Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zahraniční stravné a kapesné

Zahraniční stravné přísluší zaměstnanci za dobu služební cesty strávenou mimo tuzemsko déle než jednu hodinu. Doba kratší než jedna hodina v zahraniční se připočítává k době strávené v tuzemsku a může tak ovlivnit výši tuzemského stravného. Rozhodující pro výpočet jsou doby přechodu státní hranice České republiky,u letecké přepravy pak skutečné doby odletu a příletu. Stravné se posuzuje odděleně vždy za každý kalendářní den.

Základní sazba zahraničního stravného  se použije platná pro ten stát, ve kterém zaměstnanec strávil v kalendářním dni nejvíce času po dobu mimo ČR. Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně se stanoví každoročně vyhláškou Ministerstvo financí, pro rok 2012 je to vyhláška č. 379/2001 Sb.. Například pro Německo, Francii, Rakousko činí 45EUR, pro Slovensko 30 EUR, pro Polsko 35 EUR. Tyto základní sazby jsou závazné pro státní a příspěvkovou sféru. Statutárním orgánům a jejich zástupcům lze zvýšit tuto základní sazbu až o 15%. Podnikatelské subjekty také můžou základní sazbu zvýšit, nemají vůbec určenu horní hranici, ale pokud překročí hranici danou pro státní a příspěvkovou sféru, příjem nad ni podléhá dani ze závislé činnosti a odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Od roku 2012 je pro výpočet nároku na zahraniční stravné podstatné, zda vzniklo právo na tuzemské stravné či ne. Pokud vzniklo, pak zahraniční stravné buď vůbec nepřísluší, nebo přísluší jen v 1/3 základní sazby. Pokud nevzniklo, pak zahraniční stravné může být 1/3, 2/3 či plná základní sazba. Těmto krácením se budu věnovat ve  příštím článku.

Při zahraniční cestě může zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům i kapesné a to až do výše 40% zahraničního stravného na základě vnitřního předpisu či individuálním sjednáním před pracovní cestou. U podnikatelských subjektů může být i více, ale opět překročený limit určený pro státní sféru podléhá zdanění a odvodům pojistného.

Od roku 1.1.2012 se výrazně změnil výpočet zahraničního stravného a ke správnému výpočtu potřebujeme znát:
            -•         zda vznikl zaměstnanci nárok na tuzemské stravné
            •-         dobu trvání cesty po území v zahraniční v jednotlivých dnech počítanou od přechodu hranic
            •-         základní sazbu stravného pro stát, kde v daném dni zaměstnanec strávil nejvíce času

Toto stravné se počítá odděleně za každý kalendářní den a pokud bylo více cest v jednom dni, sčítají se doby těchto zahraničních částí cest do jedné doby, ze které se počítá stravné.

Zahraniční stravné se přizná pouze v případech, kdy cesta trvala nejméně jednu hodinu. Pokud tak dlouho netrvala, připočítá se do doby k výpočtu tuzemského stravného.

  1. Pokud v daném dni vznikl nárok na tuzemské stravné a v zahraniční strávil více než 5 hodin, pak přísluší zahraniční stravné pouze ve výši 1/3 základní denní sazby, tj. např. u SRN 1/3 z 45EUR = 15 EUR. Pokud byl v zahraniční méně než 5 hodin, pak zahraniční stravné nepřísluší a doba v zahraničí se přičítá k době pro tuzemské stravné.
  2. Pokud v ten den nevznikl nárok na tuzemské stravné, pak přísluší zahraniční stravné:

Doba strávená v zahraničí                    výše stravného

           Do 1 hodiny                                 žádné (sčítá se do tuzemského)       
           1-12 hodin                                 1/3 zákl.sazby
           12-18 hodin                               2/3 zákl.sazby
            Nad 18 hodin                            100% zákl.sazby

            U OSVČ se postupuje u zahraniční stravného stejně, je důležité ale vědět, že OSVČ nemají nárok na stravné v tuzemsku při době trvání do 12 hodin, proto se jich 1.bod často netýká.

Zpracovala: Ing. Daniela Burianová, auditor a daňový poradce,
ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , Komenského 38, Rychnov n. Kn.
www.esop-rk.cz, tel. 494533134, 602437654

 

Datum aktuality: 
Pátek, 1. Červen 2012

Hlavní menu