Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stavebně montážní práce a režim přenesení daňové povinnosti v DPH

Mnoha plátcům DPH od ledna 2012 výrazně zkomplikoval práci a zvýšil administrativní zátěž nově zavedený zvláštní režim ve stavebnictví. Nedotýká se jen stavebních firem, ale všech plátců DPH, kteří poskytují a přijímají stavebně montážní práce včetně řady služeb, které se stavbou souvisí.

Neprve bych Vás ale ráda seznámila se základním principem a důvodem zavedení tohoto režimu. Běžný mechanismus DPH  je povinnost přiznat a zaplatit státu daň za uskutečněné zdanitelné plnění dodavatelem. Odběratel si uplatní odpočet a stát mu DPH vrátí. K daňovým únikům docházelo i ve stavebnictví tím, že dodavatel vystavil daňový doklad, na kterém vyčíslil DPH, ale toto DPH státu neodvedl. Odběratel, který obdržel daňový doklad, si přitom DPH od státu vynárokoval. Proto se do stavebnictví zavedl od ledna 2012 zvláštní režim nazvaný režim přenesení daňové povinnosti, u kterého je  povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění a vztahuje se pouze na plnění v tuzemsku. Ve vystaveném daňovém dokladu  dodavatel uvede pouze sazbu DPH, neuvádí výši DPH, ale sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Odběratel pak je odpovědný za stanovení daně.Odběratel správnou výši DPH doplní, odvede a v případě, že má nárok na odpočet, tak si ho uplatní. Výsledkem je změna finančních toků oproti běžnému režimu - odběratel dodavateli zaplatí pouze cenu bez DPH a DPH si sám řeší ve svém daňovém přiznání. V řadě případů u podnikatelských subjektů si k vypočtenému odvodu uplatní odpočet a finančně to pak nemá žádné dopady.

V zákoně o DPH  jsou příslušná ustanovení v §92a až § 92d, dle těchto ustanovení se již předtím postupovalo při prodeji zlata, určitých odpadů, emisních povolenek a od 1.1.2012 máme účinný i §92e pro stavební a montážní práce vymezené dle CZ CPA 41-43 s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Tento režim přenesení daňové povinnosti připomíná v historii již uplatňovanou obratovou daň. Bohužel se dosud nepovedlo zavést tento režim mezi obchodníky s pohonnými hmotami, kde jsou největší daňové úniky.  

I přes aplikaci od ledna je dosud řada sporných prací, u kterých nelze jednoznačně určit, jaký režim použít. Na stránkách české daňové správy  www.mfcr.cz jsou  informace, které jsou důležité pro aplikaci tohoto režimu ve stavebnictví, neboť v zákonných ustanoveních je pouze rámcový základ tohoto režimu. Je zde uveden i přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních  prací podle § 92e zákona.

Z tohoto zvláštního režimu jsou důležité výjimky, kdy se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti. Souvisí s obcemi a se soukromými stavbami fyzických osob - plátců DPH.  Pokud obce pořizují plnění pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažují za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), nepoužijí tento zvláštní režim. Stejně jako při užití plnění pro soukromou potřebu plátce DPH (stavební práce na rodinném domu podnikatele-plátce DPH, který není veden v obchodním majetku jeho firmy). U těchto výjimek je nutné, aby je dodavatel  předem písemně sdělil dodavateli včetně důvodu, neboť jinak by automaticky měl dodavatel uplatnit zvláštní režim, pokud se jedná o zákonem vymezené stavebně montážní práce.

           Nejčastějšími současné problémy jsou spojeny s tím, že dodavatel si není jist, raději neuplatní zvláštní režim a  daň odvede. Způsobí tím ale značné problémy odběrateli. Ten v případě vymezených stavebně montážních prací  daň musí odvést a proč by ji tedy platil ještě jednou dodavateli? Po dodavateli tedy by měl požadovat doklad bez DPH. Pokud odběratel to včas nezjistí a zaplatí dodavateli cenu včetně DPH, nebo se neshodne s dodavatelem, stejně musí použít zvláštní režim a  případné DPH zaplacené dodavateli si odběratel neodečte (přijde o něj nebo si ho musí po dodavateli vyžádat zpět, což bývá dosti problematické). Další problém je spojen s tím, že zvláštní režim musí být vykázán v přiznání k DPH dle data zdanitelného plnění u odběratele, čímž se odlišuje od běžného režimu, kdy uplatňujeme odpočty až po obdržení daňového dokladu. Toto je důležité  z hlediska kontrolních systémů v  daňové správě, neboť výpisy z evidencí zasílají odběratelé i dodavatelé a stejná plnění by se měla objevit na straně dodavatelů i odběratelů.

Všechna plnění v tomto režimu musí dodavatel i odběratel vést za každé zdaňovací období ve zvláštní evidenci těchto plnění a elektronicky předložit správci daně výpis z této evidence ve lhůtě pro předložení daňového přiznání, což zejména drobným živnostníkům působí těžkosti. Všechny úkony spojené se určením správného režimu dle charakteru prací dodavatelem i odběratelem, samotné správné zpracování těchto dokladů, vyplnění a elektronické odeslání evidence, jsou spojeny se značným zvýšením administrativní zátěže.  A to nehodnotím rizikovost těchto transakcí z pohledu odpovědnosti za správnost režimu a problémy mezi dodavateli a odběrateli, když se neshodnou na stejném režimu a dochází k úhradám DPH dodavatelům, kteří je pak nechtějí vrátit.

 Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Datum aktuality: 
Úterý, 1. Květen 2012

Hlavní menu