• V úterý 2. března byla v odpoledních hodinách zveřejněna žádost na kompenzační bonusy platné od 1. února 2021 (tedy ve zvýšené hodnotě 1.000,- Kč/den) na webových stránkách: https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus. Jak jsme Vás již informovali, došlo k úpravě podmínek pro možnost čerpání tohoto bonusu. Oproti kompenzačnímu bonusu, který byl vyplácen v průběhu podzimu, může nárok vzniknout i v případech, kdy omezení přímo nesouvisí s bezprostředním zákazem či omezením činnosti vyhlášeným z důvodu pandemie. Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50% průměrné měsíční výše těchto příjmů. Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb o nejméně 50 % bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie (v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020), např. v prvním novém bonusovém období za únor 2021 se budou srovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019.

  Zdroj: www.finacnisprava.cz; www.mfcr.cz

  Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li  takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí. Takže při žádosti o kompenzační bonus za únor 2021, by se posuzoval příjem za měsíce listopad 2018 až leden 2019 nebo případně listopad 2019 až leden 2020. A tyto příjmy (tržby), by měly být v průměru o 50% vyšší než aktuální příjem (tržba) za leden 2021 (v aktuálním období tedy musí dojít k poklesu alespoň o 50%). A tak dále – v dubnu 2021 by se posuzovalo období leden – březen 2019 nebo leden až březen 2020 vůči příjmu v březnu 2021, v květnu 2021 by se případně posuzoval únor až duben 2019… nebo únor až duben 2020 vůči příjmu v březnu 2021.

  Nárok na kompenzační bonus u nových podnikatelů (OSVČ)

  Pokud někdo zahájil podnikání později (než 2018/2019), tak se příjem bude posuzovat trochu jinak:

  (4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den srovnávacího období určeného podle odstavce 3, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

  Jednou z podmínek pro získání kompenzačního bonusu je, že žadatel byl osobou samostatně výdělečně činnou dle zákona o důchodovém pojištění ke dni 5. října 2020. Toto platí jak u podzimního bonusu, tak i u nového bonusu.

  Nárok na kompenzační bonus i při karanténě nebo izolaci kvůli COVID

  Pokud je o kompenzační bonus žádáno na základě nařízené karantény nebo izolace, pak se příjem neposuzuje (má se za to, že karanténou bylo podnikání „významně dotčeno):

  (6) V kalendářním dni, kdy trvá nařízená karanténa subjektu kompenzačního bonusu, který je účasten nemocenského pojištění, se za významně dotčenou vždy považuje

  a) samostatná výdělečná činnost tohoto subjektu kompenzačního bonusu, a

  b) činnost společnosti s ručením omezeným, které je tento subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to pouze pro účely vzniku nároku na kompenzační bonus tohoto společníka.

  Kdy nebude nárok na kompenzační bonus podle nových podmínek

  Nárok na kompenzační bonus by nevznikal za dny:

  • Kdy byl nárok na podporu v nezaměstnanosti
  • Kdy byl nárok na nějakou jinou podporu/dotaci v souvislosti s koronavirem COVID s výjimkou nároku na podporu z programů Antivirus nebo k úhradě nájemného

  Zdroj: https://kalkulacka.org/nove-podminky-pro-kompenzacni-bonus-za-unor-a-brezen-2021-az-1000-kc-za-den/

  V žádosti je nutné přímo uvádět průměr příjmů za srovnávací období, tak jak je uvedeno výše.

  Jednou z podmínek pro získání kompenzačního bonusu je, že žadatel byl osobou samostatně výdělečně činnou dle zákona o důchodovém pojištění ke dni 5. října 2020. Toto platí jak u podzimního bonusu, tak i u nového bonusu.

  Bližší informace ke kompenzačním bonusům včetně praktických příkladů naleznete také na webových stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021/zakladni-informace-novy-kb-2021/zakladni-informace-novy-kb-cast-a-osvc-11305