• Naše společnost spolupracuje s řadou měst a obcí při zajištění veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací.

  Veřejnosprávní kontrola je dle § 3, odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě finanční kontrolou skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití. Při výkonu kontroly postupuje také s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným auditorským standardům. Výstupem z této kontroly je zpráva o kontrole, která v případě zjištění nedostatků může mimo jiné obsahovat doporučení, která by měla vést ke zdokonalení systému finanční kontroly a dále jsou v ní obsaženy problémové okruhy, se kterými jsme se v průběhu prací setkali.

  Nabízíme kontrolu zaměřenou na zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činnosti příspěvkových organizací. Mezi jednotlivé části kontrol patří následující:

  • kontrola provedení nápravných opatření uložených v rámci předchozí veřejnosprávní kontroly,

  • kontrola hospodářských operací a dodržení práv a povinností v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace,

  • ověření účinnosti řídící kontroly,

  • kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.,

  • kontrola vedení evidence a účtování o zásobách, oceňování zásob

  • kontrola veřejných příjmů a veřejných výdajů,

  • kontrola účtování o nákladech a výnosech podle ČÚS,

  • kontrola metodiky účtování fondů a jejich přídělů,

  • kontrola zaúčtování transferů,

  • kontrola osobních nákladů,

  • kontrola dodržování vnitřních směrnic,

  • kontrola splnění daňových povinností,

  • prověření vybraného vzorku ze všech operací (s ohledem na významnost a rizikovost operací).

  V rámci kontroly mimo výše uvedené provádíme i ověření bilanční kontinuity a kontrolu pojištění majetku a odpovědnosti, rozdělení zpracování účetnictví mezi více osob s nastavením vnitřního kontrolního systém.