• Upozornění k prominutí odvodů na sociálním pojištění pro široké spektrum zaměstnavatelů i z řad neziskovek

  V minulém dopise jsme Vás informovali o možnosti prominutí odvodů na sociálním pojištění za měsíce červen, červenec a srpen. Výše prominutí je 24,8% z hrubých mezd, tedy významná úleva a to pro všechny zaměstnavatele s počtem zaměstnanců do 50, které odměňují na základě zákona o mzdě, nikoliv o platu. Splněny musí být dvě základní podmínky – nesmí poklesnout počet zaměstnanců o více než 10% oproti měsíci březnu 2020 a nesmí být objem mzdových prostředků nižší než 90% objemu, který byl v březnu 2020. Pro využití je nutné zbylý odvod za zaměstnance za předmětné měsíce (ve výši 6,5% z hrubých mezd) uhradit nejpozději do 20. dne následujícího měsíce (tedy z mezd za červen musí být uhrazeno do 20. července). V opačném případě se bude muset doplatit pojištění za zaměstnavatele a následující den po splatnosti začíná běžet penále z plné hodnoty nezaplaceného pojistného jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele. Pokud budete chtít využít této možnosti, je nutné toto včas projednat se svou mzdovou účetní, protože není možnost podávat opravné přehledy na toto snížení a dodatečně ho uplatnit.

  Nárok na prominutí nemá zaměstnavatel uvedený v §109, odst. 3 zákoníku práce - stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace (jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů), školská právnická osoba (zřízená MŠMT, krajem obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona nebo regionální rada regionu soudržnosti. Lze říci, že nárok ne prominutí nemá zaměstnavatel, který své zaměstnance odměňuje na základě zákonu o platu.

  Na prominutí pojistného za zaměstnance také naprostá většina poskytovatelů zdravotních služeb nemá nárok. Nárok na něj totiž nemá poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb. Pro tyto subjekty je určena vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

  Plošné uplatnění prominutí části odvodů na OSSZ ve výši nákladů zaměstnavatele – a to i dodatečně i u neziskovek, které mají mzdy a ne platy

  Dostáváme se zejména u neziskovek do situace, kdy v případě, že máte dotace na osobní náklady, tj. i na odvody z mezd, poskytovatel dotace Vám na úhradu sociálního pojištění za zaměstnavatele nemusí poskytnout dotaci, pokud zjistí, že jste měli nárok na prominutí těchto odvodů.

  Tato skutečnost se nám potvrdila i tím, že Národní asociace MAS po konzultaci s ministerstvem vydala informaci, kde uvádí, že pokud máte možnost využít prominutí, tedy v podstatě musí být tohoto prominutí využito. Jedná se o analogii s DPH - když mám nárok na odpočet, v té výši DPH nemůžu výdaj uplatnit do dotací a to i v případě, že bych si odpočet nenárokoval. S největší pravděpodobností k tomuto bude přistupováno „s jinou tvrdostí“ uplatnění tohoto postupu. Doporučujeme tedy si zajistit u Vašich poskytovatelů dotací, zda v případě nevyužití prominutí budou/nebudou výdaje na pojistné považovány za způsobilý výdaj.

  Jsme nyní v situaci, že buď můžeme využít Antivirus B či C, ale nelze je kombinovat zároveň v jednom měsíci!

  Nyní je i velmi sporné u všech, zda uplatnění prominutí odvodů se vylučuje s dotací na pracovní místo, kterou poskytují úřady práce. Snad se to v blízké době vyřeší a budeme Vám moci poskytnout bližší informace.

  Co udělat, když přehled na OSSZ již byl podán bez uplatnění prominutí?

  Po konzultaci na OSSZ v Rychnově nad Kněžnou a ze zdrojů nejčastějších dotazů na portále MPSV se připouští možnost podat opravné přehledy a uplatnit si prominutí a to tím, že podáte opravu přehledu nejpozději do 20. dne a můžete dodatečně uplatnit toto snížení, ale platí podmínka, že musí být pojistné za zaměstnance do tohoto data uhrazeno. Dalším přehledem podaným ve lhůtě pro jeho podání (do 20. následujícího měsíce) se ruší předchozí podaný přehled; poslední přehled podaný v této lhůtě je platný. Toto je změna výkladu, původně OSSZ tvrdila, že tato možnost není.

