• Výzva COVID - Ubytování

  V minulých dopisech jsme Vás informovali, že ministerstvo pro místní rozvoj připravuje výzvu na podporu ubytovacích zařízení. Výzva byla po ratifikaci evropskou komisí spuštěna dne 7. září 2020 a podávání žádostí končí dne 30. října 2020.

  Oprávněným žadatel musí splnit všechny následující podmínky:

  • nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou a nesmí mít ke dni podání žádosti dluhy vůči státu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám
  • musí identifikovat, zda je nezávislým podnikem nebo tvoří skupinu
  • musí v žádosti informovat o výši poskytnutých podpor ke dni podání žádosti
  • nesmí být v konkurzu, úpadku či v likvidaci a nesmí být vůči němu zahájeno insolvenční nebo úpadkové řízení
  • neukončí během šesti měsíců od udělení dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejichž základě poskytuje ubytovací služby

  Žadatel uvede v žádosti o dotaci:

  • kategorii a třídu každého hromadného ubytovacího zařízení zahrnutého v žádosti
  • pořadové číslo ubytovacího zařízení, tzv. PAGINA (7 místný číselný kód) každého hromadného ubytovacího zařízení zahrnutého v žádosti (tento kód přiděluje ČSÚ)
  • termín zahájení provozu za každé hromadné ubytovací zařízení zahrnuté v žádosti
  • sezónnost každého hromadného ubytovacího zařízení zahrnutého v žádosti

  Žadatel o dotaci prokáže kategorii a třídu ubytovacího zařízení:

  1. předložením platného certifikátu dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015 - 2020 (určeno pro kategorie hotel, hotel garni, motel, pension a botel), případně dle certifikace Asociace kempů ČR (kempy, chatové osady) či Klubu českých turistů (turistické ubytovny/hostely)
  2. v případě, že žadatel nebude pro provozovnu zahrnutou v žádosti o dotaci schopen doložit platný certifikát, prokáže zařazení dané provozovny do příslušné kategorie a třídy čestným prohlášením, že nejpozději v období leden - červenec 2020 podal hlášení o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních - výkaz podávaný Českému statistickému úřadu,

  Tuto dotaci nelze kumulovat s vyplaceným kompenzačním bonusem. V případě, že žadatel o dotaci obdržel kompenzační bonus, bude dotace o takto vyplacenou částku krácena.

  Celý text této výzvy je zveřejněn na stránkách MMR: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani nebo níže na této stránce.

  Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

  Dne 25. září byl ve sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 386/2020 Sb., kterým se ruší daň z nabytí nemovitých věcí u vkladů nemovitostí zapsaných do katastru od 1. prosince 2019. Zrušení daně z nabytí je účinné od 26. září, tedy od tohoto data lze žádat o vratku daně, která případně byla uhrazena a je výše uvedeným zákonem daň zrušena. Zároveň se novelizuje zákon o daních z příjmů z titulu prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let a snížení maximálního ročního odpočtu úroků z hypoték z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč.

  Silniční daň

  Povinnost úhrad všech záloh za 1. - 3.čtvrtletí 2020 je do 15.10.2020 a to v aktuálních sazbách stanovených pro rok 2020 a dále. Změny sazeb oproti sazbám roku 2019 jsou uvedeny v tabulce, na kterou je odkaz následující: https://www.aktuality.du.cz/33/silnicni-dan-zmeny-v-souvislosti-s-covid-19-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Ese1lEiNjoMQoi3ehGYe2PABD7LDrePg2Q/?uri_view_type=4

  Daňové otázky elektromobility

  Svaz průmyslu a dopravy ČR zveřejnil materiál sloužící k vyjasnění daňových aspektů ve vztahu k elektromobilitě odsouhlasený Ministerstvem financí ČR a Generálním finančním ředitelstvím.  Uvádíme stručný výtah z tohoto materiálu, který je celý dostupný na této stránce níže.

  Stanovení ceny elektřiny pro určení výše náhrady za dobíjení a stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad

  Česká legislativa při výpočtu náhrad za PHM vychází ze skutečně ujeté vzdálenosti, z průměrné spotřeby uvedené v technickém průkazu a z prokázané ceny nakoupených spotřebovaných PHM. V případě domácího nabíjení elektrických vozidel neexistuje žádná jednotná cena elektřiny pro stanovení náhrady nákladů vynaložených zaměstnancem na nabíjení vozidla.

