• Upozornění týkající se EET - končící platnost certifikátu

  Blíží se období, kdy může dojít k ukončení platnosti některých pokladních certifikátů, které používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty platí 3 roky. Jestli jste si zřizovali pokladní certifikát například v poslední čtvrtletí roku 2016, platnost tohoto certifikátu končí v posledním čtvrtletí roku 2019 apod. Pokud Vám vyprší platnost certifikátu, systém evidence tržeb nebude přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem. Jestliže si tedy nevyměníte pokladní certifikát ve svém pokladním zařízení včas za nový, po vypršení platnosti certifikátu nebudou Vaše tržby zaevidovány.

  Novela zákona o EET

  Jak jsme již informovali na našich facebookových stránkách dne 13. září 2019 byla v poslanecké sněmovně schválena novela zákona o EET a prezident Miloš Zeman tuto novelu podepsal dne 24. září 2019. Do konce září však nedošlo k vyhlášení této novely ve sbírce zákonů, tudíž spuštění 3. a 4. vlny EET bude dne 1. května 2020.

  Kdo vlastně spadá do 3. a 4. vlny EET?

  V rámci 3. vlny EET spadnou do této evidenci tyto obory: řemeslníci, svobodná povolání (lékaři, veterináři, právníci a účetní), doprava a zemědělství.

  V rámci 4. vlny EET spadají do evidence tyto obory: výroba textilií, výroba nábytku, výroba plastových výrobků, opravy počítačů a výrobků pro domácnost, poskytování osobních služeb (praní, čištění, kadeřnictví, pohřebnictví, služby pro duševní a fyzickou pohodu.

  Ve své podstatě se tyto vlny vztahují na ostatní obory, které doposud této evidenci nepodléhaly.

  Možnost zvláštního režimu

  Součástí novely je i tzv. zvláštní režim pro fyzické osoby (neplátce DPH) s nízkými příjmy v hotovosti - do 600.000,- Kč za 12 měsíců, které mají nejvýše 2 zaměstnance. Tohoto režimu budou také moci využít právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. V tomto zvláštním režimu se k hotovostním tržbám vydávají tzv. úřední účtenky. Bloky těchto účtenek budou k dostání na finančních úřadech.

  Snížení sazeb DPH na 10%

  Spolu se spuštění posledních vln EET dojde také k přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH. Jedná se o:

  • dodání e-knih a audioknih,
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
  • stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od DPH podle §57 - §59, zákona o DPH a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
  • odvádění a čistění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
  • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
  • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
  • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
  • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
  • drobné opravy jízdních kol,
  • kadeřnické, kosmetické a podobné služby.

  Zároveň bychom Vás rádi upozornili na fakt, že některé opoziční politické strany (konkrétně ODS a Česká pirátská strana) jsou připraveni se obrátit na ústavní soud. Bližší informace k této novele uvedeme i na našem semináři v rámci setkání s klienty a pak podrobněji na speciálních školeních k EET v průběhu ledna a února 2020.

  Povinnost zaměstnavatele vyplácet cestovní náhrady

  Chtěli bychom na základě častého řešení cestovních náhrad s klienty upozornit, že jejich vyplácení je povinné.  Tedy pokud ve firmě zaměstnanci jsou obchodními zástupci, jezdí po montážích, na školení či výstavy, tedy stráví více než pět hodin v průběhu dne mimo své pravidelné pracoviště, vzniká jim nárok na cestovní náhrady. Cestovní náhrady jsou daňově uznatelným nákladem pro firmu, při splnění podmínek pro jejich stanovení v souladu s vyhláškou MPSV jsou osvobozeny od zdanění u zaměstnance a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Uvádím k tomu výtah z § 346c zákoníku práce: "Zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce." Prosím, abyste se zamysleli, zda tato povinnost se nevztahuje i na některé Vaše zaměstnance, kteří si cestovní náhrady neuplatňují a třeba i ve spolupráci s námi řešili tuto povinnost ještě před koncem roku. Rádi Vám k tomu poskytneme bližší informace a budeme se této problematice věnovat i na našem podzimním semináři pro klienty.

  Zaokrouhlování DPH od 1. října 2019

  Díky daňovému balíčku s novelou zákona o DPH účinnou od 1. dubna 2019 došlo ke změně v zaokrouhlování DPH. Tato novela však umožňovala přechodně až do konce září 2019 postupovat při zaokrouhlování „po staru“, aby se zvládly příslušné úpravy v software.

  • Stanovené koeficienty pro výpočet DPH z částky „shora“ zaokrouhlené na čtyři desetinná místa z ceny včetně DPH již nelze používat. Tzn., že např. daň 21% vypočtená z ceny včetně daně 121.000,- Kč již nemůže být 21.005,60 Kč (121.000 x 0,1736), ale musí být 21.000,- (121.000,-/1,21* 21%).
  • daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl ze zaokrouhlení vyjmout ze základu daně, tzn., že např. ze základu daně 990,- Kč není možné stanovit daň v základní sazbě daně na 208,- Kč, ale na 207,90 Kč. Pokud bude celková částka k úhradě zaokrouhlena na 1.198,- Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč je nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a celkový základ daně tak činí 990,08 Kč a daň 207,92 Kč.
  • jen při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně, tzn., že při hotovostní úhradě faktury vystavené na 1.197,90 Kč (základ daně 990,- Kč a DPH 207,90 Kč) částkou 1.198,- Kč se zaokrouhlení 0,10 Kč ponechá mimo zdanění.

  Zdroj: www.behounek.eu

  Nová XML struktura kontrolního hlášení od 1. října 2019

  Všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. října 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení.

  Novela zákona o DPH 2019 vyvolává nutnost aktualizace názvů a popisů vybraných částí formuláře kontrolního hlášení a také XML struktury formuláře kontrolního hlášení v části A.4. (Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit) a B.2. (Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit), pokud jde o rozšíření možností oprav u nedobytných pohledávek (tj. souběh aplikace nového ustanovení § 46 a násl. resp. i § 74a zákona o DPH - oprava základu daně a daně u nedobytných pohledávek a původního ustanovení § 44 zákona o DPH ve znění do 31. 3. 2019 - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení).

  Ve své podstatě dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů a s tím spojenou úpravou XML struktury kontrolního hlášení. Obsah zůstává beze změn.

  Podání kontrolního hlášení v XML struktuře, která není platná a účinná v období, kdy je kontrolní hlášení podávání, bude považováno za neúčinné se všemi důsledky podle § 101a, odst. 4, zákona o DPH a daňového řádu. Zajistěte si tedy včas aktualizaci Vašeho programu, abyste nemuseli čelit platebnímu výměru za nepodání kontrolního hlášení.

  Zdroj: www.financnisprava.cz