  Zdroj: www.mpsv.cz; Mgr. Jakub Uber (OSSZ)

  Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1.7.2020 z 15% na 10% nejen u ubytování

  S účinností od 1.7.2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  S účinností od 1.7.2020 jsou do 10% sazby DPH nově zařazeny do přílohy č. 2a či upraveny následující položky:

  • 49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky
  • 55 Ubytovací služby
  • 59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
  • 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží
  • 96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

  Lyžařské vleky

  U osobní dopravy lyžařskými vleky se nově uplatní druhá snížená sazba daně obdobně jako u hromadné pravidelné dopravy cestujících pozemními i visutými dráhami. V praxi to kromě podpory odvětví znamená i zjednodušení situace při vystavování daňových dokladů při prodeji přepravních tarifů-jízdného v lyžařských areálech, kde jsou provozovány lanové dráhy i lyžařské vleky dosud s rozdílnou sazbou DPH.

  Ubytovací služby

  U ubytovacích služeb se bude nově aplikovat druhá snížená sazba daně (stejně jako u stravovacích služeb), čímž dojde ke zjednodušení aplikační praxe, neboť ubytovací služby jsou často poskytovány se službami stravovacími.

  Zdanění a vypořádání záloh

  Pravidla pro určení základu daně a výše daně v případě vypořádání záloh za zdanitelná plnění, kdy se v průběhu vypořádávaného období měnily sazby daně, řeší ustanovení §37a zákona o DPH. V případě ubytování bude nejčastěji docházet k situaci záloh zdaněných sazbou 15% a doplatků zdaněných 10% sazbou. Případné přeplatky se vrací s původní 15% sazbou DPH.

  Zdroj: www.financnisprava.cz

  Zrušení předkupního práva od 1.7.2020

  Od 1.1.2018, tedy dva a půl roku byla nastavena pravidla pro předkupní práva k nemovitostem tak, že pokud jste chtěli prodat svůj podíl na nemovitosti, museli jste nejprve svůj podíl nabídnout spoluvlastníkům. V rámci novely občanského zákoníku došlo ke změně §1124:

  (1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. 

  (2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

  Zjednodušeně řečeno předkupní právo v současné verzi přestane existovat. Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků nabízet. Pokud byste nemovitost např. zdědili, budete mít tuto povinnost jen 6 měsíců.

  Zdroj: www.adol.cz

  Změna výše silniční daně od 1.7.2020

  Schválený protikrizový balíček MF přináší i změny pro automobilové dopravce. U vozidel u nichž je základem daně součet největších povolených hmotnostní na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel dochází v některých případech ke snížení roční sazby daně o čtvrtinu. Týká se to vozidel, u nichž je hmotnost nápravy nad 3,5 t (např. u vozidla s 1 nápravou a hmotností nad 3,5 t a do 5 t je sazba snížena o 900,- Kč). Tato změna je platná zpětně už od počátku roku 2020. Toto snížení se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny.

  Studentské brigády a odměňování formou dohody o provedení práce

  Dostali jsme se do období letních prázdnin a většina podnikatelů využívá v tomto období dovolených levné pracovní síly v podobě studentů. Na co byste v tomto případě neměli zapomenout? Většinou se u těchto krátkodobých prací využívají tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle §74 až §77 zákoníku práce. Na rozdíl od pracovního poměru není zaměstnavatel povinen v těchto dohodách rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

  Jediné na co je nutné pamatovat, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, by měla být v této dohodě uvedena. Pokud je vypláceno do 10000 Kč, pak z odměny není odváděno sociální a zdravotní pojištění. Pokud brigádník podepíše růžové prohlášení, náleží mu základní sleva na poplatníka, u studentů je další možná sleva a zpravidla pak daň z těchto dohod ani žádná nevznikne. Pokud toto prohlášení nepodepíše je mu daň sražena ve výši 15% z hrubé mzdy. Tu si může v rámci daňového přiznání za daný kalendářní rok uplatnit i jako zálohovou a může mu být případně i vrácena.

  Jen je důležité vzít v úvahu i určitá specifika zaměstnávání studentů, která ukládá také zákoník práce. Například podle §245 nesmí mladiství vykonávat práci přesčas a práci v noci. Podle §247 je zaměstnavatel povinen nést na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovně lékařských služeb před vznikem pracovního poměru, před převedením na jinou práci a pravidelně podle potřeby (nejméně však jedenkrát ročně).

  Termín valných hromad - lhůta posunuta do 18. srpna 2020

  V souvislosti s mimořádnými opatřeními ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního a občanského soudního řádu, tzv. Lex covid justice.

  Ustanovení týkající se účetní závěrky najdeme v §21 tohoto zákona. Lhůta pro schválení účetních závěrek společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva se prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení mimořádného opatření, tedy do 18. srpna 2020.