• Dodání tepla a chladu s 10% sazbou DPH od 1. ledna 2020

  Dne 16. prosince 2019 na www.financnisprava.cz byla zveřejněna informace týkající se snížení DPH u tepla a chladu od 1. ledna 2020 z 15% na 10% včetně příkladů k uplatnění sazby daně u vyúčtování záloh přijatých za teplo v roce 2019, ale i upozornění, že poskytování teplé vody nelze z pohledu DPH řešit jako dodání tepla použitého na ohřev vody a tedy k 1. lednu 2020 u teplé vody sazba DPH zůstává 15%. Zda u dodání teplé vody bude též snížena sazba DPH na 10% sazby daně od 1. května 2020 jako u studené vody bude odvislé od výkladu, zda bude pitná voda i po jejím ohřátí pro účely DPH stále „pitnou vodou“ s 10% sazbou, která bude od 1. května 2020 za dodání pitné vody. Pro účely DPH je pitná voda vodou, která je dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

  Zdanitelné plnění dle zákona o DPH (DUZP) dle §21 odst. 4 písm. b) je dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den

  • zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny,
  • dnem zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata, pokud se nejedná o službu dle předchozího odstavce

  K tomu finanční správa výkladem doplnila, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné primárně vždy ke dni odečtu z měřícího zařízení a pouze v případech, kdy se skutečná spotřeba zjišťuje jinak než odečtem měřícího zařízení (např. následný propočet spotřeby
  na jednotlivé byty či nebytové prostory, kde nejsou instalovány měřící zařízení často podle výměry podlahové plochy apod.) nebo za situace, kdy sice je nejprve prováděn odečet měřícího zařízení, ale je důvodné provádět další nezbytné propočty (zjišťování ztrát při distribuci apod.), lze vycházet ze dne zjištění skutečné spotřeby.  V případě odečtu z měřícího zařízení nelze tedy DUZP uvést až dle data následných dodatečných jednoduchých propočtů ve smyslu pouhého porovnání naměřeného stavu s předchozím stavem apod.

  Informaci, na kterou odkazujeme, můžete stáhnout na webu finanční správy (viz odkaz níže) a jsou zde uvedeny různé příklady vyúčtování záloh za tepelnou energii. https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/100087-INFORMACE_teplo_chlad_2020_CISTOPIS_FINALNI.pdf

  Zdroj: Finanční správa

  Nové podmínky pro uplatnění osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu

  Od 1. ledna 2020 na nás v oblasti DPH dopadá nařízení EU č. 282/2011, které „přebíjí“ naši současnou národní úpravu v zákoně DPH z titulu prokázání nároku na osvobození od DPH při dodání do jiného členského státu (JČS) a v článku 45a specifikuje okolnosti, za kterých lze zboží považovat za odeslané nebo přepravené do JČS. V ČR je nyní osvobození při dodání do JČS uvedeno v § 64, odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH takto: „Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.“
  I když novelizace českého zákona nebyla včas provedena, nařízení je nadřazené. Tedy nestačí znát a dohledat si jen české zákony. To stěžuje práci nás profesionálů - daňových poradců, uhlídat si změny a zorientovat se v tom, co opravdu jak platí. A přitom by to měla znát každá účetní i obchodníci, kteří fakturují do zahraničí,  což není nic mimořádného.

  V případě, že přepravu zajišťuje dodavatel:

  • minimálně 2 důkazy o přepravě 3A (důkazy 3A a 3B jsou níže specifikovány), které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli,
  • jeden z důkazů o přepravě 3A v kombinaci s jedním z jiných důkazů 3B, který důkazu 3A o přepravě neprotiřečí, které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli.

  V případě, že přepravu zajišťuje odběratel:

  • písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, s uvedením členského státu určení zboží, které bude mít povinné náležitosti, bude povinností jej poskytnout prodávajícímu nejpozději desátý den měsíce následujícího po dodání
  • Minimálně dva důkazy o přepravě, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli
  • jeden z důkazů o přepravě v kombinaci s jedním z jiných důkazů, který důkazu dle 3A neprotiřečí, které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli.

  Důkazy o přepravě při dodání zboží do jiného členského státu dle nařízení:

  1. 3A - dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží
  • podepsaný doklad nebo nákladní list CMR,
  • náložný list,
  • faktura za leteckou přepravu,
  • faktura od dopravce zboží
  1. 3B - jiné důkazy
  • pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží,
  • úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, např. notářem, potvrzující ukončení přepravy zboží v JČS
  • potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování zboží v tomto členském státě

  Z toho vyplývá, že odvoz zboží samotným odběratelem bude zřejmě neprokazatelné přeshraniční dodání do JČS a může u něj být kontrolou doměřena DPH jako by se jednalo o tuzemskou dodávku. Musíme počkat na výklady a hlavně na judikaturu Evropského soudního dvora, které se ale zřejmě dočkáme až s odstupem několika let.

