• Ve finančním zpravodaji č. 13/2021 ze dne 2. března 2021 byla zveřejněna informace o prominutí:

    • pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH za únor 2021, v případě, že ke splnění povinnosti podat toto daňové přiznání dojde nejpozději dne 15. dubna 2021
    • pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc únor 2021, za podmínky, že k podání dojde nejpozději dne 15. dubna 2021
    • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období únor 2021, za podmínky, že k úhradě daně dojde nejpozději dne 15. dubna 2021

    Vzhledem k tomu, že nedochází fakticky k posunu termínu pro podání přiznání, kontrolního hlášení a úhrady daně, může se na Vás finanční úřad v případě využití tohoto generálního pardonu dívat jako na subjekt, který si neplní řádně a včas své povinnosti.

    Zdroj: www.mfcr.cz