to nebezpečné klausule!!!!!!!!!!!
 
¢§1893 PŘEVZETÍ VEŠKERÉHO MAJETKU či poměrně určené části
¢Znamená to přistoupení ke všem dluhům vlastníka, o kterých nabyvatel věděl či musel vědět. Nabyvatel vše není povinen plnit více, než kolik činí hodnota majetku, jehož takto nabyl.
¢Dle §1888 při koupi věci zapsané ve veřejném seznamu, kde je zapsáno i zástavní právo, bude nabyvatel hodně riskovat – má se za to, že se zastavenou nemovitostí přechází i dluh a stává se nový majitel dlužníkem místo původního!!!  Musí se vyvrátit opačnou dohodou. Koupě věci se zástavou – určitě se musí vtělit, že není žádný přechod dluhu. Je nebezpečné i u věřitele, pokud se vyzve věřitel, aby přijal nového dlužníka a on mlčí, bere se, že přijal nového dlužníka – MLČENÍ ZNAMENÁ SOUHLAS – je to často v rámci NOZ, chybí v NOZ lhůta na vyjádření věřitele – 6 měsíců jako za 1.republiky?
 
¢přistoupení ke všem dluhům vlastníka v rámci dědictví
¢V dědictví budou ještě větší rizika – když se nevyhradí soupis majetku, pak se ručí za vše. Když bude vyhrazen soupis, pak se ručí pouze do výše hodnoty tohoto majetku.
 
¢Smlouvy „na řad“ dle §1897 (2)
¢obsahuje-li smlouva ustanovení, že je uzavřena „na řad“ před identifikací smluvní strany, pak je možno aby tato smluvní strana postoupila tuto smlouvu rubopisem listiny.
¢Ve smlouvě  bude uvedeno, že se smlouva uzavírá „na řad XY“,  ne pouze „XY“. Doporučení= nepodepisovat!
¢Pokud se podepíše, otevře se tím cesta k popření transparentnosti smluvních stran  -  XY tuto smlouvu může postoupit rubopisem (odkazuje se to na směnečné právo – může být i blanko indosament)– zezadu dopíše XY „za mne na řad Janu Novákovi“, ale napíše jen  „za mne na řad“ nebo jen podepíše. Tuto smlouvu (směnku) získá dlužník, ale neví, komu se bude plnit. Teprve až se tam někdo vyplní, tak bude vědět komu má plnit.
¢Toto jsou anonymní smlouvy – bude  možnost uvést i u nemovitostí – bude uzavřena smlouva na řad a bude se čekat, kdo se vyplní = kdo si to koupí. FÚ bude mít problém, po kom chtít daň z nemovitostí. Snad se rychle znovelizuje. Může to být i ve veřejných zakázkách.
 
¢Smlouva o smlouvě budoucí
¢smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena postaru, ale když se smlouva bude uzavírat až po 1.1.2014 – není jasně řešeno dle NOZ či SOZ, spíše novým, ale jsou různé výklady
 
¢Rámcová smlouva
¢I když byla uzavřena  do konce roku 2013 – tato smlouva nevytváří žádné závazky, utváří jen rámec, do kterého se nasazuje konkrétní kontraktace, až se bude skutečně dělat, tj. konkrétní smlouvy půjdou již dle NOZ !
¢ Je lepší si rámec předjednat dopředu. Ale také není úplně jisté – výklady ale takto převažují
 
¢§3036 - lhůty a doby např. promlčecí
¢i kdyby lhůta začala běžet až po 1.1.2014, začíná běžet „postaru“, pokud se uplatňuje dle SOZ,
¢ i promlčovat se bude „postaru“, když bude dle SOZ
 
¢Napadení výpovědi
¢musí se provést do dvou měsíců pro běh prekluzivní lhůty,
¢ nesmí se vůbec připustit jednání o výpovědi!!! Toto platí v oblasti soukromého práva.
 
¢Zajištění §3073
¢když z původní smlouvy vzniknou závazky, budou se na ně vztahovat podmínky SOZ.
¢Ale když si např.banka vyžádá nového ručitele a nově po 1.1.2014 zajistí režim – tento nový ručitelský vztah k dlužníkovi postaru ale už bude dle NOZ!
¢Opět zde platí, že je možné se dohodnout o aplikaci NOZ na zajištění, i když postaru bude zůstávat úvěrová smlouva.
 