  Poplatky z pobytů u všech ubytovacích zařízení od 1. ledna 2020

  Každý, kdo poskytuje ubytování, si bude muset zjistit sazby poplatků za ubytování, které mu nastavila jeho obec, resp. město. Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích se rozšiřuje i okruh ubytovacích zařízení, např. i o byty, chaty, chalupy apod., za které se bude muset poplatek platit. Předběžně jsme Vás o tom informovali v aktualitách již minulý měsíc. Tento poplatek nahrazuje původní poplatky za lázeňské a rekreační pobyty a z ubytovací kapacity. Bude vybírán za každý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Provozovatelé nabízející ubytování přes digitální platformy (např. AirBNB) budou muset tento poplatek do svých cen také zahrnout a to bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení. Výše poplatku je stanovena v § 3d zmíněného zákona a pro rok 2020 činí nejvýše 21,- Kč za osobu a započatý den pobytu. Neplatí se pouze za den počátku pobytu.

  Dále je v § 3b tohoto zákona specifikováno osvobození některých osob od tohoto poplatku Osvobozena je osoba

  • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  • osoby mladší 18 let,
  • osoby hospitalizované na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,
  • osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci,
  • osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
  • osoba pobývající na území ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem, za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

  Novela vyhlášky FKSP od 1. ledna 2020

  Dne 31. prosince 2019 bylo pod částkou 150 zveřejněna vyhláška č. 357/2019 Sb. ze dne 19. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb s účinností od 1. ledna 2020. Dostupná je například na http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/19-357.htm v průběhu ledna 2020. Doporučujeme všem, kterých se FKSP, důkladně prostudovat tuto novelu. Kromě úpravy v terminologii rozšiřuje možné příspěvky z FKSP o použití na dioptrické brýle, dentální hygienu, zubní péči včetně ortodoncie i u rodinných příslušníků, ale za určitých podmínek (např. nesmí být ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem). Dále pak budou možné příspěvky z FKSP na dětskou skupinu, školkovné, tištěné knihy, zakoupení smuteční kytice či věnce při úmrtí zaměstnance. Nové bude omezení od 1.7.2020 příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření jen do 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. Zvyšují se limity možných zápůjček zaměstnancům z FKSP. Alespoň že příspěvky na rekreace zůstávají beze změn.

  Přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od 1. ledna 2020

  Minimální měsíční mzda

  měsíční

  14 600 Kč

  hodinová

  87,30 Kč

  Maximální vyměřovací základ pro pojistné

  od této výše úhrnu hrubých mezd v součtu s daňovým základem z podnikání se uplatňuje solidární daň 7 %, přestává se platit sociální pojištění

  1 672 080 Kč

  Základní náhrada za použití auta

   

  4,20 Kč/km

  Cena PHM pro účely náhrad za použití automobilu

  benzín 95

  32,00 Kč/l

  benzín 98

  36,00 Kč/l

  Nafta

  31,80 Kč/l

  Cestovní náhrady tuzemské

  5-12 hod.

  87 - 103 Kč

  12-18 hod.

  131 - 158 Kč

  nad 18 hod.

  206 - 246 Kč

  Minimální zdravotní pojištění - hlavní činnost

  Měsíční

  2 352 Kč

  Minimální sociální pojištění - hlavní činnost

  Měsíční (ke změně v platbě dojde po zpracování přehledů za rok 2019)

  2 544 Kč

  Zahraniční stravné: Mění se i zahraniční stravné. V rámci EU se zvyšují např. v Itálii
  (ze 45 EUR na 50 EUR) a Španělsku (ze 40 EUR na 45 EUR). Nárok na stravné je vždy,
  i když se pokrátí o bezplatně zajištěnou stravu, nikdy se nepokrátí až na nulovou hodnotu. Úplný přehled sazeb pro rok 2020 je uveden ve vyhlášce č. 310/2019 Sb..

  Sociální pojištění podnikatelů se v částce záloh změní až po podání přehledů za rok 2019.

  O roční zúčtování daně za rok 2019 požádají zaměstnanci svého zaměstnavatele do 15.2.2020 na stejném formuláři jako při žádání o zúčtování daně za rok 2018. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tiskopis 25 5457B, vzor č.1, bude k dispozici u mzdových účetních, na finančním úřadu či jednoduše ke stažení na stránkách finanční správy.