Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Audit

Auditorská činnost pro podnikatelské subjekty, příspěvkové a neziskové organizace se v případě zájmu klienta poskytuje na základě „Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb“, kde je jejím předmětem ověření účetní závěrky účetní jednotky auditorem ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku (č.89/2012 Sb.), zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a zákona o auditorech (č. 93/2009 Sb.)

Způsob ověření účetní závěrky objednavatele vychází ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a z Mezinárodních auditorských standardů. Auditor na základě provedeného auditu vydá zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky. V této zprávě uvede výhrady, pokud na základě provedených testů identifikuje nesprávnosti, které mohou zkreslit údaje v účetní závěrce. Auditor má právo uvést ve zprávě také omezení rozsahu ověření, pokud nebyl schopen z objektivních důvodů nebo z viny účetní jednotky ověřit některé podstatné údaje v účetní závěrce. Také je oprávněn vydat i záporný výrok, pokud jsou identifikovány nesprávnosti takové povahy a rozsahu, že není možné vydat výrok s výhradou.

Auditorské služby jsou zaměřeny zejména na to, zda:

 • údaje v účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky
 • účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními
 • údaje v zahajovací rozvaze a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány
 • roční účetní výkazy byly zpracovány podle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost a jsou předkládány v předepsaném formátu

Auditorské práce jsou zahájeny dle podpisu smlouvy a Auditorská zpráva je předána objednateli v dohodnutém počtu výtisků v českém jazyce dle dohody a taktéž je předáván dopis vedení společnosti se záznamem z auditu v jednom vyhotovení po předání auditorské zprávy

ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. se smluvně zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany.

Veřejnosprávní kontrola pro města, obce a příspěvkové organizace

Naše společnost v rámci svého auditorského oddělení zajišťuje veřejnosprávní kontrolu pro města a obce a jejich příspěvkové organizace. Během našich prací se v rámci veřejnosprávní kontroly zaměřujeme na seznámení se s činností účetní jednotky a k této kontrole požadujeme předložení následujícíh dokumentů:

 • Platné znění zřizovací listiny
 • Výpis z obchodního rejstříku platný, uložené dokumenty do sbírky listin
 • Zápisy z jednání se zřizovatelem, usnesení zřizovatele týkající se organizace
 • Zápisy z kontrolních orgánů
 • Organizační struktura
 • Vnitropodnikové směrnice upravující především oblast účetnictví organizace a finanční kontroly
 • Namátková kontrola účetních dokladů od začátku účetního období do konce posledního uzavřeného měsíce
 • Seznam dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyřazeného v období
 • Seznam dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného v období
 • Sestava dlouhodobého majetku a výpočet odpisů účetních a daňových
 • Seznam případných leasingových smluv uzavřených v období
 • Veškerá saldokonta
 • Časová struktura pohledávek a závazků  vážící se na prezentovanou hlavní knihu
 • Přiznání k DPH, zběžná kontrola evidence pro daňové účely a sazeb DPH, vazba obratu v účetnictví na obrat v DPH
 • Seznam pohledávek v soudním řízení a pohledávek přihlášených do konkurzu
 • Přehled opravných položek zúčtovaných k pohledávkám
 • Položkové přehledy (sestavy) materiálu, nedokončené výroby, polotovarů a zboží  dle jednotlivých analytických účtů, vazba na směrnice – co je účtováno přes sklad a co přímo do nákladů
 • Sestava pohybů (vyskladnění i naskladnění) na všech skladech (materiálu, polotovarů, zboží), systém účtování skladů
 • Významné smluvní vztahy a jejich zúčtování - obchodního partneři, předmět zakázky, systém účtování tržeb, zodpovědné osoby za zakázku
 • Sestava náběhů nákladů nedokončené výroby
 • Bankovní výpisy prokazující stavy bankovních účtů, náklady a výnosy účtované v rámci bankovních výpisů
 • Pokladní knihy za období, hmotné odpovědnosti, inventarizace, dodržování pokladních limitů, pojištění pokladní hotovosti

V rámci kontroly provádíme i ověření bilanční kontinuity a kontrolu pojištění majetku a odpovědnosti. Plnění finanční kontroly provádíme ve vazbě na zákonné podmínky a podmínky dané směrnicí organizace.

Po ukončení této kontroly je zpracována zpráva , která je po té projednána s odpovědnými pracovníky. Tato zpráva mimo jiné obsahuje významná zjištění týkající se prověřovaného účetního období , zejména pak:

 • problémové okruhy, se kterými jsme se setkali v průběhu  prací
 • doporučení, která považujeme za účelné sdělit vedení jako zjištění plynoucí z našeho ověření a ostatní návrhy ke zlepšení vnitřního účetního a kontrolního systému účetní jednotky.

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme.

Máte zájem o ? Napište nám.

Image CAPTCHA

Hlavní menu