  Vyhláška MPSV č. 358/2019 Sb. ze dne 18. prosince 2019 obsahuje referenční cenu pro elektřinu spotřebovanou jako pohonná hmota při nabíjení elektromobilů na rok 2020 s odkazem na §158, odst. 3 věty třetí zákoníku práce ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

  Podpora elektromobility ze strany státu

  Podnikatelé, využívající elektromobil, neplatí silniční daň. Výstavba dobíjecích a plnicích stanic je podporována v rámci dotačních operačních programů OP PIK a OP Doprava. Pořizování vozidel je podpořeno v OP PIK (nejsou podpořeny hybridy) a v Národním programu Životního prostředí (pro municipality a veřejné instituce, lze podpořit i smart wallboxy) a IROP (vozidla pro veřejnou dopravu). Elektřina, která je používána pro běžnou spotřebu i pro nabíjení elektromobilů, není specificky přímo zatížena tak vysokými spotřebními daněmi jako PHM. Je schváleno osvobození vozidel používajících jako palivo elektrickou energii nebo vodík, výlučně či v kombinaci s jiným palivem a současně splňujících emise CO2 do 50 g/km od dálničních známek.

  Evidence údajů o skutečných majitelích se zaměřením na neziskové organizace

  Naše kolegyně Bc. Zuzana Tomanová připravila tento stručný přehled týkající se evidence údajů o skutečných majitelích firem v neveřejných částích jednotlivých rejstříků vedených krajskými, popř. městskými soudy se zaměřením na neziskové organizace. Ty totiž (pro někoho možná nelogicky) musí splnit povinnost zápisu do konce tohoto roku. Povinností právnických osob je mimo jiné identifikace a následný zápis skutečných majitelů do příslušné evidence. K tomu slouží Informační systém skutečných majitelů (dále jen ISSM) vedený rejstříkovými soudy v elektronické podobě na webové stránce www.issm.justice.cz, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Na rozdíl od veřejného rejstříku a sbírky listin vedených na stránce www.or.justice.cz se jedná o neveřejnou evidenci zpřístupňovanou osobám, které ověřením skutečných majitelů plní své zákonné povinnosti.

  Obchodní korporace, družstva a příspěvkové organizace zapsané v obchodním rejstříku měly povinnost k podání návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli do 1. ledna 2019, zbylé právnické osoby zapisované v jiných veřejných rejstřících musí povinnost splnit do 1. ledna 2021. Jsou jimi především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti a jiné. Pokud bude povinnost splněna v zákonem dané lhůtě, bude zápis osvobozen od soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč.

  Na webové stránce ISSM je dostupný inteligentní formulář pro podání návrhu. Návrh podává příslušná právnická osoba pouze v elektronické podobě sama či prostřednictvím služeb právníka či notáře. Po uložení formuláře osoba získává tzv. jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli, se kterým se může nadále kdykoliv dostat k ověření evidovaných údajů či k hlášení změn.

  Dle §118f zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se do evidence o skutečném majiteli zapisuje:

  • jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu;
  • datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno;
  • státní příslušnost;
  • údaj o:
   • podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v PO;
   • podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem a
   • jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

  Obecně poskytuje definici skutečného majitele §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde se uvádí, že skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v PO. Jedná se tedy vždy o konkrétní fyzické osoby na konci vlastnické struktury.

  Obecně je skutečným majitelem vždy fyzická osoba, která:

  • disponuje více než 25% jejích hlasovacích práv nebo
  • má být příjemcem alespoň 25% z jí rozdělovaných prostředků.

  U neziskových organizací a SVJ však v mnoha případech skutečný majitel, který by vykonával rozhodující vliv, dle těchto kritérií neexistuje. Například členové spolků obvykle mají rovná hlasovací práva, nedisponují majetkovými podíly a přerozdělování prostředků neprobíhá na základě podílových mechanismů, proto se nabízí u NNO možnost zapsat do ISSM jako skutečného majitele její statutární orgán. V případě, že je statutárním orgánem jiná právnická osoba, zapisuje se její zástupce při výkonu funkce.

  Vždy je ale na individuálním posouzení situace odpovědnými osobami, které kritérium bude v konkrétním případě použito, musí však co nejlépe reflektovat především obecnou definici skutečného majitele ve smyslu §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.

  Nesplnění povinnosti zápisu do této evidence sice není postihnuto peněžitými sankcemi (kromě nutnosti zaplatit soudní poplatek při opožděném zápisu), ale může pro subjekt mít jiné závažné důsledky. V oblasti dotačních projektů je vyvíjen tlak na zjišťování skutečných majitelů příjemců dotací a často se již dnes jedná o striktně danou povinnost pro žadatele o dotaci registrovat svého skutečného majitele. Pokud poskytovatel dotace zjistí, že právnická osoba tuto zákonem danou povinnost nesplnila, reálně hrozí její vyloučení z příslušného řízení. Není tedy na místě zápis skutečného majitele podceňovat. Neuskutečnění zamýšlených projektů v důsledku vyloučení žadatele z dotačního řízení může subjektu způsobit značné finanční ztráty a pochybnosti o jeho transparentnosti a důvěryhodnosti.