• Upozornění na nástup poslední vlny EET od 1. května 2020

  Rádi bychom upozornili subjekty, kteří zatím neměli povinnost EET v první a druhé vlně, že se na ně tato povinnost začne vztahovat od 1. května 2020 z titulu náběhu třetí a čtvrté vlny najednou (je sice podána žaloba u ústavního soudu, ale zatím bez odezvy ze strany soudu). Je nutné včas požádat FÚ o autentizační údaje vztahující se ke správě EET na daňovém portálu a následně vygenerovat potřebné certifikáty, kterým se zprávy o tržbách podepisují. Žádost o tyto autentizační údaje můžete odeslat datovou schránkou (povinně ti, co mají schránku zřízenou), či si je vyžádat osobně na FÚ (bude s Vámi sepsán protokol o jednání a měly by Vám být předány potřebné údaje) nebo u těch z vás, se kterými máme plnou moc na podávání přiznání, žádostí a komunikaci se správcem daně, nabízíme Vám, že Vám toto zajistíme. Jedná se o placenou službu v hodinové sazbě dle ceníku finanční účetní. Pokud budete mít o tuto službu zájem, kontaktuje své účetní, které Vás spojí s pověřenou zaměstnankyní, která Vám toto zajistí.

  Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

  Novela zákona o EET zavádí pro poplatníky, kteří splňují zákonem stanovené podmínky možnost evidovat tržby v tzv. zvláštním „papírového“ režimu. Žádost o povolení evidovat tržby v tomto režimu mohou poplatníci podávat již od 1. února 2020. Následně si vyzvednou bločky stvrzenek na finančním úřadě a od 1. května pak mohou prostřednictvím tohoto způsobu evidovat tržby.

  Kdo může požádat o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu (tj. vypisovat ručně účtenky z bločku od finanční správy) a za jakých podmínek?

  Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou:

  • poplatníci daně z příjmů fyzických osob
  • poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb (podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny.

  Podmínky, které musí být u výše uvedených poplatníků splněny:

  • poplatník není plátcem DPH v ČR,
  • poplatník nemá více než 2 zaměstnance (počítají se i DPP a DPČ),
  • výše příjmů z evidovaných tržeb (tedy tržby přijaté v hotovosti, šekem, směnkou, poukázkou, elektronickou peněženkou, voucherem, kupónem, čipovou kartou) nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

  Tato možnost nevzniká automaticky, ale je nutné o ní požádat FÚ a doložit potřebné dokumenty, které prokazují, že splňujete podmínky. Nezávazný vzor této žádosti včetně několika příkladů vyplnění je k dispozici na portále www.etrzby.cz v oddíle „Dokumenty“ (https://www.etrzby.cz/cs/dokumenty). Upozorňujeme, že FÚ má 30 denní lhůtu na vyřízení této žádosti, je tedy nejvyšší čas o tento režim zažádat, abyste nebyly následně pokutováni za neplnění Vaší povinnosti.

  Rozhodnutí může být poplatníkovi oznámeno všemi způsoby dle § 39 daňového řádu, tedy datovou schránkou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nejčastěji však bude v praxi využíván postup, kdy k oznámení rozhodnutí dojde v rámci jednání přímo na finančním úřadě, kdy správce daně poplatníkovi spolu s rozhodnutím předá také potřebný počet bloků účtenek (poplatník by měl ke správci daně jít s již jasnou představou o počtu bloků, který reálně odpovídá počtu jeho hotovostních tržeb za 4 kalendářní čtvrtletí; kvalifikovaný odhad počtu bloků musí být racionálně podložen a být v souladu s podnikatelským záměrem).

  ČNB zvyšuje úrokové sazby

  Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 6. února 2020 zvýšila dvoutýdenní reposazbu o 25 bazických bodů na 2,25%. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 3,25% a diskontní sazby na 1,25%. Obojí s platností od 7. února 2020. Výše této repo sazby bude sloužit pro výpočet úroků z prodlení 2. pololetí roku 2020, pokud se dne 24.6.2020 tato sazba nezmění. Pro výpočet úroků z prodlení za 1. pololetí roku 2020 bude sloužit repo sazba 2%.

  Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje

  Finanční správa dne 12. února vydala informaci týkající se odpočtu z daňového základu na dani z příjmu na podporu výzkumu a vývoje. V návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1. dubna 2019 došlo k významným změnám v uplatňování odpočtu. V této souvislosti byla do zákona o daních z příjmů zavedena nová povinnost oznámit správci daně záměr odečíst od základu daně odpočet. Až ode dne, kdy je toto oznámení podáno správci daně, si nově může začít daňový subjekt odpočet uplatňovat.

  Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje je upraveno v § 34ba zákona o daních z příjmů:

  „Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje

  (1) Poplatník, který hodlá v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje odečíst od základu

  daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, oznámí tuto skutečnost správci daně zvlášť

  za jednotlivý projekt výzkumu a vývoje.

  (2) V oznámení podle odstavce 1 je poplatník povinen uvést

  a) název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření a

  b) základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou

  1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

  2. jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, a

  3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.“

  Podání oznámení je novou povinností poplatníků. Jedná se o první úkon poplatníka vůči správci daně v případě realizace konkrétního projektu výzkumu a vývoje, který je nutné učinit pro splnění podmínek pro následné uplatnění odpočtu. Poplatník má povinnost učinit oznámení v souvislosti s realizací konkrétního projektu výzkumu a vývoje pouze jednou a to na začátku časového úseku, v němž hodlá vynaložené výdaje zahrnout do odpočtu. Poplatník je povinen učinit oznámení za každý projekt výzkumu a vývoje zvlášť, přičemž oznámení za více projektů může být obsaženo v jednom podání. Oznámením je stanoven přesný okamžik, od kterého lze vynaložené výdaje zahrnout do odpočtu. Bude-li výdaj vynaložen přede dnem učinění tohoto oznámení, byť v souvislosti s realizací projektu, nebude jej možné do odpočtu zahrnout.

  Zdroj: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace…