Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Tvrdé postihy za nelegální práci

Od roku 2012 došlo k významným změnám v zákoně o zaměstnanosti a v zákoníku práce s cílem odbourat skryté zaměstnanecké poměry formou prací fyzických osob na živnostenský list.

Tyto práce jsou označovány pojmem švarcsystém a jsou využívány ve snaze snížit daňové zatížení a odvody z vyplácených odměn.  Z pohledu daní se nejedná o žádnou novinku, finanční úřady tyto švarcsystémy mohly dodaňovat již v minulosti v rámci překlasifikování vyplácených odměn z příjmů z podnikání na příjmy ze závislé činnosti místo příjmů z podnikání. Toto ale nebyla zřejmě dostatečná hrozba a švarcsystém byl uplatňován i nadále.  Proto v zájmu snížit úniky na daních a odvodech v pracovněprávní legislativě s účinností od 1.1.2012 je legislativně definována závislá práce a jasně zakazuje tuto práci provádět v jiném právním vztahu než zaměstnaneckém pod hrozbou vysokých sankcí. Zároveň došlo k posílení počtu inspektorů a zvýšil se počet plánovaných kontrol v rámci Státního úřadu inspekce práce a ČSSZ. Tyto kontroly probíhají v reálném čase, ne zpětně, jako je tomu zpravidla u kontrol finančních úřadů, a i tím se zvyšuje jejich účinnost.
 Nejprve považuji za nutné zmínit definici závislé práce v§2 odst.1 zákoníku práce. Jedná se o činnost fyzických osob, která splňuje následující znaky:
- je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance
- je vykonávána jménem zaměstnavatele
- je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele
- zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně
- musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci
- musí být vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele
- musí být vykonávána v pracovní době
- musí být vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě
Zároveň v §5 odst.e) zákona o zaměstnanosti je definována nelegální práce jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovně právní vztah.
 Sankce, které mohou být za tyto nelegální práce formou švarcsystému uděleny zaměstnavateli, jsou od roku 2012 minimálně 250 tisíc korun a maximálně 10 milionů korun. Pro fyzickou osobu – živnostníka, který takto práci vykonává, může být udělena pokuta až 100 tisíc korun.
 Inspektoři požadují doložení vztahu mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou. Nesmí být ve smlouvě zastřena podstata pracovněprávního vztahu obchodněprávním. 
 Velmi zkráceně se pokusím upozornit na hlavní indicie nelegální práce. Živnostník pracuje pouze pro jednu firmu, často má fixní odměnu, má určenu pracovní dobu, při jednání se zákazníky nevystupuje pod svým jménem, ale pod jménem firmy, pro kterou pracuje, používá její firemní vizitky a hlavičkové papíry. Při práci využívá pracovní pomůcky firmy, má placený firemní telefon, někdy i auto, bývá začleněn do výrobních procesů firmy např.pracuje na technologické lince či má své funkční zařazení ve firmě a pracuje společně se zaměstnanci firmy. Odměnu nemá sjednánu za provedené dílo, ale pouze hodinovou sazbou za odpracované hodiny bez odpovědnosti za případné chyby.

Zpracovala: ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Datum aktuality: 
Neděle, 1. Duben 2012

Hlavní menu