• Auditorská činnost pro podnikatelské subjekty, příspěvkové a neziskové organizace se v případě zájmu klienta poskytuje na základě „Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb“, kde je jejím předmětem ověření účetní závěrky účetní jednotky auditorem ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a zákona o auditorech (č. 93/2009 Sb.)

  Způsob ověření účetní závěrky objednavatele vychází ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a z Mezinárodních auditorských standardů. Auditor na základě provedeného auditu vydá zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky. V této zprávě uvede výhrady, pokud na základě provedených testů identifikuje nesprávnosti, které mohou zkreslit údaje v účetní závěrce. Auditor má právo uvést ve zprávě také omezení rozsahu ověření, pokud nebyl schopen z objektivních důvodů nebo z viny účetní jednotky ověřit některé podstatné údaje v účetní závěrce. Také je oprávněn vydat i záporný výrok, pokud jsou identifikovány nesprávnosti takové povahy a rozsahu, že není možné vydat výrok s výhradou.

  Auditorské služby jsou zaměřeny zejména na to, zda:

  • údaje v účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

  • účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními

  • údaje v zahajovací rozvaze a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány

  • roční účetní výkazy byly zpracovány podle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost a jsou předkládány v předepsaném formátu

  Auditorské práce jsou zahájeny dle podpisu smlouvy a Auditorská zpráva je předána objednateli v dohodnutém počtu výtisků v českém jazyce dle dohody a taktéž je předáván dopis vedení společnosti se záznamem z auditu v jednom vyhotovení po předání auditorské zprávy

  ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. se smluvně zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany. Tato mlčenlivost vychází z § 15, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.