• Zákon ke kompenzačnímu bonusu byl zveřejněn ve Sbírce listin dne 23.12.2021 pod číslem 519/2021 Sb. Subjektem kompenzačního bonusu je stejně jako v předešlých zákonech OSVČ či společník s.r.o., v němž jsou nejvýše 2 společníci nebo pouze společníci, kteří jsou členy jedné rodiny. Dále pak i osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a byla alespoň 3 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění.

  Činnost se dle zákona považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajícím tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 70% průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období (tedy tržby musí poklesnout alespoň o 30% v rámci podnikatelské činnosti). Tato činnost musí být významně dotčena následky z přijatých opatření z důvodu šíření onemocnění COVID-19, péčí o dítě v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo nařízenou karanténou. Srovnávacím obdobím je období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. června do 31. října 2021.

  Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 a druhé bonusové období odpovídá lednu 2022. Žádost za první bonusové období je nutné podat nejpozději do 1.3.2022, za druhé bonusové období do 1.4.2022.

  Maximální výše kompenzačního bonusu činí 1.000,- Kč za každý kalendářní den bonusového období. Aby nedocházelo k překompenzaci, nesmí výše bonusu připadající na kalendářní den bonusového období překročit tzv. limitní částku. Například je-li průměrná výše příjmů za srovnávací období ve výši 50.000,- Kč a příjmy z dotčené činnosti za prosinec, tj. srovnávané období činí 19.806,- Kč, je rozdíl výše příjmů 30.194,- Kč. Denní limit je následně vypočten jako podíl celkového rozdílu a počtu dní srovnávaného období (31 dnů), v tomto případě je denní limit ve výši 974,- Kč. Pokud je bonus poskytován v důsledku karantény, výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý kalendářní den, kdy trvá nařízená karanténa.

  Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022/zakladni-informace

  Pro žádost byla spuštěna nová webová aplikace: https://ouc.financnisprava.cz/kb2022/form/bonus

  K vyplnění žádosti byly zveřejněny také podrobné pokyny: https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Pokyny-k-vyplneni-zadosti-KB2022.pdf

  Žádost je stejně jako v minulosti možné zaslat písemně či na podatelnu finančního úřadu. Žádost lze podat také elektronicky datovou schránkou nebo s ověřenou identitou. V praxi postačí i např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat a naskenovat a následně zaslat e-mailem.

  Zdroj: www.finacnisprava.cz