• Poslanci dne 21. října odsouhlasili návrh na obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikaní vyplatí finanční správa 500,- Kč denně. Bonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu s možností jeho automatického prodloužení.

  Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.

  Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Současně platí, že tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce (nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat jinde).

  Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o.Dohodáři“ pak musí prokázat práci na danou dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně tří ze čtyř předcházejících měsíců.

  Stejně jako na jaře nicméně nárok žadatelů na kompenzační bonus nebudou finanční úřady zdlouhavě ověřovat a vyplatí ho v řádu dní na základě podepsaného čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek. Kontroly oprávněnosti tohoto nároku tak lze očekávat spíše ex-post a tak je důležité si nejlépe ke kopii žádosti archivovat i podklady, které se případně budou dokládat k prokázání nároku na bonus.

  V současné době ještě není možné podávat žádosti, protože návrh zákona neprošel celým schvalovacím procesem. V okamžiku jeho přijetí a zveřejnění příslušných žádostí Vás budeme informovat. I finanční správa upozorňuje, že zatím není možné přijímat žádosti o tuto kompenzaci, protože i oni budou znát přesné parametry čerpání až po ukončení legislativního procesu.

  Zdroj: www.mfcr.cz