• V souvislosti s úpravou směrnic EU dojde od 1.7.2021 k úpravám DPH, které se dotknou:

  • provozovatelů e-shopů a prodejců zboží s přeshraničním dodáním koncovým spotřebitelům
  • provozovatelům přeshraničních služeb koncovým spotřebitelům
  • dovozců zboží ze 3. země
  • provozovatelů elektronických rozhraní (tzv. digitální platforma)

  Zjednodušeně řečeno se tato pravidla budou vztahovat na subjekty, kteří prodávají své zboží nebo poskytují služby osobám žijících v členských státech EU a tyto jsou osoby nepovinné k dani (tedy osoby, které nejsou registrované k DPH).                                 

  Prodejem zboží na dálku není dodání nového dopravního prostředku ani dodání zboží s instalací nebo montáží.

  K jakým změnám k výše uvedenému datu dojde?

  V souvislosti s touto úpravou dochází ke zrušení dosavadních limitů v jednotlivých státech EU pro prodeje zboží na dálku a zavádí se jednotný limit ve výši 10 000 EUR pro celou EU (doposud byly limity nastaveny pro jednotlivé státy v různých hladinách v rozmezí 35 000 - 100 000 EUR). Směrnice EU měla nabýt platnosti již 1.1.2021, ale nakonec došlo k jejímu posunu na červenec. Ve směrnici však není nastaveno žádné přechodné ustanovení - pro účely stanovení hodnoty těchto prodejů se tedy vezme období 1.1.-31.12.2020 a období od 1.1.-30.6.2021 a pokud v některém z těchto období došlo k překročení výše uvedeného limitu u dodávek zboží osobám nepovinným k dani v rámci EU, má subjekt povinnost registrovat se k DPH v příslušných státech EU. Směrnice však umožnuje využít tzv. One-Stop-Shop režimu - OSS režimu (někteří ho možná znáte jako Mini-One-Stop-Shop). Přes tento zvláštní režim jednoho správního místa bude možné odvádět vzniklou DPH v různých členských státech spotřeby pouze v jednom členském státě.

  Využití tzv. OSS režimu

  Zvláštní režim jednoho správního místa vychází ze současného konceptu MOSS. Použití tohoto režimu je dobrovolné, ale pokud mám pouze plnění, která do tohoto režimu budou spadat, je výhodnější se k tomuto režimu registrovat.

  Podávání žádostí o registrace je možné od 1.4.2021 přes daňový portál: https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces (OSS - režim EU). Žadatel může podat přihlášku do režimu EU před zahájením uskutečňování plnění ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém plánuje začít uskutečňovat plnění, např. žadatel, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, chce používat režim EU od 1. 10. 2021. Přihlášku do režimu EU podává nejpozději do 30. 9. 2021. V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.

  Místně příslušným správcem daně je finanční úřad pro Jihomoravský kraj pro všechny subjekty.

  Jak budou tato plnění vykazována?

  Daň z plnění v OSS se nepřiznává ve standardním přiznání k DPH, ale bude se v něm uvádět pouze základ daně na řádku 26. Přes zvláštní režim OSS se pouze přiznává a odvádí DPH.

  Zdaňovacím obdobím v režimu EU bude kalendářní kvartál. Daň se vyčíslí v EUR a bude placena na zvláštní účet finanční správy, pro přepočet bude využíván směnný kurz posledního dne zdaňovacího období. Daň bude odváděna v sazbě příslušného státu, kam bylo zboží dodáno. Finanční správa pro tyto účely na svých stránkách uvádí odkaz na webové stránky Evropské komise, kde po zadání příslušného státu budou zobrazeny příslušné sazby DPH v tomto státě: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html Daňové přiznání se podává do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (první přiznání bude podáváno za období 3. čtvrtletí - červenec - září - do 31.10.2021). Do tohoto data bude nutné příslušnou daň uhradit.

  Finanční správa k těmto úpravám zveřejnila na svých stránkách podrobné informace: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss