Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ručení z titulu platby na nezveřejněný účet a opravy výše daně u pohledávek

Postup Finanční správy ČR v případě otázky ručení z titulu platby na nezveřejněný účet příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou
daň platnou od 1.10.2013 a provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 

Vážení,

 

dovolte mi, abych Vás seznámila s postupem Finanční správy ČR v případě otázky ručení z titulu platby na nezveřejněný účet příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň platnou od 1.10.2013 a provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Dále bych Vás ráda pozvala na připravovaná školení v těchto termínech:

10.12.2013 – Aktuální problémy v účetnictví a daních podnikatelů

17.12.2013 – DPH

19.12.2013 – DPH pro obce a neziskové organizace

Více informací o připravovaných školeních naleznete na našich nových webových stránkách http://www.esop-rk.cz/

Postup Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013

Finanční správa ČR prodlužuje období, za které nebude uplatňováno ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) v případě, pokud byla úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH.

Důvodem tohoto postupu je započatý legislativní proces, který směřuje ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Podle návrhu novely zákona by se ručení uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v platném znění, kdy v posledním známém návrhu bylo uvedeno 700 tis. Kč za rok.

Finanční úřady nebudou s ohledem na výše uvedené vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku, u kterého dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH vznikne ručení do 31. 12. 2013.

Provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Zákonodárce přinesl úlevu pro daňové poplatníky, kteří evidují pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení tím, že jim umožnil opravit DPH na výstupu na vystaveném daňovém dokladu. Aby mohla být daň věřiteli vrácena, musí o ni požádat formou zvláštního opravného daňového dokladu, na kterém bude provedena oprava výše daně a který zašle dlužníkovi. Doklad musí být vystaven ve zvláštní řadě a s jeho vyhotovením Vám rádi v naší kanceláři pomůžeme. Věřitel může DPH opravit nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byl daňový doklad doručen odběrateli. Věřitel musí prokázat doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi, nejlépe pomocí potvrzení o přijetí daňového dokladu. Pokud dlužník dané potvrzení nevystaví, je možno daňový doklad zaslat pomocí datové schránky (nebo doporučeně). Náležitosti daňového dokladu pro opravu daně za dlužníky v insolvenčním řízení stanoví Zákon o DPH v §46.

U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro propočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.

Pokud věřitel provede opravu daně a zahrne ji do svého daňového přiznání, musí nadále sledovat vývoj insolvenčního řízení, zejména okamžik přijetí jakékoli platby ( používá se termín uspokojení pohledávky).

V takovém případě je věřitel povinen přiznat daň z přijaté úplaty (počítá se tzv. shora), doručit dlužníkovi daňový doklad a vše zaznamenat do daňového přiznání za období, ve kterém k uspokojení pohledávky došlo.

 

Pevně věřím, že Vám jsou výše uvedené informace srozumitelné a budu se těšit na setkání s Vámi na našich školeních.

 

                                                                                Ing. Daniela Burianová

                                                                               auditor a daňový poradce

 

Datum aktuality: 
Úterý, 8. Říjen 2013

Hlavní menu