¢Zástavní právo vzniklé po 1.1.2014
¢dle NOZ, i když bude ke staré smlouvě
 
¢Finanční záruka dle §2029
¢může ji dle NOZ vydat kdokoliv (dle SOZ vydávala pouze banka). Je-li výstavcem banka, jedná se o bankovní záruku. Může ji vystavit i spotřebitel.
¢Doporučení – nikdy nepodpisovat finanční záruku – je ještě nebezpečnější než směnka!!!! Banky všechno riziko přenáší na klienta.
¢ Místo ručitelského prohlášení budou se snažit banky sepisovat finanční záruku (finanční prohlášení) – vždy odmítat. Je bohužel dostupná i pro jiné výstavce, než jsou banky. Chová se úplně jinak než běžné ručení.
 
¢Nařízení vlády 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky
¢upravuje výši úroků z prodlení v §1970 – už nebude od r.2014 dle nařízení vlády č. 142/94           výpočet:    repo + 8%
¢od 2.11.2012 je REPO sazba = 0,05%
¢nepočítá se už REPO k posl.dni k předchozímu pololetí, ale k 1.dni kalendářního pololetí, v němž je prodlení
¢§ 1963 odst. 2 NOZ – omezení maximální doby splatnosti – 30, max. 60 dnů
lvěřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky - minimálně 1200 Kč za každou pohledávku
 
¢Úrok z úroku z prodlení
¢§1806 – velký posun v možnosti sjednat si příslušenství z příslušenství!!!
¢Je-li to ujednáno, pak po 1.1.2014 bude možné inkasovat i úroky z úroku z prodlení, je připuštěna dohoda k tomuto a výslovně ve 2 případech jsou úroky z úroku přiznány:
—§1806 - pohledávka z protiprávního činu
—§1932(2) - pokud dlužník určí, že plní nejprve na jistinu, pak se začnou úročit stejnou sazbou jako jistina i to nezaplacené příslušenství!!

- neumí to zatím účetní systémy. Proto ve smlouvách se bude často uvádět, že se nebude počítat úrok z úroku

¢Smlouva sepsaná do 31.12.2013 účinná až od 1.1.2014
¢řídí se platností, tzn. Je „postaru“ dle SOZ.
¢Snaha neměnit vůli stran.
¢ Je ale možné i u smlouvy uzavřené před 1.1.2014 určit, že se bude řídit NOZ – musí se to tam ale výslovně uvést! Již dnes lze uzavřít toto dohodu s odloženou účinností od 1.1.2014. Již dnes se svolávají valné hromady, které řeší změny ve stanovách a společ.smlouvách dle NOZ, ale s odloženou účinností od 1.1.2014
¢Jsou výklady v souvislosti s NOZ, že kdyby se dnes chtělo sjednat něco, co staré právo nepřipouští, mělo by být tolerováno(ale nelze použít k §196a obch.zákoníku na převody majetku dle ocenění znalcem jmenovaným soudem )!!
 
¢účetní závěrky a zpráva o vztazích za rok 2013, audit úč.závěrky
¢ÚZ bude včetně auditorského ověření ještě „postaru“, protože odráží stav roku 2013, musí reagovat na rok 2013, měla by se starému právu podřídit – skutečnosti, které vyžadovalo staré právo §66a (9).
¢Identifikace auditora na rozvaze – také postaru.
¢Nově zpráva o vztazích nebude muset být ani auditovaná – není to extra uvedené v ZOK! I pro soudní přezkum platí staré předpisy.

 

¢Smlouvy, kde se od 1.1.2014 hned aplikuje NOZ – Nájem a smlouva o účtu
¢v §3074 NOZ stanoví, že nájemní smlouva se hned od 1.1.2014 řídí novým právem!!!
¢Na nájemní smlouvu hned od 1.1.2014 začne platit komplet nové právo!
¢Výjimka - nájem movité věci a pachtu dle §3074 odst.1 2.věta – movitá věc – nemusí se měnit smlouvy, platí dle SOZ postaru, pacht (zejména u zeměď.pozemků a nájmu podniků) – co by bylo pachtem, bude se nadále řídit SOZ
¢kogentní ustanovení – nelze sjednat, že by se smlouva řídila ustanovením postaru. Není žádná možnost výběru.
¢Také smlouva o účtu §3077 – hned se spolu s nájemní smlouvou překlápí dle NOZ
 
¢Nájemní smlouvy
¢Smlouvy původní – NOZ se do nich aplikuje, i když se se smlouvami nic neudělá, proto se vesměs doporučuje je upravit.
¢Striktně se s nimi nemusí dělat nic, ale některá ustanovení se nepoužijí a něco v těch původních bude chybět!
¢Ze smluvních vztahů vznik, práva a povinnosti se řídí postaru – zpětně se nezmění, co bylo doposud, ale kogentnost „vymaže“ ustanovení ve smlouvě, které jsou v rozporu s NOZ, i když se smlouva neupraví – zákon je vyškrtá za nás.
 
¢Nájem bytu
¢Více chráněn než doposud
¢Nelze zakázat zvířata v bytě
¢Nelze určit smluvní pokuty, vyšší úroky z prodlení než dle NOZ
¢Nemusí se zajistit náhradní byt
¢Řada kogentních ustanovení
¢Od 1.1.2014 se z platných nájemních smluv automaticky zneplatní ustanovení, která jsou v rozporu s NOZ (tato výjimka je jen  pro nájmy a smlouvy o běžném účtu –ostatní smlouvy dle staré úpravy dle ní pokračují dále
 
¢ustanovení k nájemní smlouvě, které jsou v rozporu s NOZ
¢Největší nebezpečí – nájmy domů a bytů!!
¢ právě tato ustanovení jsou kogentní §2235 a následující – zde začíná pododdíl na nájem domů a bytů (speciální ustanovení za účelem nájemního bydlení – zájem více ochránit nájemní bydlení, proto jsou zde kogentní ustanovení)
¢§2235(1) – nepřihlíží se ke zkrácení nájemcova práva, pokud jsou v rozporu s těmito ustanoveními
¢Může být velmi zrádné i zkrácení či prodloužení doby nájmu - může být posouzeno jako zkrácení nájemcova práva.
 
 
 
¢ustanovení k nájemní smlouvě, které jsou v rozporu s NOZ
¢§2239-zakázaná ujednání = ta, která ukládají povinnost zaplatit smluvní pokutu nájemci – přestanou fungovat všechny klausule o smluvní pokutě a jakýchkoliv jiných pokutách!!! Když je pod sankcí nezaplacení smluvního nájemného a nájemník neplatí, tak ještě do 31.12.2013 vypočteme smluvní pokutu a můžeme ji nárokovat i žalovat ještě v r.2014, ale pouze za období do 31.12.2013!
¢§3074 Vedle toho se zakazuje nájemníkovi určovat nepřiměřené povinnosti. Např. nemůže zakázat nájemníkovi kouřit v bytě. Nemůžeme mu zakázat chovat zde zvíře nebo určit, že jen 1, 2 zvířata...
 
¢Nájem prostor k podnikání
¢§2302  - zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2302 až 2315 NOZ) - zrušení zvláštní úpravy v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor, nově sídlo firmy může být i v bytě
¢zde nejsou žádná kogentní ustanovení, nebude NOZ nic škrtat ve smlouvách. Ale i ta nová dispozitivní ustanovení jsou nepříjemná, neboť zakládají práva nájemci, na která smlouva nepamatuje – proto se budou smlouvy předělávat!! Příklad - §2315 – dipozitivní – ve smlouvě se musí vyloučit (nikdo to nemá ve staré vyloučeno) je náhrada za převzetí zákaznické základny – když se z jakéhokoliv důvodu vypoví smlouva pronajímatelem, pak nájemce získává právo za výhodu získání zákaznické základny
¢Všem dát výpověď do konce roku, pokud neuzavřou dodatek? Ano, pokud se nechci dočkat toho, že soudně (výnosovou metodou) se bude zpravidla řešit hodnotnost této základny, protože nebudou stavu se na tom dohodnout!!!
 

 

¢Opravy, údržba a bytové náhrady u nájmu dle noz
¢U nebytových prostor, kdyby nebylo sjednáno nic, platí to samé jako u bytů a to:
— §2207 – údržba pronajímatel, nad rámec běžné údržby spojené s užívání vlastník
— odklon od dosavadní ochrany je pouze možnost přivolení soudu a zrušení bytových náhrad – již to není v úpravě.
—Pokud se trvale zlepší pronajatý prostor, může jednostranně zvýšit nájem až o 10% z účelně vynaložených nákladů ročně – nejde úplně proti vůli nájemců, protože s tím musí souhlasit min.2/3 nájemců. Je otázkou, co jsou 2/3.
 
¢Pacht a nájem
¢Pozor na pachty! Kdyby něco nového bylo pachtem, tam se automaticky nepřehodí na NOZ
¢Pacht – propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a používání za sjednané pachtovné
¢Pacht – je směřování k požívání určitého výnosu, který pachtýři celý náleží – tzn. Věc musí být schopná přinášet užitky
¢Speciálně je upraven zemědělský pacht a pacht obchodního závodu
¢Oproti tomu na bytové a nebytové prostory – vždy nájem, nepřináší žádné „plody“
¢Nadále nájem ani pacht nemůžou být bezplatné! Bezplatná je výpůjčka a výprosa.
 
¢Výprosa
¢ je to mladší sestra výpůjčky

     = podmnožina současné výpůjčky,

¢ liší se od výpůjčky tím, že u výpůjčky musí být navíc ještě sjednána doba, na kterou je věc vypůjčena, nebo alespoň účel, za kterým si ji výprosník vyprosil (dále musí být splněny stejné podmínky jako u výpůjčky – věc individuálně určená bezplatně). U výprosy lze, aby ji půjčitel chtěl zpět před dobou na kterou byla sjednána – kdykoliv. Když mám něco ve výprose, kdykoliv to po mně může chtít zase půjčitel zpět, nemá žádnou ochranu.
 
¢Kupní smlouva -specifika
¢Spec.úprava pro závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 NOZ a násl.), např. při odstoupení od smlouvy, kterou spotřebitel uzavře na dálku (e-shop, teleshopping apod.) anebo mimo obch. prostory (zájezdy spojené s propagací a prodejem výrobků) – spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy v 14denní lhůtě ode dne převzetí zboží
¢výhrada přechodu vlastnictví, kdy  kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením dle § 2134 NOZ, tato výhrada vlastnického práva působí vůči věřitelům kupujícího jen tehdy, bylo-li ujednání pořízeno ve formě veřejné listiny, popřípadě bylo-li pořízeno v písemné formě a podpisy stran úředně ověřeny
 
¢Napadení výpovědi
¢musí se provést do dvou měsíců pro běh prekluzivní lhůty,
¢ nesmí se vůbec připustit jednání o výpovědi!!! Toto platí v oblasti soukromého práva.
 
¢Podílové spoluvlastnictví §1116-1154
¢Ruší se předkupní právo spoluvlastníka
¢Spoluvlastníci se považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba
¢Systém rozhodování 2/3 většina u významných zálež.
¢Bytové spoluvlastnictví – je nově v NOZ, týká se SVJ
¢Předseda SVJ je trestněprávně odpovědný od 2014
 
¢Služebnost §1257
¢Je to věcné právo k cizí věci -  vlastník musí ve prospěch někoho jiného něco strpět nebo se něčeho zdržet –  např. možnost průchodu
¢Přechází i na nové nabyvatele věci
 
¢NOZ nově upravuje v rámci veřejné prospěšnosti:
¢spolky (§ 214 až 302 NOZ) – jedná se o náhradu dosavadní úpravy sdružení dle zákona o sdružování občanů,
¢Ústavy (§402) nahrazující dosavadní obecně prospěšné společnosti
¢Sociální družstvo (§ 758 a násl
¢nadace a nadační fondy (§ 303 až 401 NOZ) – jedná se o náhradu dosavadní úpravy nadací a nadačních fondů podle zákona o nadacích a nadačních fondech
 
¢Spolky místo občanských sdružení
 
¢Spolky dle § 214 až 302 NOZ) nahradí současná sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolky jsou řazeny mezi korporace. Ke změně právní formy ze sdružení podle zákona o sdružování občanů na spolek podle NOZ dochází automaticky, ze zákona (§ 3045 NOZ). Podle přechodného ustanovení NOZ (§ 3045) mají dosavadní sdružení možnost změnit svoji právní formu na ústav (viz níže) anebo na sociální družstvo.
 
¢Zápis do rejstříku
¢Zásadní novinkou rejstříkového zákona je možnost, aby zápisy do rejstříků prováděli pomocí dálkového přístupu přímo notáři (zápis notářem podle § 108 rejstříkového zákona) na základě podkladového notářského zápisu:
¢ o rozhodnutí právnické osoby podle § 80a a násl. notářského řádu obsahující příslušné vyjádření notáře
¢ o právním jednání (např. zakladatelské právní jednání).
 
¢Zápisy do rejstříku bude dělat i notář
¢i notář bude schopen zapsat skutečnosti do OR, podmínkou je k tomuto zápisu, že notář musí udělat podkladový notářský zápis, který do rejstříku taktéž elektronicky uloží
 
¢Plná moc
¢i forma plné moci ověřené notářem v ČR, pokud se smlouva bude sepisovat u notáře v ČR!!! Problém zejména u zahraničních společností a u rozhodnutí jediných společníků
¢§441 odst.2 – kdykoliv nově budeme vyžadovat přísnější formu z jednání (písemná podoba, notářský zápis), pak i plná moc musí mít také tuto právní formu!!! Toto bude dělat komplikace zejména u korporací! Bude po 1.1.2014 to důležité, neboť je jen půl roku, aby se udělaly změny ve společenských smlouvách formou notářských zápisů, tedy plné moci na jednání na těchto orgánů budou muset být notářsky ověřené. Pokud by ale valná hromada se sešla ke schválení změny společ.smluv ještě letos, nemusela by být plná moc ověřená notářem
 
¢Nemovité věci dle §489 NOZ
¢- pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovité prohlásí zákon (např. právo stavby)
¢-stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstat, je i tato věc nemovitá
¢- vše ostatní jsou movité věci a to jak hmotné tak i  nehmotné (zásoby, pohledávky,peníze,..)
 
