• Program Antivirus se prodlouží do konce října

  Vláda dne 24. srpna schválila prodloužení Antiviru A a B do konce října letošního roku. Podle odhadů MPSV budou náklady na prodloužení obou režimů celkem 4,25 mld. Kč. Program Antivirus se od března vyvinul v dostatečně masivní, ale zároveň i zacílený program k udržení zaměstnanosti. S ohledem na to, že stále hrozí nebezpečí dalších regionálních či celostátních vln koronavirové krize má stále velký význam. Důležitost jeho dalšího pokračování ukazují také makroekonomická data.

  Zdroj: www.mpsv.cz

  Ratifikace programu COVID - Ubytování

  Jak jsme Vás informovali v minulém dopise, ministerstvo pro místní rozvoj připravilo program na podporu ubytovacích zařízení. Tento program byl koncem srpna ratifikován evropskou komisí a teď už zbývá tuto výzvu pouze vyhlásit (podle tiskové zprávy MMR by k tomu mělo dojít co nejdříve). O zpuštění výzvy Vás budeme včas informovat.

  Rozhodné období pro tuto podporu je od 14.3. do 24.5.2020, tj. 72 dní. Tento program počítá s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé pronájmy typu AirBnB. Dotace bude ve výši 100 Kč až 330 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení na pokoj a noc.

  Zdroj: www.mmr.cz

   

  Zálohy OSVČ od září 2020

  Zákonem č. 136/2020 Sb. byly prominuty zálohy na pojistné na důchodové pojištění za měsíce březen až srpen 2020. Rádi bychom tedy upozornili, že záloha na důchodové pojištění za září je splatná dne 30.9.2020 a záloha na zdravotní pojištění je splatná 8.10.2020. Upravte si včas své příkazy k úhradě těchto záloh.

  V případě, že jste uhradili březnovou zálohu na důchodové pojištění, vznikl Vám tímto přeplatek na tomto pojistném. Pokud nebyl použit na úhradu doplatku za rok 2019 či na úhradu jiného nedoplatku, bude započítán na platbu zálohy za září a tedy budeme moci začít platit až o měsíc později, tj. zaplatit poprvé až říjnovou platbu do 31.10.2020.

  Obdobná situace mohla nastat i při úhradě zálohy na zdravotní pojištění. V případě úhrady březnové zálohy, bude tato platba započítána jako úhrada zálohy na září a tedy další splatná záloha bude za měsíc říjen do 8.11.2020.

   

  Situace kolem zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

  Návrh MF na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z celkové kupní ceny vrátil senát zpět do poslanecké sněmovny k dopracování. Nevrací ho z důvodu, že by nebyli pro zrušení této daně, ale spíše z důvodu neprovázanosti určité části zákona na jeho celé znění.

  Senát chce pozměňovacím návrhem opravit legislativní chyby v části předlohy, která zachovává možnost odpočtu úroků z hypotéky od základu daně. Sněmovna při závěrečném schvalování přijala pozměňovací návrh, který měl ponechat možnost uplatnění odpočtů na úroky z hypotečních úvěrů. Tento návrh podle předsedy senátního hospodářského výboru Vladislava Vilímce i podle ministryně financí Aleny Schillerové obsahuje chyby, které by v konečném důsledku odpočet znemožnily. Sněmovna by tento pozměňovací návrh měla projednat na své nejbližší schůzi, nejdříve 24.8.2020.

  Generálním pardonem byla platba daně z nabytí nemovitých věcí odložena až do konce roku. Pokud jste jí i přesto zaplatili, finanční správa přeplatek vrátí. Až zákon začne platit, se zpětnou účinností ji nezaplatí Ti, kterým byla nemovitost v katastru převedena od 1. 12. 2019 a později.

  Zdroj: www.idnes.cz

  Záruka za předávání rodinných podniků

  Na začátku tohoto roku byla ČMZRB vyhlášena výzva GEN-záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023, která usnadní malým a středním podnikatelům předávání rodinných podniků, aby i po generační obměně mohly pokračovat ve své činnosti.

  Jedná se o investiční záruku do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru s délkou ručení až 8 let. Zaručovaný úvěr je možné využít na nákup obchodního podílu v rodinném podniku, nákup akcií rodinného podniku nebo na odkoupení obchodního závodu rodinného podniku a to v rámci předávání rodinného podniku, který je malým nebo středním podnikem.

  Zaručovaný úvěr je určen pro subjekty, které figurují jako kupující u transakcí předávání rodinných podniků – pro malé a střední podnikatele, zaměstnance rodinných podniků, členy rodiny apod.. Pro ověření splnění definice rodinného podnikání je vyžadováno osvědčení vydané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a zveřejnění daného podnikatelského subjektu v seznamu rodinných firem na portálu MPO www.businessinfo.cz.

  Bližší informace naleznete na stránkách https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/gen-zaruka/.

  Zdroj: www.cmzrb.cz

  Změny v DPH u intrakomunitárních dodávek zboží v roce 2020

  Od 1. ledna 2020 bylo směrnicí EU 2006/112/ES , o společném systému DPH a prováděcím nařízením k této směrnici č. 282/2011 upraveno uplatnění DPH na úrovni celé EU. Příslušná novela zákona o DPH, která uvedené změny promítá do zákona o DPH, byla vyhlášená až 14. srpna 2020 pod č. 343/2020 Sb., ačkoli je novela účinná od 1. září 2020, příslušné změny bylo možné použít již od 1. ledna 2020. Na druhou stranu, se správce daně může nové úpravy dovolávat až od účinnosti této novely, tedy od 1. září 2020 (týká se především možnosti správce daně neuznat osvobození do jiného členského státu, které nebude vykázáno v souhrnném hlášení). O podmínkách, které vychází ze směrnice EU, jsme Vás informovali v lednovém dopise.

  Zdroj: www.behounek.cz

  Novela zákoníku práce k 30.7.2020

  Dne 26. června byla ve sbírce zveřejněna novela zákoníku práce, která nabývá účinnosti ke dni 30. července 2020. Několik ustanovení vztahujících se k této rozsáhlé novele má odloženou účinnosti až na 1. ledna 2021 (týká se především institutů spojených s během času a veřejným rozpočtem - jako např. změna koncepce stanovení práva na dovolenou a její délku).

  Níže přinášíme několik ustanovení, které nás svoji povahou zaujali a považujeme za důležité Vás na ně upozornit a jsou účinné od 30.7.2020:

  POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ (§ 313 ZP)

  • před novelou měl zaměstnavatel VŽDY povinnost vystavit potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce či o pracovní činnosti;
  • po novele bude povinen u dohod o provedení práce a o pracovní činnosti vystavit toto potvrzení v případě, pokud dohoda založila účast na nemocenském pojištění nebo byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy

  DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ (§334 - §337 a §335a)

  • po novele bude preferováno doručování písemností zaměstnanci do vlastních rukou přednostně na pracovišti
  • doručování prostřednictvím datové schránky - možné pouze tedy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem vyslovil písemný souhlas; v případě nevyzvednutí se písemnost se považuje za doručenou 10 den ode dne dodání písemnosti do datové schránky
  • doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - doručení musí být doloženo písemným záznamem; v případě nezastižení bude zaměstnanec písemně vyzván o neúspěšném doručení, aby si písemnost do 15 dnů vyzvedl; jestliže si do této lhůty písemnost nevyzvedne, považuje se posledním dnem této lhůty za doručenou

  O dalších novelizovaných ustanoveních Vás budeme informovat v prosincovém dopise.