• Dne 1. června vstoupila v platnost novela zákona o evidenci skutečných majitelů zveřejněného ve sbírce jako zákon č. 37/2021. Na základě této novely došlo u firem, které své majitele nezadali před 1.6.2021 k automatickému průpisu údajů z veřejných rejstříků a zároveň se tato evidence stala veřejnou.

    Doporučujeme všem, kdo nejste v této evidenci zapsáni, abyste si co nejdříve zkontrolovali, že k automatickému zápisu došlo a případně údaje do evidence co nejdříve doplnit.

    Do této doby nebylo nesplnění této povinnosti nijak sankcionována (povinnost je u obchodních korporací již od 1. ledna 2018). S novelou zákona však již přichází určité sankce za nesplnění povinnosti. Jednak je to uložení pokuty do výše 500.000,- Kč, ale mnohem závažnější je skutečnost, že v okamžiku kdy obchodní korporace nemá zapsaného skutečného majitele, nesmí mu společnost vyplatit podíl na zisku a dále tato osoba nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník.

    Zdroj: www.esm.justice.cz, ustanovení příslušeného zákona