• Kompenzace pro ubytovací zařízení

  Vláda pro ubytovací zařízení, která byla zasažena vládními nařízeními v souvislosti s COVID-19, přichází s další kompenzací v rámci programu COVID-Ubytování. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu, po notifikování programu Evropskou komisí. Budeme Vás o tom podrobněji dále informovat v následujícím dopise.

  Rozhodné období pro podporu tohoto odvětví cestovního ruchu je od 14.3. do 24.5.2020, tj. 72 dní. Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení uzavřeny z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.Program počítá pouze s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé pronájmy typu AirBNB. Dotace je navržena ve výši 100 až 330 Kč na pokoj a den v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení: Kompenzace pro ubytovací zařízení

  Vláda pro ubytovací zařízení, která byla zasažena vládními nařízeními v souvislosti s COVID-19, přichází s další kompenzací v rámci programu COVID-Ubytování. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu, po notifikování programu Evropskou komisí. Budeme Vás o tom podrobněji dále informovat v následujícím dopise.

  Rozhodné období pro podporu tohoto odvětví cestovního ruchu je od 14.3. do 24.5.2020, tj. 72 dní. Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení uzavřeny z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.Program počítá pouze s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé pronájmy typu AirBNB. Dotace je navržena ve výši 100 až 330 Kč na pokoj a den v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení:

  Zdroj: www.mmr.cz

  Kompenzační bonus pro „dohodáře“, ze kterých se platí nemocenské pojištění

  Senát 22. 7. 2020 podpořil novelu zákona o kompenzačním bonusu. Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží též státní podporu. Žádat budou moci o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně a to zpětně za období od 12. března do 8. června. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Podmínkou nároku je, že daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize.

  Při podávání žádosti již nebude postačovat pouhé čestné prohlášení žadatele. Povinnými přílohami jsou:

  • kopie dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, v důsledku které/kterých vznikla v rámci období od 1.10.2019 do 31.3.2020 po dobu alespoň 4 kalendářních měsíců účast žadatele na nemocenském pojištění jako zaměstnance
  • kopie mzdového listu/mzdových listů zahrnujícího kalendářní měsíce (v rámci období od 1.10.2019 do 31.3.2020), kdy byl žadatel účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

  K rychlejšímu vyřízení žádosti může přispět přiložení kopie dohody platné ke dni 11.3.2020 (přikládá se, pokud se jedná o dohodu odlišnou od dohody podle výše uvedeného bodu). Na webu finanční správy je již připravena žádost o tuto kompenzaci: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/Pomoc_osobam_cinnym_na_zaklade_dohody/Zadost_pro_dohodare/Zadost-interaktivni-PDF

  Zdroj: www.mfcr.cz, www.financnisprava.cz

  Aktuální stav připravovaného zrušení daně z nabytí nemovitostí

  Zrušení daně z nabytí nemovitostí je plánováno na projednání v Senátu 12.8.2020 a to zpětně pro všechny vklady na katastru od 1.12.2019. Zároveň je v návrhu prodloužení časového testu na osvobození převodů nemovitostí z pěti na deset let od roku 2021 a snížení maximálního možného odpočtu úroků z hypoték z 300tis.Kč na 150tis. Kč od roku 2022.

  Kůrovcový příspěvek pro nestátní majitele lesů

  Nestátní majitelé lesů mohou od 21. července žádat o kompenzaci za škody způsobené kůrovcem v roce 2019. Mohou dostat 398 Kč za m3 kůrovcového dříví, které prokážou doklady o těžbě, dopravě nebo prodeji dříví. Smyslem příspěvku je dorovnat příliš nízké ceny jehličnatého dříví na úroveň potřebnou pro zajištění prostředků na péči o les, výsadbu a péči o mladé lesní porosty. Žádosti mohou majitelé podávat do 18. září letošního roku. Pro případné dotazy mají k dispozici e-mailovou adresu prispevky-kurovec@mze.cz a rovněž infolinku 221 815 031. Zdroj: www.eagri.cz

  Informace daňové správy k změnám sazeb od 1.7.2020

  Finanční správa vydala informace ke změnám sazeb na webu s odkazem: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/38742-INFORMACE_sazby_DPH_covid2020.pdf

  Zároveň zveřejnila i dotaz a odpověď na činnosti poskytované v hotelovém zařízení, které doporučuji si přečíst všem, kdo poskytují ubytovací, stravovací služby a další služby svým hostů a můžete si ho přečíst na: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/sazby-dane/2020

  Doporučení na zpřístupnění daňové informační schránky

  Je vhodné si kontrolovat bezdlužnost a přeplatky vůči finančnímu úřadu minimálně jednou ročně při inventarizaci a také před podpisem čestného prohlášení o bezdlužnosti. Upozorňujeme na to i v souvislosti s případy, kdy finanční správa neinformuje o přesunech mezi jednotlivými daňovými účty zejména v případech úroků z prodlení v nižších hodnotách. Proto je vhodné si zřídit daňovou informační schránku (DIS), přístupnou na portále finanční správy. Obsahuje informace o stavu a pohybech na osobním daňovém účtu v členění podle jednotlivých druhů daní, přehledy písemností mezi daňovým subjektem a správcem daně a daňový kalendář s přehledem daňových povinností. Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV, popř. mít zpřístupněnou datovou schránku. Správce daně zřídí DIS na základě vyřízení elektronicky podané „Žádosti o zřízení Daňové informační schránky“ na portále finanční správy:

  https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/dpr/za1/zahlavi.faces. Přístup oprávněné osoby do DIS je povolen na základě elektronického odeslání „Přihlášky k nahlížení do Daňové informační schránky.“ https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/dpr/za3/subjekt.faces

  Příslušný FÚ zřídí DIS do 60 dnů ode dne odeslání žádosti. Máme zkušenost, že FÚ o tomto zpřístupnění nijak neinformuje. Je tedy nutné případně zkoušet, zda již je přístup umožněn.