¢Součásti pozemku
¢Vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž se tím věc znehodnotí dle §505
¢I stavba (pokud to není stavba dočasná) – k 1.1. se stává součástí pozemku, pokud je jiný vlastník pozemku a stavby, pak vlastník pozemku má předkupní právo ke stavbě a opačně i vlastník stavby k pozemku
¢Pro nové stavby na cizím pozemku vznikne jen právo stavby
¢Rostlinstvo
¢Zabudované stroje
 
¢!!!Inženýrské sítě dle §509 nejsou součástí pozemku
 
 
¢Stavby
¢od 1.1.2014 již není stavba samostatnou věcí a nebude ani předmětem samostatné evidence v katastru nemovitostí (bude evidována jen jako součást pozemku). Uvedená zásada má také ten praktický dopad, že předmětem evidence katastru nemovitostí nebudou od 1.1.2014 rozestavěné stavby. Pokud stavba považovaná podle starého občanského zákoníku za samostatnou věc má k 1.1.2014 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, zůstává podle § 3055 NOZ tato stavba nadále samostatnou věcí nemovitou a bude takto evidována i v katastru nemovitostí.
 
 
¢§508 - věci upevněné k pozemku
¢součástí pozemku od 1.1.2014 jsou i stroje a další zařízení upevněná ve stavbě – s možností danou § 508 NOZ, aby byl stroj ve vlastnictví osoby, která není vlastníkem pozemku  - bude nutno zapsat do katastru nemovitostí
¢Samostatně se budou odpisovat tyto věci a stavby, i když budou součástí pozemku, který se neodpisuje
 
 
¢Zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích - 90/2012 Sb.)
 
¢= korporace – obchodní společnost
¢možnost jen jediného společníka (§ 11)
¢podíl na zisku v kapitálových společnostech splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky valnou hromadou (pokud společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady neurčí jinak)
 
 
¢Novinky od roku 2014 v s.r.o.
 
¢Možnost vyplácet (při splnění podmínek) zálohy na podíly na zisku (§ 40 ZOK)
¢Minimální výše vkladu společníka do základního kapitálu SRO 1 Kč
¢Zrušení povinné tvorby rezervního fondu pro SRO
¢Při poskytování dobrovolného příplatku společníků SRO mimo základní kapitál již nehrozí, že by mohl být vyžadován notářský zápis
¢snazší převod podílu na SRO (souhlas valné hromady není souhlasem s konkrétním převodem, ale s převodem obecně – společenská smlouvy může určit přísněji i volněji)
 
 
¢Podíly na zisku
¢Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.
¢O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán.
 
¢Převody majetku s osobami blízkými
¢Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.
 
 
¢Novinky
 
¢sídlo - podle § 136 NOZ může být sídlo právnické osoby v bytě, neruší-li to klid a pořádek v domě.
¢podle § 152 NOZ i jediný jednatel s.r.o. je nově považován za člena individuálního orgánu s.r.o., více jednatelů s.r.o. je nově považováno za členy kolektivního orgánu s.r.o. (nikoli jako dříve za osoby, které jsou statutárním orgánem)
¢veřejné rejstříky PO – obecná úprava v § 120 a 121; obchodní rejstřík řešen zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 
¢Statutáři 2014
 
¢jednání za právnickou osobu – podle § 161 a násl. NOZ jednání statutárního orgánu již není jednáním právnické osoby, ale jednáním zástupce právnické osoby. V daňovém řízení se toto nové pravidlo neuplatní
 
¢povinnost člena voleného orgánu (např. jednatele) vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře - § 159 NOZ)
 
¢Novinky-pokračování
¢§ 7/3 - Zřídí-li SRO internetové stránky, je zde povinna uveřejnit údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách popř. další údaje stanovené ZOK
¢§ 12/2 Vyžaduje-li tento zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.
¢§ 13 Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.
 
 
¢Přechodná ustanovení §777
¢Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.
¢Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.
 
Datum aktuality: 
Čtvrtek, 2. Leden 2014

Hlavní menu